Missionair Team

Verslag werkzaamheden evangelist

Op de gemeenteavond van 30 mei heb ik de gemeente geïnformeerd over mijn werk. Dat was geen uitgeschreven verhaal en op de avond zelf is er door gemeenteleden ook veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Wat ik hier weergeef is dus onmogelijk alles wat er op de avond naar voren is gekomen.

Inleiding

Nu ik inmiddels negen maanden in Sprang werkzaam ben, is het een mooi moment om eens wat uitgebreider over mijn werk te vertellen. Laat ik beginnen met te zeggen dat Paulina en ik het in de gemeente en in het dorp erg naar ons zin hebben. We zijn blij met de warme ontvangst en de vele contacten die we al hebben kunnen leggen. Mijn werk in Sprang is geen fulltime baan, maar slechts voor 50%. Naast het werk hier, ben ik nog bezig met mijn studie en ga ik ook regelmatig voor in kerkdiensten. 

 

Negen maanden geleden begon ik aan een taak die voor mij, voor het grootste gedeelte nieuw was. Ook in de gemeente was de functie van ‘evangelist' nieuw. Het was dus best even wennen en ook zoeken naar waar mijn taak nu precies ligt. Wat mij erg geholpen heeft is de goede samenwerking met ds. Tekelenburg en de evangelisatieouderling (Maarten Pronk en sinds kort Marijn van Zelst). Verder was het bijzonder om te merken dat veel gemeenteleden bereid waren om mee te doen of mee te denken.  

 

Het leuke van het werk als evangelist vind ik dat het zeer divers is. Het is doen én denken; nadenken over hoe we in Sprang het geloof aan anderen kunnen doorgeven en vervolgens ook samen met gemeenteleden dingen uitproberen. Dat ‘samen met gemeenteleden' is ook wat ik als opdracht bij mijn aanstelling heb meegekregen. Het is de bedoeling dat we als gemeente ons meer voor evangelisatiewerk gaan inzetten en dat we de komende jaren daarin verder komen.

 

Werkzaamheden

Ik heb de dingen waar ik me de afgelopen maanden voor heb ingezet verdeeld onder een aantal kopjes:

 

Kennismaken en oriënteren

Vanaf het eerste moment was het voor mij belangrijk om de gemeente goed te leren kennen. Daarvoor heb ik tijd geïnvesteerd om mee te doen met de VBK, clubs en kringen te bezoeken, gesprekken te voeren met kerkenraadsleden en gemeenteleden, deel te nemen aan wijkontmoetingsavonden en allerlei gemeenteactiviteiten mee te maken. Inmiddels is onderdeel van mijn werk nu zo'n beetje afgerond, al hoop ik natuurlijk de komende jaren nog meer gemeenteleden te leren kennen.

 

Godsdienstonderwijs op openbare school villa Vlinderhof

Toen ik werd aangenomen als evangelist, was er een werkplan waarin dingen stonden die de kerkenraad en de IZB mij aanreikte om te gaan doen. Eén van die dingen was het onderzoeken van mogelijkheden om op de openbare school bijbellessen te geven. Na me verdiept te hebben in evaringen die andere gemeenten hiermee hebben, heb ik contact gelegd met de school. Dat bleek te klikken, de school (OBS Villa Vlinderhof) stond open om verder te praten. Dus is er een commissie opgericht van gemeenteleden om dingen verder uit te denken en voor te bereiden (In deze commissie zitten Geertje Lam, Annemarie Treffers en Marga Uijl). Inmiddels zijn de ontwikkelingen zover dat ik kan meedelen dat we na de zomervakantie een blok van acht lessen over bijbelse verhalen gaan verzorgen voor kinderen van de school.

 

 

Diverse werkzaamheden in de gemeente 

Deze activiteiten zomogelijk als doel: missionaire activiteit, dan wel missionaire bewustwording. U kunt hierbij denken aan: een belijdeniscatechese avond, meditatie in Kerstzangdienst en tijdens de JAZS Sing-in, het schrijven voor de website, nieuwsbron en het voorgaan in diensten in Sprang die met mijn werk te maken hebben (bijvoorbeeld VBK-dienst komende zomer).

