Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

De taak van het College van Kerkrentmeesters is het scheppen van de materiële en financiële voorwaarden voor de instandhouding en opbouw van de gemeente. Dus voldoende inkomsten verwerven om de kerkelijke gebouwen en eigendommen (bijv.: kerkgebouw, Jeugdcentrum, pastorie, orgel) te onderhouden en vooral ook om de predikantsplaats in stand te houden. De kerkrentmeesters worden hierin bijgestaan door de Commissie van Advies en Bijstand.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL83 FVLB 0699 8421 74 t.n.v. CvK Hervormde gemeente Sprang

Kerkelijke bijdrage

Van alle leden van 18 jaar en ouder wordt jaarlijks in januari via de actie “Kerkbalans” een bijdrage gevraagd voor bovengenoemde doelen. Een groot aantal vrijwilligers zet zich hier elk jaar weer voor in. De inning van de toegezegde bijdrage geschiedt d.m.v. automatische incasso of een acceptgiro die wordt toegezonden.

Solidariteitskas

De Solidariteitskas is het steunfonds van de Protestantse Kerk in Nederland. Alle belijdende leden zijn verplicht hieraan bij te dragen. Deze bijdrage is vastgesteld op € 10,- per jaar en wordt per acceptgiro geïnd. De kerkrentmeesters zijn verplicht voor elk geregistreerd lid een bedrag van € 5,- af te dragen aan genoemd steunfonds. Als na aftrek van administratie- en incassokosten een positief saldo overblijft, komt dit geheel ten goede aan onze eigen gemeente.

Verjaardagsfonds

Op of omstreeks uw verjaardag wordt u door één van onze gemeenteleden een felicitatiekaart aangeboden. Middels bijgaande enveloppe kunt u uw dankbaarheid tonen door een gave, bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.

Restauraties

De restauratie van het orgel wordt ter hand genomen, nu daarvoor subsidie is verstrekt via de zogenaamde wegwerkregeling. Deze moet eind 2010 voltooid zijn. Om de kwaliteit van het kerkgebouw goed te houden, plegen we planmatig onderhoud. Het 10-j onderhoudsplan is in 2007 afgesloten, het vervolgplan is bij de provincie ingediend voor subsidie. Zo proberen we grote, kostbare restauraties in de toekomst te voorkomen.

Collectemunten

Elke eerste maandag van de maand is er gelegenheid om bestelde collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk. Dit kan tussen 19.30 en 20.00 uur. Wilt u minimaal 1 week van te voren het geld overmaken, omdat de bank tijd nodig heeft om de opdracht te verwerken en het CvK tijd nodig heeft om de munten gereed te maken. De waarde van de munten is als volgt: Groen € 0,75. Blauw € 1,50. Zilver € 2,50. (deze zijn per 20 stuks te bestellen) en Goudgeel € 10,00 per stuk. Het rekeningnummmer van het CvK is VLB0699842174. t.n.v. CvK, Sprang onder vermelding van het aantal en de gewenste kleur collectemunten.

Testamentaire beschikking

Diegenen, die de kerk of zending bij testamentaire beschikking willen gedenken, dienen in het desbetreffende testament de volgende zinsnede te gebruiken: Ik,………….…., legateer aan de Hervormde Gemeente Sprang een bedrag van €……….., ten behoeve van……………..…

Acties

Elk jaar wordt er een rommelmarkt (27 april) en een oliebollenactie (31 december) georganiseerd om de begroting sluitend te krijgen.

Rommelmarktcommissie:

Marcel Wagemakers (secretaris)

Oliebollenactiecomité:

Toine Bogers (contactpersoon)