Er is een gebruiksplan voor het gebruik van het kerkgebouw. Dit gebruiksplan is 31 maart 2021 voor het laatst door de kerkenraad geactualiseerd. De onderstreepte tekst is nieuw. Het gebruiksplan is geactualiseerd naar aanleiding van het besluit d.d. 22 maart 2021 van de kerkenraad om met maximaal 30 kerkgangers de eredienst te vieren. Tevens werd een aantal kleine wijzigingen aangebracht.

Gebruiksplan Hervormd Sprang 31-03-2021

Daarnaast is er een gebruikershandleiding opgesteld voor alle vrijwilligers die meewerken aan het schoonmaken van het kerkgebouw.
Gebruikershandleiding schoonmaak kerkgebouw Hervormde gemeente Sprang 26-6-2020 versie 1.4

Op 24 augustus 2020 heeft de kerkenraad een gebruiksplan voor het Hervormd Jeugdcentrum vastgesteld. Daarin is beschreven onder welke voorwaarden welke activiteiten mogen worden gehouden. Als uitgangspunt voor dit gebruiksplan zijn het “Protocol Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten (format PKN)’’ en het “Protocol Jeugdwerk (format PKN)” gehanteerd. Vanwege een wijziging van deze protocollen is het gebruiksplan door de kerkenraad gewijzigd op 25 november 2020.

Sinds begin februari is er weer ruimte voor jeugdactiviteiten in onze gemeente. De overheid maakt binnen de nieuwe routekaart met maatregelen nu een uitzondering voor sport- én jeugdwerkactiviteiten. Het Protocol Jeugdwerk van de PKN heeft richtlijnen opgesteld om het opstarten van jeugdwerkactiviteiten in de gemeente op een zo veilig mogelijke manier te doen. De kerkenraad heeft d.d. 18 februari 2021 daarom besloten dat de kinderoppas, de Kindernevendienst, de Spoorzoekers en de Fellows weer mogen beginnen.
Gelet op het feit, dat de middelbare scholen nog steeds gesloten zijn vanwege het besmettingsrisico worden binnen onze gemeente geen activiteiten voor de groep 12-17 jarigen georganiseerd. Het risico op besmetting bij jongeren van 12-17 jaar bij jeugdclubs en catechesgroepen is immers even groot als die bij scholieren van het middelbaar onderwijs. Het gebruiksplan is d.d. 18 februari 2021 door de kerkenraad daaraan aangepast.

Gebruiksplan Hervormd Jeugdcentrum versie 1.02 18-02-2021

Mocht u verder nog vragen dan wel opmerkingen hebben, kunt u ons altijd mailen via het email-adres corona@hervormd-sprang.nl