ANBI Gemeente

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag (onder voorwaarden) aftrekken van de inkomstenbelasting en de ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.De PKN heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is ook van toepassing op onze gemeente en diaconie. Er is nieuwe ANBI-regelgeving, die onze gemeente en diaconie verplicht per 1 januari 2016 daaraan te voldoen. Onze gemeente en diaconie worden per 1 januari 2016 verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Hieronder treft u achtereenvolgens de publicatie van de “Hervormde gemeente te Sprang” en de publicatie van de “Diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang” aan.

 

A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI: Hervormde gemeente te Sprang
Telefoonnummer : 0416-278180
RSIN/Fiscaal nummer: 809557149
Website adres: www.hervormd-sprang.nl
E-mail: scriba@hervormd-sprang.nl
Adres: Kerkstraat 34
Postcode: 5161 ED
Plaats: Sprang Capelle
Postadres: Irenestraat 34
Postcode: 5161 XA
Plaats: Sprang Capelle

 

De Hervormde gemeente te Sprang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De Hervormde gemeente te Sprang is kerk in Noord-Brabant, ten zuiden van de Bergsche Maas, in de Langstraat, en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk weet zij zich verbonden met de hervormd-gereformeerde traditie. Als gemeente van de Heere Jezus Christus willen we gehoorzaam zijn aan de Heilige Schrift en de belijdenis (te weten de oudchristelijke belijdenissen en de gereformeerde belijdenisgeschriften). De bestaansgrond van de gemeente ligt in niets anders dan in de trouw van de Heere God voor zondaars. Het is de roeping van de gemeente om uit Gods genade te leven. Jezus Christus en die gekruisigd is de kern van de eredienst, de prediking in het bijzonder. De verkondiging van die boodschap beperkt zich echter niet alleen tot de gemeente die samenkomt in de kerk maar ook in de opdracht die de gemeente heeft om het Woord te delen met de wereld om haar heen, in de (Brabantse) context waarin we leven.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Sprang.

 

B.   Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, te weten de predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. Van hen worden er 11 gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en 5 (de jeugdouderling, de ouderling voor zending en evangelisatie, de scriba en de voorzitters van respectievelijk het college van kerkrentmeesters en dat van diakenen) gekozen door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente nadat kennisgenomen is van de voordracht van de leden van de kerkelijke gemeente. De verkiezing van de predikant vindt plaats door de kerkenraad uit de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland nadat kennisgenomen is van de voordracht van de gemeente.

Het college van kerkrentmeesters (welk college uit tenminste 3 leden dient te bestaan) telt 5 leden (3 ouderlingen-kerkrentmeester en 2 kerkrentmeesters) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De twee kerkrentmeesters in het college die geen ambtsdrager zijn worden benoemd door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene Christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondingen.

3- Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D.   Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Het beleidsplan 2017 – 2020 van onze gemeente vindt u via deze link:  geroepen tot gemeenschap 

Bij dit beleidsplan hoort een bijlage. Deze vindt u via deze link: Bijlage 1 – Geroepen tot gemeenschap

E.   Beloningsbeleid.

e beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de pastoraal werker in loondienst is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Onze vrijwilligers zijn niet in loondienst en ontvangen dus geen salaris. Een aantal vrijwilligers ontvangt een vrijwilligersvergoeding die is verwerkt onder de post salarissen in de staat van baten en lasten kerkelijke gemeente onder H.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.   Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens over 2018 treft u hieronder aan.

In onze kerk werd elke zondagmorgen en zondagavond een Eredienst gehouden en werd vier keer Avondmaal gevierd. Bij de ochtenddienst was er in het Jeugdcentrum kindernevendienst en was er bovendien kinderoppas. Erediensten waren er ook op bijzondere (feest)dagen, zoals Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, en ter gelegenheid van Bid- en Dankdag voor gewas en arbeid. Door de predikant, de pastoraal werker, de ouderlingen pastoraat en de bezoekbroeders- en zusters vond er bezoekwerk plaats bij gemeenteleden en meer frequent bij ouderen en (ernstig) zieken.

