ANBI Gemeente

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag (onder voorwaarden) aftrekken van de inkomstenbelasting en de ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De PKN heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is ook van toepassing op onze gemeente en diaconie. Er is nieuwe ANBI-regelgeving, die onze gemeente en diaconie verplicht per 1 januari 2016 daaraan te voldoen. Onze gemeente en diaconie zijn per 1 januari 2016 verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Hieronder treft u achtereenvolgens de publicatie van de “Hervormde gemeente te Sprang” en de publicatie van de “Diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang” aan.

 

A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI: Hervormde gemeente te Sprang
Telefoonnummer : 0416-278180
RSIN/Fiscaal nummer: 809557149
Website adres: www.hervormd-sprang.nl
E-mail: scriba@hervormd-sprang.nl
Adres: Kerkstraat 34
Postcode: 5161 ED
Plaats: Sprang Capelle
Postadres: Irenestraat 34
Postcode: 5161 XA
Plaats: Sprang Capelle

 

De Hervormde gemeente te Sprang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De Hervormde gemeente te Sprang is kerk in Noord-Brabant, ten zuiden van de Bergsche Maas, in de Langstraat, en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk weet zij zich verbonden met de hervormd-gereformeerde traditie. Als gemeente van de Heere Jezus Christus willen we gehoorzaam zijn aan de Heilige Schrift en de belijdenis (te weten de oudchristelijke belijdenissen en de gereformeerde belijdenisgeschriften). De bestaansgrond van de gemeente ligt in niets anders dan in de trouw van de Heere God voor zondaars. Het is de roeping van de gemeente om uit Gods genade te leven. Jezus Christus en die gekruisigd is de kern van de eredienst, de prediking in het bijzonder. De verkondiging van die boodschap beperkt zich echter niet alleen tot de gemeente die samenkomt in de kerk maar ook in de opdracht die de gemeente heeft om het Woord te delen met de wereld om haar heen, in de (Brabantse) context waarin we leven.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Sprang.

 

B.   Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, te weten de predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. Van hen worden er 13 gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en 3 (de jeugdouderling, de ouderling voor zending en evangelisatie en de scriba) gekozen door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente nadat kennisgenomen is van de voordracht van de leden van de kerkelijke gemeente. De verkiezing van de predikant vindt plaats door de kerkenraad uit de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland nadat kennisgenomen is van de voordracht van de gemeente.

Het college van kerkrentmeesters (welk college uit tenminste 3 leden dient te bestaan) telt 5 leden (3 ouderlingen-kerkrentmeester en 2 kerkrentmeesters) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De twee kerkrentmeesters in het college die geen ambtsdrager zijn worden benoemd door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3- Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D.   Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Het beleidsplan 2021 – 2024 van onze gemeente vindt u via deze link: “Geroepen tot gemeenschap”.

 

E.   Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de pastoraal werker/catecheet in loondienst is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Onze vrijwilligers zijn niet in loondienst en ontvangen dus geen salaris. Een aantal vrijwilligers ontvangt een vrijwilligersvergoeding die is verwerkt onder de post salarissen in de staat van baten en lasten kerkelijke gemeente onder H.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.   Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens over 2019 treft u hieronder aan.

In onze kerk werd elke zondagmorgen en zondagavond een Eredienst gehouden en werd vier keer Avondmaal gevierd. Bij de ochtenddienst was er in het Jeugdcentrum kindernevendienst en was er bovendien kinderoppas. Erediensten waren er ook op bijzondere (feest)dagen, zoals Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, en ter gelegenheid van Bid- en Dankdag voor gewas en arbeid. Door de predikant, de pastoraal werker, de ouderlingen pastoraat en de bezoekbroeders- en zusters vond er bezoekwerk plaats bij gemeenteleden en meer frequent bij ouderen en (ernstig) zieken.

