ANBI Gemeente

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag (onder voorwaarden) aftrekken van de inkomstenbelasting en de ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.De PKN heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is ook van toepassing op onze gemeente en diaconie. Er is nieuwe ANBI-regelgeving, die onze gemeente en diaconie verplicht per 1 januari 2016 daaraan te voldoen. Onze gemeente en diaconie worden per 1 januari 2016 verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag.

 

A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI: Hervormde gemeente te Sprang
Telefoonnummer : 0416-278180
RSIN/Fiscaal nummer: 809557149
Website adres: www.hervormd-sprang.nl
E-mail: scriba@hervormd-sprang.nl
Adres: Kerkstraat 34
Postcode: 5161 ED
Plaats: Sprang Capelle
Postadres: Irenestraat 34
Postcode: 5161 XA
Plaats: Sprang Capelle

 

De Hervormde gemeente te Sprang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De Hervormde gemeente te Sprang is kerk in Noord-Brabant, ten zuiden van de Bergsche Maas, in de Langstraat, en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk weet zij zich verbonden met de hervormd-gereformeerde traditie. Als gemeente van de Heere Jezus Christus willen we gehoorzaam zijn aan de Heilige Schrift en de belijdenis (te weten de oudchristelijke belijdenissen en de gereformeerde belijdenisgeschriften). De bestaansgrond van de gemeente ligt in niets anders dan in de trouw van de Heere God voor zondaars. Het is de roeping van de gemeente om uit Gods genade te leven. Jezus Christus en die gekruisigd is de kern van de eredienst, de prediking in het bijzonder. De verkondiging van die boodschap beperkt zich echter niet alleen tot de gemeente die samenkomt in de kerk maar ook in de opdracht die de gemeente heeft om het Woord te delen met de wereld om haar heen, in de (Brabantse) context waarin we leven.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Sprang.

 

B.   Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, te weten de predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. Van hen worden er 11 gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en 5 (de jeugdouderling, de ouderling voor zending en evangelisatie, de scriba en de voorzitters van respectievelijk het college van kerkrentmeesters en dat van diakenen) gekozen door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente nadat kennisgenomen is van de voordracht van de leden van de kerkelijke gemeente. De verkiezing van de predikant vindt plaats door de kerkenraad uit de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland nadat kennisgenomen is van de voordracht van de gemeente.

Het college van kerkrentmeesters (welk college uit tenminste 3 leden dient te bestaan) telt 5 leden (3 ouderlingen-kerkrentmeester en 2 kerkrentmeesters) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De twee kerkrentmeesters in het college die geen ambtsdrager zijn worden benoemd door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene Christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondingen.

3- Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D.   Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Het beleidsplan 2015 – 2020 (Geroepen tot gemeenschap) van onze gemeente vindt u via deze link: Beleidsplan Hervormde Gemeente te Sprang.

 

E.   Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de pastoraal werker in loondienst is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Onze vrijwilligers zijn niet in loondienst en ontvangen dus geen salaris. Een aantal vrijwilligers ontvangt een vergoeding die is vermeld onder vrijwilligersvergoedingen in de staat van baten en lasten kerkelijke gemeente onder H.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.   Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens over 2017 treft u hieronder aan.

In onze kerk werd elke zondagmorgen en zondagavond een Eredienst gehouden en werd vier keer Avondmaal gevierd. Bij de ochtenddienst was er in het Jeugdcentrum kindernevendienst en was er bovendien kinderoppas. Erediensten waren er ook op bijzondere (feest)dagen, zoals Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, en ter gelegenheid van bid- en dankdag voor gewas en arbeid. Door de predikant, de pastoraal werker en de ouderlingen pastoraat vond er bezoekwerk plaats bij gemeenteleden en meer frequent bij ouderen en (ernstig) zieken.

Binnen de gemeente waren verschillende Bijbelkringen, een vrouwenvereniging en een mannenvereniging actief. Daarnaast was er een uitgebreid jongerenwerk (clubs voor alle leeftijden). Voor diverse leeftijdsgroepen was er catechese.
Zoals elk jaar (laatste week zomervakantie) werd in een tent de Vakantie Bijbel Klub (VBK) gehouden. In september vond de startdag voor het winterwerk plaats. Eén maal per maand vond er op zondag na de avonddienst een gebedsuur plaats. Tenslotte waren ook nog het Missionair Team en de Zending- en evangelisatiecommissie actief.

