Er is een gebruiksplan voor het gebruik van het kerkgebouw aanwezig. Dit document zal wanneer nodig aangepast worden conform de richtlijnen van het RIVM of de opgestelde richtlijnen vanuit de PKN.
Het gebruiksplan kerkgebouw is dinsdag 20 oktober 2020 voor het laatst geactualiseerd. De onderstreepte tekst is nieuw. Dit is gebeurd naar aanleiding van adviezen van de PKN. Vanaf 11 oktober 2020 mogen maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samenkomen tijdens de eredienst. Hetzelfde geldt voor rouw- en trouwdiensten in de kerk. Er vindt geen gemeentezang plaats. Alhoewel het geen verplichting is dit te dragen, wordt er geadviseerd om tijdens het verplaatsen in de kerk een mondkapje te dragen. De richtlijnen in het protocol van de PKN gelden in ieder geval tot en met week 46 (tot en met zondag 15 november).

Gebruiksplan Hervormd Sprang versie 2.03 20-10-2020

Daarnaast is er een gebruikershandleiding opgesteld voor alle vrijwilligers die meewerken aan het schoonmaken van het kerkgebouw.
Gebruikershandleiding schoonmaak kerkgebouw Hervormde gemeente Sprang 26-6-2020 versie 1.4

Inmiddels is er ook een gebruikersplan voor het gebruik van het Jeugdcentrum aanwezig. Dit document zal wanneer nodig aangepast worden conform de richtlijnen van het RIVM of de opgestelde richtlijnen vanuit de PKN.  Het is opgesteld door het college van kerkrentmeesters en vastgesteld door de kerkenraad op d.d. 24 augustus 2020.

In afwijking van het gebruiksplan Hervormd Jeugdcentrum geldt, dat bij activiteiten in het Jeugdcentrum maximaal 30 personen binnen (per ruimte) en maximaal 40 personen buiten mogen worden ontvangen. Ook voor deze bijeenkomsten gelden de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de Protestantse Kerk. Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt.

Alhoewel u/jij hier niet toe verplicht bent is het advies, mede vanuit de PKN, om tijdens het verplaatsen in het Jeugdcentrum een mondkapje te dragen. Maak voor uzelf / jezelf hierin de juiste overwegingen.

Gebruiksplan Hervormd Jeugdcentrum 1.00 versie 24 augustus 2020

Mocht u verder nog vragen dan wel opmerkingen hebben, kunt u ons altijd mailen via het email-adres corona@hervormd-sprang.nl