Binnen de gemeente waren verschillende Bijbelkringen, een vrouwenvereniging en een mannenvereniging actief. Daarnaast was er een uitgebreid jongerenwerk (clubs voor alle leeftijden). Voor diverse leeftijdsgroepen was er catechese. Zoals elk jaar (laatste week zomervakantie) werd in een tent de Vakantie Bijbel Klub (VBK) gehouden.
Op 21 en 22 september was het startweekend voor het winterwerk seizoen 2019/2020, waarna alle clubs e.d. weer startten. Het thema luidde ”Met hart en ziel”. Één maal per maand vond er op zondag na de avonddienst een gebedsuur plaats. Tenslotte waren ook nog het Missionair Team en de Zending- en evangelisatiecommissie actief.

Naast inkomsten uit de reguliere collectes werden door het college van kerkrentmeesters inkomsten verworven uit de Actie Kerkbalans, giften, de Koningsdag rondom de kerk (zie ook hieronder), de oliebollenactie en het verzamelen van cartridges en wenskaarten. Het succes van de oliebollenactie hangt mede af van de inzet van vrijwilligers. Door een gebrek aan voldoende vrijwilligers werd in 2017 de huis aan huisverkoop verlaten en werd de aandacht meer gericht op verkoop aan bijvoorbeeld een tankstation die de oliebollen weggaf aan de pomp. De verkoop in het Jeugdcentrum bleef gehandhaafd. Die andere opzet werd na evaluatie in 2018 en ook in 2019 voortgezet.

Voor het Jeugdcentrum is een ontruimingsplan vastgesteld. In de diverse ruimtes hangt een plattegrond met de te volgen vluchtroute in geval van brand o.i.d. In 2020 zal de introductie van dit plan plaatsvinden. Er zal een voorlichtingsavond georganiseerd worden voor alle geledingen; hetzelfde zal gebeuren met het vastgestelde huishoudelijk reglement Jeugdcentrum. Dit reglement is bestemd voor de eigen gebruikers (eigen geledingen) van het Jeugdcentrum.

De in 2018 ingestelde werkgroep AVG, belast met het in kaart brengen van de consequenties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor en het voorbereiden van de implementatie van de AVG in de gemeente en de diaconie, heeft in 2019 het nodige werk verricht, zodat de kerkenraad een groot aantal (beleids)documenten heeft kunnen vaststellen.

De kerkenraad is druk bezig geweest een visie te ontwikkelen vooruitkijkend en denkend naar het jaar 2040. Hoe zal onze gemeente er dan uitzien? Welke ontwikkelingen zullen plaats (moeten) vinden binnen en buiten de gemeente? Wat betekent dit voor de gemeente, het pastoraat, het jeugdwerk, de gebouwen, enzovoort.
De bezinning op Visie HG Sprang 2040 heeft een afronding kunnen krijgen. Er is een visie geformuleerd. Deze zal ter zijner tijd naar de gemeente gecommuniceerd worden. Het college van kerkrentmeesters gaat dit als basis gebruiken om de renovatie van het Jeugdcentrum uit te werken.

Een jaarlijks terugkerend spektakel waren alle activiteiten rondom de kerk van Sprang op Koningsdag ofwel “Koningsdag rondom de kerk” als opvolger van de rommelmarkt. Op die dag werden weer een grote rommelmarkt en een bazaar op het kerkplein georganiseerd. Allerlei activiteiten voor jong en oud en een gezellig terras voor een hapje en een drankje. In het Jeugdcentrum waren weer lootjes te koop voor een groot aantal prijzen. Ook was de kerk geopend en werden er rondleidingen gegeven door gemeenteleden, die veel konden vertellen over het gebouw en zijn bijzondere geschiedenis. De kerk was ook op eigen gelegenheid te bezichtigen. De opbrengst van deze dag was voor de “Actiegroep Sprang bouwt aan verandering” en het onderhoud aan het Jeugdcentrum.

Op zondag 28 april werd er ’s middags voor de vijfde keer in Sprang-Capelle een tentdienst gehouden op het evenemententerrein aan de Akkerwinde. Het thema was ‘Klein maar fijn’. Muziek werd verzorgt door de band Concrete. De collecteopbrengst was, na aftrek van de onkosten, bestemd voor ‘Spang bouwt aan verandering’. Na afloop was er tijd om met elkaar wat te drinken en na te praten. De tentdienst werd georganiseerd door Gereformeerde Kerk De Brug en de Hervormde gemeente te Sprang.