Naast inkomsten uit de reguliere collectes werden door het College van Kerkrentmeesters (CvK) inkomsten verworven uit de Actie Kerkbalans, giften, de traditionele rommelmarkt, de oliebollenactie en het verzamelen van cartridges en wenskaarten.
Het succes van de oliebollenactie hangt mede af van de inzet van vrijwilligers. Door een gebrek aan voldoende vrijwilligers werd de huis aan huisverkoop verlaten en werd de aandacht meer gericht op verkoop aan bijvoorbeeld een tankstation die de oliebollen weggaf aan de pomp. De verkoop in het Jeugdcentrum bleef gehandhaafd. De andere opzet zal worden geëvalueerd.

In de verantwoording over 2016 werd vermeld, dat In de 2e helft van dat jaar vanwege de slechte staat van het zuidelijk gedeelte van het dak van de kerk de leibedekking werd vervangen en aan en rondom de kerk nog andere werkzaamheden werden uitgevoerd. Begin 2017 werd gebruikt voor nog enkele kleine werkzaamheden.
Op vrijdag 12 mei werd in de kerk de feestelijke afsluiting van de werkzaamheden gevierd. Aanwezig waren het bestuur van de kerk, enkele (onder)aannemers en sponsoren en personen die op de een of andere wijze bij de werkzaamheden waren betrokken. Ook de kerkelijke gemeente was uitgenodigd. Na een bedankje door de voorzitter van het CvK, een fotopresentatie van de werkzaamheden door een lid van de onderhoudscommissie en de symbolische overhandiging van een cheque voor de bijdrage van € 25.000,- door de Rabobank, konden de aanwezigen het resultaat van de werkzaamheden bekijken en werd door onze predikant een plaquette onthuld. Deze plaquette is aangebracht op de muur bij de plaats waar de tijdens de graafwerkzaamheden (aanleg drainleiding) aangetroffen botresten zijn herbegraven (lees hieronder).

Tijdens werkzaamheden voor de aanleg van drainage rond de kerk kwamen botresten naar boven. Op zich niet vreemd, aangezien de ruimte rond de kerk vele eeuwen heeft gediend als begraafplaats, tot het jaar 1829. Dat jaar werd uitgeweken naar de Oudestraat.
De botresten werden verzameld in een lijkkist, die zaterdagochtend 18 maart door een rouwauto naar de kerk werd gebracht. Onder begeleiding van zes dragers werd de kist naar het graf gebracht. Daar las de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters een gedicht. De predikant sprak enkele woorden, las de Geloofsbelijdenis en sloot af met het Onze Vader. Van wie de botresten zijn, kan niet worden achterhaald. Bijvoorbeeld omdat er geen administratie van is.

Vooruitlopend op de renovatie van het Jeugdcentrum werd gestart met de renovatie van het Honk. De belangrijkste werkzaamheden waren nieuwe vloer/tapijttegels, omleggen elektra, schilderwerk plafonds en wanden, beamer en een doorbraak naar de aanliggende ruimte.

In 2016 werd de pastorie gerenoveerd door vrijwilligers van de gemeente. De badkamer en de (bij)keuken ondergingen een metamorfose, de cv-ketel werd verplaatst en diverse andere kleine klussen kregen hun voltooiing.
Sedert augustus 2017 is de predikantsplaats vacant en werd de procedure in gang gezet om een nieuwe predikant aan de gemeente te verbinden. Hierdoor staat al die tijd de pastorie leeg en konden de nog resterende klussen gedaan worden. Een aanvang werd gemaakt met elektra boven nazien en aanpassen, stucwerk boven, schilderwerk boven en diverse plafonds boven/beneden vervangen. Dit werk liep door tot in 2018.

De kerktelefoon is een voortdurend punt van aandacht. In Elzenhoven zijn diverse storingen welke door de verschillende technici zijn opgepakt. Om de uitkomsten te kunnen testen, zijn regelmatig proefuitzendingen van de kerkradio gehouden.

Op de zaterdag voor Pinksteren (3 juni) werd voor de derde keer deelgenomen aan “Als een lopend vuurtje”. Op die zaterdag werd een fietstocht georganiseerd langs de kerken in de omgeving. De betreffende kerken openden hun deuren voor een bezichtiging. Overal was gelegenheid om koffie te drinken en iets te eten. Het geld dat daarmee werd opgehaald was bestemd voor het bieden van onderdak aan gezinnen in Bangladesh. Ongeveer 90 personen brachten een bezoek aan onze kerk.
Ook is er weer deelgenomen aan de open monumentendag op 9 september.