Binnen de gemeente waren verschillende Bijbelkringen, een vrouwenvereniging en een mannenvereniging actief.
Daarnaast was er een uitgebreid jongerenwerk (clubs voor alle leeftijden). Voor diverse leeftijdsgroepen was er catechese.
Zoals elk jaar (laatste week zomervakantie) werd in een tent de Vakantie Bijbel Klub (VBK) gehouden (zie ook hieronder). Op 29 en 30 september was het startweekend voor het winterwerk seizoen 2018/2019, waarna alle clubs e.d. weer startten. Het thema luidde ”Met hart en ziel”. Één maal per maand vond er op zondag na de avonddienst een gebedsuur plaats. Tenslotte waren ook nog het Missionair Team en de Zending- en evangelisatiecommissie actief.

Naast inkomsten uit de reguliere collectes werden door het college van kerkrentmeesters (cvk) inkomsten verworven uit de Actie Kerkbalans, giften, de traditionele rommelmarkt, de oliebollenactie en het verzamelen van cartridges en wenskaarten.
Het succes van de oliebollenactie hangt mede af van de inzet van vrijwilligers. Door een gebrek aan voldoende vrijwilligers werd in 2017 de huis aan huisverkoop verlaten en werd de aandacht meer gericht op verkoop aan bijvoorbeeld een tankstation die de oliebollen weggaf aan de pomp. De verkoop in het Jeugdcentrum bleef gehandhaafd. Die andere opzet werd na evaluatie in 2018 voortgezet.

De pastorie werd grondig gerenoveerd (o.a. witten, schilderen, leggen c.q. vervangen laminaat, herstellen parket woonkamer en herstel dubbelglas woonkamer). Ook werden tuin, oprit e.d. aangepakt. Dit proces werd versneld door de komt van een nieuwe predikant met zijn gezin.

Op 25 mei trad ter vervanging van de Wet bescherming persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Er werd een werkgroep ingesteld, bestaande uit twee leden van het college van kerkrentmeesters en twee leden van het college van diakenen, welke werkgroep werd belast met het in kaart brengen van de consequenties van de AVG voor en het voorbereiden van de implementatie van de AVG in de gemeente en de diaconie.

Op zondag 22 april werd voor de vierde keer in Sprang-Capelle een tentdienst gehouden op het evenemententerrein aan de Akkerwinde. Het thema was ‘Wie ben ik?’ Muziek werd verzorgd door gospelkoor Living Words uit Valkenburg. De collecteopbrengst was, na aftrek van de onkosten, bestemd voor Team Finnspiration, dat geld inzamelt voor onderzoek naar een medicijn voor de progressieve spierziekte Duchenne.

Op vrijdag 27 april werden weer van 10.00 uur tot 16.00 uur de grote rommelmarkt en bazaar op ons kerkplein gehouden. Zoals gebruikelijk kon de toren ook weer beklommen worden voor een spectaculair uitzicht over de omgeving en werd uitleg gegeven over de historie van de kerk. Op het kerkplein was de rommelmarkt gesitueerd met veel extra’s voor jong en oud met uiteraard een gezellig terras met catering. In het Jeugdcentrum was er een loterij met heel veel prijzen. De opbrengst van deze dag was bestemd voor de renovatie van het Jeugdcentrum.

In de laatste week van de zomervakantie op 15, 16 en 17 augustus werd in de tenten op het Molenplein de Vakantie Bijbel Klub (VBK) gehouden. Dit maal was het thema “Zoek het uit!”. Er werden veel activiteiten gedaan, zoals Bijbelverhalen onderzoeken, spelletjes, knutselen en slooptafel. In de ochtend was voor alle kinderen van 4 t/m12 jaar VBK en s’ avonds voor alle jongeren van 12+ de VBK+. Verder was er een activiteit (bingo) voor de buurt georganiseerd en vond er op zondagmiddag een praise-bijeenkomst plaats.

