Kerkenraad

Kerkenraad

De voltallige kerkenraad bestaat uit 1 predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. Hij vergadert minimaal 6x per jaar.

Onder het menu 'extra' is een adreslijst beschikbaar met contactgegevens.


Aan de kerkenraad is toevertrouwd:

- de zorg voor de dienst van Woord en Sacramenten (zie kerkdiensten)

- de pastorale zorg over de gemeente (kijk bij pastoraat voor de wijkindeling en wijkouderling)

- de zorg voor de catechese

- het opzicht over belijdenis en wandel van de leden van de gemeente

- alle overige zaken, die naar de orde der kerk behoren tot het arbeidsveld van de kerkenraad.