Bestuur

Bestuur

De voltallige kerkenraad bestaat uit 1 predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen.

De kerkenraad vormt het bestuur van de gemeente. Behalve de predikant zijn de kerkenraadsleden door de gemeenteleden gekozen voor een periode van maximaal 8 jaar. Binnen de kerkenraad zijn er specifieke taken en verantwoordelijkheden ondergebracht bij:

- de diaconie, die namens en met de gemeente verantwoordelijk is voor de dienst aan de naaste en aan de wereld.

- het college van kerkrentmeesters, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de financiën en gebouwen van de gemeente.

Scriba
Een kerkenraad is niet compleet zonder scriba. Letterlijk betekent scriba zoveel als schrijver. En dat doet een scriba dan ook: de verslagen van de kerkenraad, de afkondigingen in de kerk, de berichten in de kerkbladen van een gemeente, en brieven naar aanleiding van ingekomen post of uitnodigingen bij festiviteiten.
De scriba is in onze gemeente het knooppunt van informatie, vooral over de organisatorische zaken. Een scriba is meer dan een secretaris. Hij is ook ambtsdrager en vertegenwoordiger van de gemeente naar buiten. Een mooi en verantwoordelijk ambt, maar ook één dat alleen kan worden uitgevoerd dankzij de medewerking van heel veel andere gemeenteleden

Jeugdouderling
In de kerkenraad zit een ouderling die speciaal verantwoordelijk is voor het jeugdwerk. Hij is ook aanspreek punt voor jongeren en speelt een belangrijke rol in het toerusten en aansturen van het jeugdwerk in de gemeente.

Ouderling voor zending en evangelisatie
Om al het evangelisatiewerk aan te coördineren is er een ouderling die zending en evangelisatie als bijzondere taak heeft.