Er is een gebruiksplan voor het gebruik van het kerkgebouw. Dit gebruiksplan is dinsdag 20 oktober 2020 voor het laatst geactualiseerd.
Op 13 januari jl. heeft de PKN de gemeenten dringend geadviseerd niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown. De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies:
1. De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus;
2.De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest
3.Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’.
De kerkenraad heeft met pijn in het hart besloten het advies van de PKN over te nemen. Dat betekent dat in ieder geval tot 9 februari niet zal worden gezongen, noch gemeentezang noch met een koortje. In plaats van zingen zal gebruik worden gemaakt van geluidsbestanden. Het gebruiksplan zal in verband hiermee nog worden aangepast.

Gebruiksplan Hervormd Sprang versie 2.03 20-10-2020

Daarnaast is er een gebruikershandleiding opgesteld voor alle vrijwilligers die meewerken aan het schoonmaken van het kerkgebouw.
Gebruikershandleiding schoonmaak kerkgebouw Hervormde gemeente Sprang 26-6-2020 versie 1.4

Op 24 augustus jl. heeft de kerkenraad een gebruiksplan voor het Hervormd Jeugdcentrum vastgesteld. Daarin is beschreven onder welke voorwaarden welke activiteiten mogen worden gehouden. Als uitgangspunt voor dit gebruiksplan zijn het “Protocol Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten (format PKN)’’ en het “Protocol Jeugdwerk (format PKN)” gehanteerd. Recent zijn deze protocollen gewijzigd, hetgeen ook een wijziging van ons gebruiksplan vereist. Het door de kerkendraad op 25 november jl. aangepaste gebruiksplan kunt u vinden via onderstaande link. De onderstreepte tekst is nieuw. Wat is er gewijzigd?

1. Paragraaf 2.1 en 2.4: de regels om activiteiten te mogen verrichten zijn ondergebracht in 2.4 en niet meer verspreid (dus nu alles bij elkaar).

2. Paragraaf 4 Concrete uitwerking. Een groot deel van dit hoofdstuk (voor zover het jeugdwerk betreft) is gebaseerd op het protocol Jeugdwerk van de PKN. Dit protocol is inhoudelijk nauwelijks gewijzigd, maar de opzet is dusdanig aangepast dat is besloten die opzet te volgen (die passages zijn dan ook niet onderstreept, omdat dan bijna alles onderstreept zou moeten worden, hetgeen ten koste gaat van de leesbaarheid). Dat maakt het ook makkelijker om bij volgende wijzigingen van het protocol Jeugdwerk het gebruiksplan Jeugdcentrum daaraan aan te passen.
Een andere aanpassing van het gebruiksplan betreft jonge kinderen. Die zijn vaak verkouden, daarom mogen kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de betreffende activiteit. Toegevoegd in ons gebruiksplan is dat als het kind ook andere COVID-19 klachten heeft zoals koorts, of als één of meerdere huisgenoten van het kind koorts of benauwdheidsklachten hebben, het kind thuis dient te blijven. Ook is bij de groep 4-12 jarigen in ons gebruiksplan toegevoegd, dat tijdens sport- en spelactiviteiten waaraan de vrijwilligers meedoen, onderling geen afstand hoeft gehouden te worden. Verder is er iets toegevoegd over het nemen van goede hygiënemaatregelen zoals desinfecteren handen bij binnenkomst en het gebruik van mondkapjes bij verplaatsingen.
Tenslotte is het onderdeel KND aangepast (overgenomen uit ons gebruiksplan kerkgebouw).

3. Paragraaf 4.6: het advies om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen is opgenomen.

Gebruiksplan Hervormd Jeugdcentrum versie 1.01 25-11-2020

Mocht u verder nog vragen dan wel opmerkingen hebben, kunt u ons altijd mailen via het email-adres corona@hervormd-sprang.nl