Op vrijdag 7 juli werd er voor de vrijwilligers een zogenaamde vrijwilligersavond georganiseerd in het Jeugdcentrum. Onder het genot van een drankje en een hapje werden er spelletjes gedaan en een quiz gespeeld. Inmiddels is de vrijwilligersavond een jaarlijks terugkerende aangelegenheid geworden.

 

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

 

begroting

2017

rekening

2017

rekening

2016

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

 

€   11.000

 

 

€   12.888

 

 

€   12.139

 

Bijdragen gemeenteleden

 

€ 179.178

 

€  175.445

 

€ 178.866

 

Subsidies en overige bijdragen van derden

 

 

 

€ 260.615

 

Totaal baten

 

€ 190.178

 

€  188.333

 

€ 451.620

 

 

     

 

Lasten

     

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 

€ 106.521

 

€   90.280

 

€ 107.437

 

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 

€       300

 

€     1.886

 

 

€    1.656

 

 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 

€   10.000

 

€   11.916

 

€   11.684

 

Lasten kerkelijke gebouwen  (inclusief afschrijving)

 

€   73.990

 

€   82.446

 

€ 325.060

 

Vrijwilligersvergoeding (koster, organist e.d.)

 

€     4.750

 

€     6.064

 

€    4.981

 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 

€     5.850

 

€     7.007

 

€    6.388

 

Lasten overige eigendommen en inventarissen

 

 

€     1.134

 

 

Totaal lasten

 

€ 201.411

 

€  200.733

 

€ 457.206

       

 

Resultaat (baten – lasten)

 

€  -11.233

 

€  -12.400

 

€   -5.586

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De post lasten kerkelijke gebouwen was in 2017 aanmerkelijk lager dan in 2016. De reden hiervan was, dat 2016 in het teken stond van groot onderhoud en renovatie van de pastorie, restauratie van de secco en groot onderhoud en renovatie van het kerkgebouw. In de toelichting over 2016 is hieraan uitvoerig aandacht besteed. In 2017 was dit niet aan de orde. Om deze reden zijn er in 2017 geen subsidies (post subsidies en overige bijdragen van derden) aangevraagd en verkregen.

Vanaf half augustus 2017 kwam de predikantsplaats vacant. Daarom was het traktement van de predikant (post bestedingen pastoraat) in 2017 een stuk lager dan in 2016.

ANBI Diaconie

A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente te Sprang
Telefoonnummer: 0416-282328
RSIN/Fiscaal nummer: 804504039
Website adres: http://www.hervormd-sprang.nl
E-mail: diaconie@hervormd-sprang.nl
Adres: Kerkstraat 34
Postcode: 5161 ED
Plaats: Sprang Capelle
Postadres: Postbus 52
Postcode: 5160 AB
Plaats: Sprang Capelle

 

De Hervormde gemeente te Sprang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De Hervormde gemeente te Sprang is kerk in Noord-Brabant, ten zuiden van de Bergsche Maas, in de Langstraat, en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk weet zij zich verbonden met de hervormd-gereformeerde traditie. Als gemeente van de Heere Jezus Christus willen we gehoorzaam zijn aan de Heilige Schrift en de belijdenis (te weten de oudchristelijke belijdenissen en de gereformeerde belijdenisgeschriften). De bestaansgrond van de gemeente ligt in niets anders dan in de trouw van de Heere God voor zondaars. Het is de roeping van de gemeente om uit Gods genade te leven. Jezus Christus en die gekruisigd is de kern van de eredienst, de prediking in het bijzonder. De verkondiging van die boodschap beperkt zich echter niet alleen tot de gemeente die samenkomt in de kerk maar ook in de opdracht die de gemeente heeft om het Woord te delen met de wereld om haar heen, in de (Brabantse) context waarin we leven.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang.

 

B.   Samenstelling bestuur. 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, te weten de predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. Van hen worden er 11 gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en 5 (de jeugdouderling, de ouderling voor zending en evangelisatie, de scriba en de voorzitters van respectievelijk het college van kerkrentmeesters en dat van diakenen) gekozen door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente nadat kennisgenomen is van de voordracht van de leden van de kerkelijke gemeente. De verkiezing van de predikant vindt plaats door de kerkenraad uit de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland nadat kennisgenomen is van de voordracht van de gemeente.