Kort geleden mocht ik ook een bijdrage leveren aan het programma in de kerk tijdens de rommelmarkt. De kerk was die dag open en trok veel mensen van buiten de gemeente. Ik was er aanwezig om met ze te spreken. Ook was er een mini-expositie met bijbelteksten (gemaakt samen met een catechisatiegroep) waar mensen over na konden denken.

Een andere activiteit in het dorp zijn de huis-aan-huis acties, waar met name jongeren aan meehielpen. Met Kerst, Pasen, Pinksteren kregen mensen in telkens een andere wijk van Sprang een presentje van de gemeente met een uitnodiging voor de diensten. We hopen dat dit een positieve impuls geeft aan het imago van de kerk in het dorp.

Verder sta ik in de gemeente klaar om met allerlei dingen mee te denken. Met name natuurlijk als ze met evangelisatie te maken hebben, zoals VBK en ZEC. Samenwerking met de ZEC is natuurlijk ook belangrijk omdat de nieuwe dingen die ik opzet, een plek moeten krijgen in het gemeentewerk zodat ze (ook als ik over een paar jaar weg ben) blijven doorgaan.

 

 

IZB voor zending in Nederland

Officieel is het zo dat de IZB mijn werkgever is en mij in Sprang laat werken. Daarin wordt ik begeleid door een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van IZB, gemeente en kerkenraad. Een paar keer per jaar worden er ook bij de IZB landelijk dingen van mij verwacht. Bijvoorbeeld dat ik evangelistendagen en conferenties bezoek (een soort bijscholing) en verder een enkele keer in een andere plaats een gemeenteavond of missionaire dienst. Zo heb ik een poosje terug een gemeenteavond geleid in Oud-Alblas. 

 

Landgoed Driessen.

Een van de taken waar het eerder genoemde werkplan over spreekt is de nieuwbouwwijk Landgoed Driessen. Hoe kunnen we in die wijk, op een positieve manier iets betekenen en zo present zijn als kerk, als christenen met het evangelie? De afgelopen 9 maanden heb ik me verdiept in deze wijk. Gemeenteleden die er wonen gesproken. Vanaf januari is er in een visiegroep gewerkt aan een visie. Ik verwijs u voor de laatste berichten daarover naar de nieuwsbron van juni.

Verder ben ik in Landgoed Driessen actief door het bezoeken van nieuw ingekomen leden.  

 

 

Emmaüscursus

Ook het aanbieden van een Emmaüscursus hoort bij mijn werk. Samen met Nel Maiers, Corry Quirijns en Johan Vos hebben we dat voorbereid en inmiddels draait die. Wel jammer dat er maar een paar deelnemers zijn. Blijkbaar hebben veel gemeenteleden de stap niet durven zetten om samen met een vriend, kennis of collega met deze cursus mee te doen. Daardoor is het idee wat achter de Emmaüscursus zit eigenlijk niet geslaagd; Hoe komt dat?

 

Tenslotte

Tot zover een impressie van mij mijn werkzaamheden de afgelopen tijd. Een deel van deze werkzaamheden loopt de komende tijd door. Daarnaast zal er veel tijd gaan zitten in Landgoed Driessen. Toch hoop ik ook in de gemeente actief te zijn en daar van me te laten horen. Zo ben ik bijvoorbeeld aan het denken gezet over het thema ‘oog voor elkaar'. Wil ik nog eens nagaan wat ik kan betekenen voor jongeren die getuige van Jezus willen zijn  en hoe we het imago van onze gemeente kunnen verbeteren. Dit alles in nauwe samenwerking met de evangelisatie ouderling en de commissies voor evangelisatiewerk in onze gemeente.

 

Mocht u vragen, ideeën of opmerkingen hebben. Schroom dan niet om contact op te nemen.

 

Martin van Dam