Achter de schermen vonden ontwikkelingen plaats ter uitwerking van het beleidsplan.
De kerkenraad heeft op 3 november een zeer fijne en vruchtbare bezinningsdag gehad waar over diverse zaken gesproken werd. De dag werd begonnen met het (samen) nadenken over de drijfveer voor het ambt, waarna via nadenken over invulling omtrent Eredienst afgesloten werd met een gesprek over toekomstvisie op de gemeente (met o.a. het gebouwenbeheer in het bijzonder). De Werkgroep Eredienst (vertegenwoordiging kerkenraadsleden en gemeenteleden) zal alle ideeën gaan inventariseren en vervolgens hierop een uitwerking gaan doen, het begin hiermee is reeds gemaakt. Een gemeenteavond zal in 2019 worden georganiseerd om een en ander nader toe te lichten.

De website van onze gemeente werd vernieuwd; eigentijdser, frisser, maar ook nog een beetje kaal. De gemeente werd via de Nieuwsbron gevraagd om feedback op de nieuwe website; wat kan beter, welke aspecten worden gemist en goede ideeën om de website nog aantrekkelijker te maken.

Met de onderhoudscommissie heeft het college van kerkrentmeesters overleg gehad over de mogelijke inzet van het Jeugdcentrum in de toekomst. Hierbij werden alle varianten in beeld gebracht. Toch is even een pas op de plaats genaakt, omdat de kerkenraad zich bezint over de toekomst van onze gemeente met daaraan gekoppeld de inzet van de gebouwen. Een proces van overdenking dat tijd kost. Het college van kerkrentmeesters heeft daarom besloten om goed onderhoud te plegen door beschadigingen te herstellen en de diverse zalen op te frissen, zodat het gehele gebouw er netjes en verzorgd uitziet.

In 2018 werd ook weer deelgenomen aan de open monumentendag op 9 september.

Op vrijdag 29 juni werd er in het Jeugdcentrum voor de vrijwilligers een zogenaamde vrijwilligersavond gehouden. Onder het genot van een drankje en een hapje was er een gezellig samenzijn en werd er een quiz gespeeld. Inmiddels is de vrijwilligersavond een jaarlijks terugkerende aangelegenheid geworden.

 

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

 

begroting

2018

rekening

2018

rekening

2017

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

 

€   9.000

 

 

€   14.142

 

 

€   12.888

 

Bijdragen gemeenteleden

 

€ 183.606

 

€  184.738

 

€ 175.445

 

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

 

€       –

 

€       –

 

€       –

 

Totaal baten

 

€ 192.606

 

€  198.880

 

€ 188.333

 

 

     

 

Lasten

     

 

Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 

€   83.468

 

€   96.542

 

€   90.281

 

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 

€  15.327

 

€   1.905

 

 

€   1.395

 

 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 

€   11.929

 

€   12.123

 

€  11.916

 

Lasten kerkelijke gebouwen  (inclusief afschrijving)

 

€   62.004

 

€   67.942

 

€   82.453

 

Salarissen (koster, organist e.d.)

 

€     4.918

 

€     6.175

 

€    6.064

 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 

€     6.912

 

€     9.063

 

€    7.492

 

Lasten overige eigendommen en inventarissen

 

€       –

 

€        66

 

€    1.134

 

Totaal lasten

 

€ 184.558

 

€  193.816

 

€ 200.735

       

 

Resultaat (baten – lasten)

 

€     8.048

 

€     5.064

 

€   -12.402

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers):
Sinds mei 2018 is er weer een eigen predikant aan de gemeente van Spang verbonden. Hierdoor was het traktement van de predikant in 2018 ruim € 6000,- hoger dan in 2017.

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving):
In 2018 is de pastorie gerenoveerd. De kosten hiervoor bedroegen € 34.500,- en zijn ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.

Lasten overige eigendommen en inventarissen:
Het jaar 2018 geeft een groot verschil ten opzichte van 2017 te zien. De reden hiervan is, dat de inventaris van het jeugdcentrum in 2017 bijna helemaal is afgeschreven en er in 2018 weinig in is geïnvesteerd.