Het college van diakenen (welk college uit tenminste 3 leden dient te bestaan) telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C.   Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene Christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D.   Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
Het beleidsplan van de diaconie maakt onderdeel uit van het beleidsplan 2015 – 2020 (Geroepen tot gemeenschap) van onze gemeente. Zie met name hoofdstuk 6 van laatstgenoemd beleidsplan. Dit beleidsplan vindt u via deze link: Beleidsplan Hervormde Gemeente te Sprang.

 

E.   Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang heeft geen diaconale medewerkers in dienst; hier zijn dus geen personeelskosten mee gemoeid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.   Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een  levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens over 2017 treft u hieronder aan. .

Naast de normale werkzaamheden van de diaconie, zoals het collecteren tijdens de erediensten, heeft de diaconie zich vooral beziggehouden met het inzichtelijk maken van het armoedebeleid in onze gemeente. In de praktijk bleek dit niet mee te vallen. Men zag er tegenop om dit aan te geven.

Daarnaast heeft de diaconie medewerking verleend om te komen tot een steunpunt voor Diaconale Maatschappelijke Dienstverlening. Dit werd, in samenwerking met andere gemeenten in de regio, door de diaconie ook financieel ondersteund. Voor de komende drie jaren heeft de diaconie een vast bedrag toegezegd om de kosten te dekken. De daadwerkelijke hulp werd door Stichting De Schuilplaats verzorgd.

Naast het financieren van het jeugd- en ouderenwerk is er ook aandacht geweest voor de acties van de zending en evangelisatiecommissie.

Het echtpaar Van Kasbergen wordt nog steeds door de diaconie gesponsord. Zij maken deel uit van het project deelgenoten van de GZB waarvoor er in onze gemeente verschillende collectes en acties gehouden werden.

De opbrengst van de rommelmarkt ging naar Schuilplaats + “Interkerkelijke Stichting recreatie lichamelijk gehandicapten in het land van Heusden en Altena en de Langstraat”.

De voedselactie van Dorcas werd ook dit jaar breed opgezet. Supermarkten en scholen werden er weer bij betrokken en het resultaat was opnieuw een enorm aantal pakketten.

Een keer werd er een individu financieel bijgestaan in het kader van de WMO.

Giften werden verdeeld aan de hand van de drieslag regionaal/plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Te weten: Gevangenzorg Nederland, De Herberg, HGJB, Hospice Francinus de Wind, Stichting De Ondergrondse Kerk, Wycliff Bijbelvertalers, Bartimeüs, Woord en Daad, Stichting de Strohalm, St. Interkerkelijk Roosevelt, Open Doors en St. Het Erfdeel (Zorgboederij Leev).

Doorzendcollecten werden gegeven aan: ZOA, St. Hulp Oost Europa, St. Open Doors, Hulp voor Albanië, regioproject, Shaare Zedek, St. Ondergrondse Kerk, via CNC hongersnood Afrika, Francinus de Wind, HGJB, Ger. Bond Studiefonds, Voedselbank, Duchenne Heroes, Noodhulp voor Syrische vluchtelingen, Nepal – Medische zorg leprapatiënten, Diaconale en pastorale hulp voor migranten, Mozambique – Zorg voor kwetsbare mensen, Malawi – Opvang weeskinderen in een sloppenwijk, Geloven in Sprangen: oog voor elkaar in R’dam-West, Peru – Opvang en onderwijs probleemkinderen, GZB en IZB.

Er mag worden teruggezien op een mooi jaar en iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om dit te doen wordt hiervoor bedankt.

Bovenal danken we God Die de kracht gaf om dit werk te verrichten.

 

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten diaconie

  begroting

2017

rekening

2017

rekening

2016

 

Baten

   

 

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

 

€    8.500

 

€   7.379

 

€   8.486

 

Bijdragen gemeenteleden

 

€  29.000

 

€ 37.279

 

€  32.644

 

Totaal baten

 

€  37.500

 

€ 44.658

 

€  41.130

 
 

Lasten

 

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

 

€  31.400

 

€  41.258

 

€ 38.984

 

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 

 

 

 

 

 

 

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 

€    3.900

 

€    2.916

 

€  3.509

 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 

€    2.400

 

€   2.093

 

€  2.377

 

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

 

€       600

 

€      527

 

€     496

 

Salarissen (koster, organist e.d.)

 

 

 

 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 

€      800

 

€      706

 

€       714

 

Totaal lasten

 

€  39.100

 

€  47.500

 

€   46.080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat (baten – lasten)

 

€ -1.600

 

€ -2.842

 

€ -4.950

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.