Op 6 juni vond een gemeenteavond plaats waarbij de gemeente werd bijgepraat over diverse onderwerpen op pastoraal, kerkrentmeesterlijk en diaconaal gebied.

Op vrijdag 14 juni werd er in het Jeugdcentrum voor de vrijwilligers een zogenaamde vrijwilligersavond gehouden. Onder het genot van een drankje en een hapje was er een gezellig samenzijn en werd er een quiz gespeeld. Inmiddels is de vrijwilligersavond een jaarlijks terugkerende aangelegenheid geworden.

Na de zomervakantie werd een start gemaakt met de renovatie van het Jeugdcentrum. Deze bestond uit het uitvoeren van reparaties en achterstallig onderhoud aan de buitenzijde (fase 1) en het opknappen van de bovenverdieping (fase 2). Momenteel wordt er door een gespecialiseerd bedrijf nog onderzoek gedaan naar de vele scheuren in de gevels van het gebouw. Over de renovatie van de benedenverdieping (fase 3) wordt in samenspraak met de kerkenraad een meerjaren visie op het verwachte gebruik van het gebouw ontwikkeld.

In september startte een nieuwe Alpha-cursus in onze omgeving. Alpha is bestemd voor iedereen, of je gelooft of niet. Samen met anderen praat je over je vragen, over de zin van het leven, over het christelijk geloof. Elke cursusavond begon met een gezellige maaltijd. Daarna volgde een introductie over een thema zoals “Wie is Jezus” en “Bijbel lezen, waarom en hoe?” waarover vervolgens met elkaar in een open gesprek werd gegaan.

Op 17 december en tijdens de kerkdienst op 22 december werd afscheid genomen van de pastoraal werker in verband met bevestiging in het ambt van predikant in een andere gemeente. Inmiddels was de procedure voor een nieuw pastoraal werker gestart.

Alhoewel de behoefte aan beelduitzending nog niet groot is, is de procedure gestart om in het voorjaar van 2020 beeldTV in de kerk te hebben. De gedachte daarbij is, dat beelduitzending de betrokkenheid van luisteraars en kijkers vergroot.

 

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

 

begroting

2019

rekening

2019

rekening

2018

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

 

€   8.009

 

 

€   8.740

 

 

€   14.142

 

Bijdragen gemeenteleden

 

€ 178.496

 

€  195.437

 

€ 184.738

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

 

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

 

 

€       –

 

€   30.000

 

 

 

€       –

 

€   6

 

 

 

€       –

 

€   9

 

 

 

Totaal baten

 

€ 216.505

 

€  204.183

 

€ 198.889

 

 

     

 

Lasten

     

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 

€   122.666

 

€   117.777

 

€   96.542

 

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 

€  4.157

 

€   3.266

 

 

€   1.905

 

 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 

€   12.203

 

€   11.449

 

€  12.123

 

Lasten kerkelijke gebouwen  (inclusief afschrijving)

 

€   80.076

 

€   69.735

 

€   67.951

 

Salarissen (koster, organist e.d.)

 

€     5.182

 

€     5.819

 

€    6.175

 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 

€     8.265

 

€    10.767

 

€    9.063

 

Lasten overige eigendommen en inventarissen

 

€       –

 

€         632

 

€        66

 

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

 

Totaal lasten

 

€     7.000

 

€ 239.549

 

€       –

 

€  219.445

 

€       –

 

€ 193.825

       

 

Resultaat (baten – lasten)

 

€   -23.044

 

€    -15.262

 

€    5.064

 

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Zowel de opbrengsten uit de actie Kerkbalans, de collectes tijdens de kerkdienst en de ontvangen giften lieten in 2019 een stijging zien ten opzichte va 2018 van gemiddeld ruim 5%.

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers):
Sinds mei 2018 is er weer een eigen predikant aan de gemeente van Spang verbonden. Hier waren de kosten voor het pastoraat in 2019 ruim € 32.000 hoger dan in 2018.