ANBI Diaconie

A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente te Sprang
Telefoonnummer: 0416-280457
RSIN/Fiscaal nummer: 804504039
Website adres: http://www.hervormd-sprang.nl
E-mail: diaconie@hervormd-sprang.nl
Adres: Kerkstraat 34
Postcode: 5161 ED
Plaats: Sprang Capelle
Postadres: Postbus 52
Postcode: 5160 AB
Plaats: Sprang Capelle

 

De Hervormde gemeente te Sprang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De Hervormde gemeente te Sprang is kerk in Noord-Brabant, ten zuiden van de Bergsche Maas, in de Langstraat, en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk weet zij zich verbonden met de hervormd-gereformeerde traditie. Als gemeente van de Heere Jezus Christus willen we gehoorzaam zijn aan de Heilige Schrift en de belijdenis (te weten de oudchristelijke belijdenissen en de gereformeerde belijdenisgeschriften). De bestaansgrond van de gemeente ligt in niets anders dan in de trouw van de Heere God voor zondaars. Het is de roeping van de gemeente om uit Gods genade te leven. Jezus Christus en die gekruisigd is de kern van de eredienst, de prediking in het bijzonder. De verkondiging van die boodschap beperkt zich echter niet alleen tot de gemeente die samenkomt in de kerk maar ook in de opdracht die de gemeente heeft om het Woord te delen met de wereld om haar heen, in de (Brabantse) context waarin we leven.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang.

 

B.   Samenstelling bestuur. 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, te weten de predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. Van hen worden er 11 gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en 5 (de jeugdouderling, de ouderling voor zending en evangelisatie, de scriba en de voorzitters van respectievelijk het college van kerkrentmeesters en dat van diakenen) gekozen door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente nadat kennisgenomen is van de voordracht van de leden van de kerkelijke gemeente. De verkiezing van de predikant vindt plaats door de kerkenraad uit de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland nadat kennisgenomen is van de voordracht van de gemeente.

Het college van diakenen (welk college uit tenminste 3 leden dient te bestaan) telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C.   Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene Christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D.   Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Het beleidsplan van de diaconie maakt onderdeel uit van het beleidsplan 2017-2020 (Geroepen tot gemeenschap) van onze gemeente, met name hoofdstuk 6 van de bij dit beleidsplan behorende bijlage 1. Dit beleidsplan vindt u via deze link: geroepen tot gemeenschap

De bij dit beleidsplan behorende bijlage 1 vindt u via deze link: Bijlage 1 – geroepen tot gemeenschap

 

E.   Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang heeft geen diaconale medewerkers in dienst; hier zijn dus geen personeelskosten mee gemoeid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.   Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een  levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens over 2018 treft u hieronder aan. .

Naast de normale werkzaamheden van de diaconie, zoals het collecteren tijdens de erediensten, heeft de diaconie zich vooral beziggehouden met het inzichtelijk maken van het armoedebeleid in onze gemeente. In de praktijk bleek dit niet mee te vallen. Men zag er tegenop om dit aan te geven.

De diaconie heeft financieel bijgedragen aan een steunpunt voor Diaconale Maatschappelijke Dienstverlening, via St. De Schuilplaats, in samenwerking met andere gemeenten in de regio. Voor de komende twee jaren heeft de diaconie een vast bedrag toegezegd om de kosten te dekken.

Naast het financieren van het jeugd- en ouderenwerk is er ook aandacht geweest voor de acties van de zending- en evangelisatiecommissie.

Zendingsechtpaar van Kasbergen werd nog steeds in het kader van project deelgenoten van de GZB door de diaconie gesponsord. In onze gemeente werden verschillende collectes en acties gehouden.

Vakantieweek Roosevelthuis. De diaconie promoot vakanties georganiseerd door “Interkerkelijke Stichting recreatie lichamelijk gehandicapten in het land van Heusden en Altena en de Langstraat”. In maart 2018 genoten drie gemeenteleden van deze vakantieweek. In die week was er een ‘jaarmarkt’ waarvoor o.a. kerkenraadsleden uitgenodigd waren om betrokkenheid te tonen. Drie van onze diakenen gingen mee.

De Dorcas Voedselactie werd voor de negende keer georganiseerd, ditmaal in een iets afgeslankte vorm. Samen met PKN de Brug, Hervormd Besoyen en de drie pc-scholen werden in de gemeente 92 dozen opgehaald en op transport naar Oost-Europa gestuurd.