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving):
In 2019 is een begin gemaakt met de renovatie van het jeugdcentrum. De kosten hiervoor bedroegen ruim € 5.000,- en zijn uit de onderhoudsvoorziening betaald.

Uiteindelijk resulteerde het boekjaar 2019 in een tekort van ruim € 15.000. Dit bedrag is ten laste van het vermogen gebracht.

ANBI Diaconie

A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang
Telefoonnummer: 0416-280457
RSIN/Fiscaal nummer: 804504039
Website adres: http://www.hervormd-sprang.nl
E-mail: diaconie@hervormd-sprang.nl
Adres: Kerkstraat 34
Postcode: 5161 ED
Plaats: Sprang Capelle
Postadres: Postbus 52
Postcode: 5160 AB
Plaats: Sprang Capelle

 

De Hervormde gemeente te Sprang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De Hervormde gemeente te Sprang is kerk in Noord-Brabant, ten zuiden van de Bergsche Maas, in de Langstraat, en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk weet zij zich verbonden met de hervormd-gereformeerde traditie. Als gemeente van de Heere Jezus Christus willen we gehoorzaam zijn aan de Heilige Schrift en de belijdenis (te weten de oudchristelijke belijdenissen en de gereformeerde belijdenisgeschriften). De bestaansgrond van de gemeente ligt in niets anders dan in de trouw van de Heere God voor zondaars. Het is de roeping van de gemeente om uit Gods genade te leven. Jezus Christus en die gekruisigd is de kern van de eredienst, de prediking in het bijzonder. De verkondiging van die boodschap beperkt zich echter niet alleen tot de gemeente die samenkomt in de kerk maar ook in de opdracht die de gemeente heeft om het Woord te delen met de wereld om haar heen, in de (Brabantse) context waarin we leven.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang.

 

B.   Samenstelling bestuur. 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, te weten de predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. Van hen worden er 13 gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en 3 (de jeugdouderling, de ouderling voor zending en evangelisatie en de scriba) gekozen door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente nadat kennisgenomen is van de voordracht van de leden van de kerkelijke gemeente. De verkiezing van de predikant vindt plaats door de kerkenraad uit de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland nadat kennisgenomen is van de voordracht van de gemeente.

Het college van diakenen (welk college uit tenminste 3 leden dient te bestaan) telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C.   Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D.   Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

“Het beleidsplan van de diaconie maakt onderdeel uit van het beleidsplan 2021-2024 (Geroepen tot gemeenschap) van onze gemeente, met name het onderdeel “Diaconaat” van hoofdstuk 2.3 op pagina 13. Dit beleidsplan vindt u via deze link: “Geroepen tot gemeenschap”.

 

E.   Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang heeft geen diaconale medewerkers in dienst; hier zijn dus geen personeelskosten mee gemoeid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.   Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een  levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens over 2019 treft u hieronder aan. .

Naast de reguliere werkzaamheden, waaronder het collecteren tijdens de erediensten, heeft de diaconie zich vooral beziggehouden met het inzichtelijk maken van het armoedebeleid in onze gemeente. Het herkennen van armoedesignalen blijft lastig, maar is van wezenlijk belang. Hierbij hebben we elkaar nodig. Elk signaal is de eerste stap naar een passende oplossing.

De diaconie heeft, in samenwerking met andere gemeenten uit de regio, opnieuw een financiële bijdrage geleverd aan het steunpunt voor Diaconaal Maatschappelijk Werk de Langstraat. De hulpverleningslocatie is gevestigd aan de Kerkstraat in onze gemeente en is een initiatief van Stichting Schuilplaats.

Naast het financieren van jeugd- en ouderenwerk is er ook aandacht geweest voor zending. In het kader van het project ‘deelgenoten’ van de GZB, is het zendingsechtpaar Kasbergen ook nu weer ondersteund door de diaconie. Dat geldt ook voor de IZB en de ZOA.

De diaconie promoot de vakantieweek die georganiseerd wordt door ‘de interkerkelijke stichting vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het land van Heusden en Altena en de Langstraat’. Deze vakantieweek wordt sinds kort gehouden op het Nieuwe Hydepark in Doorn. Twee gemeenteleden hebben genoten van een prachtige week. Een afvaardiging van kerkenraad en gemeente bezocht de deelnemers.