WMO. Gedurende het hele jaar werd er in twee gevallen financiële bijstand verleend in het kader van de WMO.

Verdeling giften. Aan het eind van ieder jaar worden giften verdeeld. Dit jaar werden ze als volgt verdeeld:

Regionaal / Plaatselijk:
–  St. de Strohalm
–  Classicale jeugdstichting
–  Hospice Francinus de Wind
–  St. Interkerkelijk Roosevelt (vakantieweek lich. gehandic.)
–  United013

Landelijk:
–  St. Chris
–  Het Passion
–  Gevangenenzorg Nederland
–  HGJB
–  Bartimeus
–  De Herberg
–  St. Het Passion
–  IFSR studenten
–  St. De Hoop

Wereldwijd:
–  St. Hatua
–  St. De Ondergrondse kerk
–  Wycloff bijbelvertalers
–  Woord en Daad
–  St. Open Doors
–  St. Kom over en help
–  St. Vrienden van het Cheider

Overzicht doorzendcollecten:

Regionaal/plaatselijk:
–  St. de Schuilplaats
–  Regionale diaconale collecte: Arm in arm (oecumenische werkgroep ter bestrijding van armoede in de gemeente Dongen)
–  Voedselbank

Landelijk:
–  Nederland – Contact met vluchtelingen in de buurt*
–  Nederland – Geloven in Spangen: oog voor elkaar in Rotterdam-West*
–  HGJB: Missionair kinder- en tienerwerk
–  Ger. Bond Studiefonds
–  Herberg
–  IZB

Wereldwijd:
–  Rwanda – Gezondheidszorg voor armen en upgrade kliniek*
–  Colombia – Opvang kinderen in kansarme wijk*
–  Malawi – Aidswezen volgen opleiding tot meubelmaker*
–  St. Hoop voor Albanië
–  ZOA
–  St. Hulp Oost Europa
–  St. Open Doors
–  St. Ondergrondse Kerk
–  Shaare Zedek
–  Dorcas
–  Christelijk noodhulpcluster (CNC) voor Sulawesi (noodhulp)
–  GZB: zendingsechtpaar

*In verbondenheid met Project 10 27, het (wereld)diaconale programma van de GZB. Voor de GZB is dit programma per 1 januari 2016 de opvolger van Luisterend Dienen, voorheen van Kerk in Actie (PKN). Project 10 27 omvat een groot aantal diaconale projecten in Nederland en wereldwijd, die gemeenten kunnen steunen en waarvoor collectes werden gehouden.   

Ook ‘reguliere’ collectes werden benoemd in het collecterooster, te weten: catechese en educatie, missionair werk: Alpha-cursus, Missionair werk: welkomstpakketten Landgoed Driessen, plaatselijk jeugdwerk en kerstattenties en werkgroep Zambia.

Er mag worden teruggezien op een mooi jaar en iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om dit te doen wordt hiervoor bedankt.

Bovenal danken we God Die de kracht gaf om dit werk te verrichten.

 

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten diaconie

 

begroting

2018

rekening

2018

rekening

2017

 Baten  

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen €    7.075 €   6.547 €   7.379
Bijdragen gemeenteleden €  30.000 €  27.847 €  37.279

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Totaal baten

€     –

€  37.075

€     –

€  34.394

€     –

€  44.658

       
 Lasten      
Bestedingen diaconaal pastoraat  (predikant, kerkelijk werkers)

 

€     –

 

€     –

 

€     —

 

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €  35.900

 

€  35.819

 

 

€  44.664

 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €   2.100 €   1.979 €   2.093
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen €  – 2.100 €  – 4.835 €    – 872
Salarissen (koster, organist e.d.) €    400 €    671 €   382
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €    750 €    729 €    706
Lasten overige eigendommen en inventarissen €      500 €      855 €       527
 Totaal lasten €  37.550 €  35.218 €   47.500
   

 

 

 

 

 

 

 Resultaat (baten – lasten) €  – 475 €  – 824 € – 2.842

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.