De Dorcas Voedselactie werd voor de tiende keer georganiseerd. Ook dit maal in een iets afgeslankte vorm. Samen met PKN de Brug, Hervormd Besoyen en de drie pc-scholen zijn er 147 voedselpakketten opgehaald en getransporteerd naar Oost Europa.

Gedurende het jaar werd er in twee gevallen financiële bijstand verleend vanuit de diaconale voorziening WMO.

Rondom Kerst werden de jaarlijkse ‘kerstattenties’ uitgereikt aan ouderen, weduwen/weduwnaars en (chronisch)zieken uit onze gemeente.

Het collecterooster zag er als volgt uit:

Regionaal/plaatselijk:

– Catechese en educatie
– Missionair werk: Alpha-cursus
– Missionair werk: welkomstpakketten Landgoed Driessen
– VBK
– Plaatselijk jeugdwerk
– Voedselbank
– St. Schuilplaats
– Crux Rosmalen
– Kerstattenties

Landelijk:
– IZB
– HGJB: missionair kinder- en tienerwerk
– Project 10 27*: diaconale en pastorale hulp voor migranten
– Studiefonds Gereformeerde Bond
– Project 10 27*: hulp in de wijk Capelle Schollevaar
– De Herberg

Wereldwijd:
– Project 10 27*: Nepal; medische zorg voor leprapatiënten
– Werkgroep Zambia
– GZB: zendingsechtpaar
– ZOA
– Project 10 27*: Midden Oosten; noodhulp
– St. Hulp Oost Europa
– St. Open Doors
– Project 10 27*: Rwanda; steun voor kwetsbare moeders
– Project 10 27*: Colombia; oog voor de meest kwetsbaren in de samenleving
– Shaare Zedek
– Dorcas
– Project 10 27*: Centraal Azië; hospice voor daklozen
– Project Mozambique
– St. Ondergrondse kerk

* De naam van het diaconale programma van de GZB ‘Project 10 27’ verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg. ‘Project 10 27’ ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.

Aan het einde van het jaar werden de giften verdeeld. De verdeling was als volgt:

Regionaal/plaatselijk:
– St. de Strohalm
– Hospice Francinus de Wind
– NPV

Landelijk:
– St. Chris
– Het Passion
– Gevangenenzorg Nederland
– HGJB
– Bartimeus
– St. interkerkelijk Roosevelt
– De Herberg
– CSFR studenten
– Vrienden van Eleos

Wereldwijd:
– St. Hatua
– St. Kom over en help
– St. De Ondergrondse kerk
– Wycliff bijbelvertalers
– Woord en Daad
– St. Open Doors
– St. Vrienden van het Cheider
– St. samen voor AIX
– Christelijk noodhulpcluster
– St. hoop voor Albanië
– St. Bootvluchteling
– Kerk in actie; redt een kind

We zien dankbaar terug op 2019. Veel mocht er gebeuren. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Bovenal dank aan God, Die kracht gaf om het te kunnen doen!

 

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten diaconie

 

begroting

2019

rekening

2019

rekening

2018

 Baten  

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen €    7.090 €   5.815 €   6.547
Bijdragen gemeenteleden €  22.800 €  36.388 €  27.847

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

Totaal baten

€     –

€   1.500

€  31.390

€     –

€     –

€  42.203

€     –

€     –

€  34.394

       
 Lasten      
Bestedingen diaconaal pastoraat  (predikant, kerkelijk werkers)

 

€     –

 

€     –

 

€     —

 

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €  32.300

 

€  34.791

 

 

€  29.919

 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €   2.000 €   2.027 €   1.979
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen €   – €    6.084 €    1.065
Salarissen (koster, organist e.d.) €    700 €    560 €   671
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €    710 €    748 €    729

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

€     550

€   1.200

€     822

€   –

€     855

€   –

 Totaal lasten €  37.460 €  45.032 €   35.218
   

 

 

 

 

 

 

 Resultaat (baten – lasten) €  – 6.070 €  – 2.829 €   – 824

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.