‘”ANBI Diaconie

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag (onder voorwaarden) aftrekken van de inkomstenbelasting en de ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De PKN heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking gekregen. Deze is ook van toepassing op onze diaconie. Er is ANBI-regelgeving, die onze diaconie verplicht per 1 januari 2016 daaraan te voldoen. Onze diaconie is per 1 januari 2016 verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Hieronder treft u de publicatie van de “Diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang” aan.

A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang
Telefoonnummer: 0416-280457
RSIN/Fiscaal nummer: 804504039
Nummer Kamer van Koophandel: 76357449
Website adres: http://www.hervormd-sprang.nl
E-mail: diaconie@hervormd-sprang.nl
Adres: Kerkstraat 34
Postcode: 5161 ED
Plaats: Sprang Capelle
Postadres: Postbus 52
Postcode: 5160 AB
Plaats: Sprang Capelle

 

De Hervormde gemeente te Sprang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:https://protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang.

 

B.   Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, te weten de predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. Van hen worden er 13 gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en 3 (de jeugdouderling, de ouderling voor zending en evangelisatie en de scriba) gekozen door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente nadat kennisgenomen is van de voordracht van de leden van de kerkelijke gemeente. De verkiezing van de predikant vindt plaats door de kerkenraad uit de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland nadat kennisgenomen is van de voordracht van de gemeente. Deze verkiezing geschiedt op basis van een door de kerkenraad vastgestelde “Werkwijze beroepingscommissie” waarin het gehele beroepingstraject is beschreven.

Het college van diakenen (welk college uit tenminste 3 leden dient te bestaan) telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C.   Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

 

D.   Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ => zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

“Het beleidsplan van de diaconie maakt onderdeel uit van het beleidsplan 2021-2024 (Geroepen tot gemeenschap) van onze gemeente, met name het onderdeel “Diaconaat” van hoofdstuk 2.3 op pagina 13. Dit beleidsplan vindt u via deze link: “Geroepen tot gemeenschap”.

 

E.   Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang heeft geen diaconale medewerkers in dienst; hier zijn dus geen personeelskosten mee gemoeid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.   Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een  levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens over 2022 treft u hieronder aan.  Aan het begin van 2022 was de coronacrisis nog merkbaar. In de loop van het jaar werden de maatregelen van de overheid steeds verder afgeschaald, totdat ze helemaal verdwenen waren. Het leven van alledag werd weer voorzichtig opgepakt.

Ook in onze kerkelijke gemeente verdwenen de meeste corona-aanpassingen. De diaconale vertegenwoordiging in de eredienst bleef nog in aangepaste vorm gehandhaafd. Aan de digitale collecte werd achter in de kerk een rek met collectezakken toegevoegd.

Het hele jaar door werd er extra aandacht besteed aan armoede. Het herkennen en bespreekbaar maken van armoedesignalen vereist(e) veel zorgvuldigheid. Gelukkig konden er gemeenteleden geholpen worden vanuit de voorziening WMO.

Vanuit het diaconale project ‘deelgenoten’ van de GZB werd ons zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff gesponsord. Zij verblijven met hun kinderen in Libanon.

Opnieuw gaf de diaconie een financiële bijdrage aan het steunpunt voor Diaconaal Maatschappelijk Werk De Langstraat. Stichting Schuilplaats opende deze hulpverleningslocatie in 2016 aan de Kerkstraat in onze gemeente.

De Dorcas-voedselactie werd dit jaar opnieuw in aangepaste vorm gehouden en leverde een prachtig resultaat op.

De kerstattenties voor ouderen, weduwen/weduwnaars en (chronisch) zieken in onze gemeente werden goed ontvangen. Rond kerst geen 1,5 meter afstand meer.

We zijn blij dat de vakantieweek, gepromoot door de diaconie en georganiseerd door ‘de interkerkelijke stichting vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het land van Heusden en Altena en de Langstraat’, weer door kon gaan. Drie gemeenteleden meldden zich aan voor deze heerlijke week in Nieuw Hydepark in Doorn.

Ook de VBK en de VBK+ konden weer op de gebruikelijke manier doorgang vinden. We zijn dankbaar dat er weer voldoende financiële middelen waren om deze activiteiten te bekostigen.

Naast 26 reguliere diaconiecollecten werd er ook gecollecteerd voor:

Regionaal/plaatselijk
 Hospice Francinus de Wind
 Kerstattenties
 Missionair werk
 Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling Sprang-Capelle
 Stichting de Strohalm Waalwijk
 Stichting Schuilplaats: DMW De Langstraat
 Stichting Voedselbank Waalwijk de Rijglaars
 VBK/VBK+
 Voorziening WMO

Landelijk:
 HGJB
 IZB
 PDC De Herberg
 Studiefonds Gereformeerde Bond

Wereldwijd:
 Dorcas
 GZB: zendingsechtpaar
 Project 10 27* Wereldwijd
 Shaare Zedek ziekenhuis
 Stichting de Ondergrondse kerk
 Stichting Gain (vervoerskosten kledingactie)
 Stichting Kimon
 Stichting ZOA
 Ton Slowakije
 Willem goes Brasil

* De naam van het diaconale programma van de GZB; Project 10 27 verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar
Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om Zijn liefde niet
alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente
zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg. Project 10 27 ondersteunt hervormd-gereformeerde
gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken.
Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.

Aan het einde van het jaar werden de giften verdeeld. De verdeling was als volgt:

Landelijk:
 Bartiméus Fonds
 Gevangenenzorg Nederland
 Stichting Chris en Voorkom
 Stichting Interkerkelijk Roosevelt
 Vrienden van Eleos

Wereldwijd:
 Kerk in Actie Pakistan
 Open Doors
 Stichting Bootvluchteling
 Stichting Gain
 Stichting Vrienden van het Cheider
 Stichting Woord en Daad
 Ton Slowakije
 Wycliff bijbelvertalers Nederland

Ondanks diverse maatregelen van de overheid mocht er in 2022 toch nog veel gebeuren. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Bovenal dank aan God, Die gezondheid en kracht gaf om dit te kunnen doen!

 

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen.

Verkorte staat van Baten en Lasten diaconie

                                Verslag van het college van diakenen

                                     Jaarverslag diaconie 2022

Met bijgaande jaarrekening 2022 wil het College van Diakenen verantwoording afleggen over het gevoerde beleid binnen de diaconie.

De jaarrekening is namens het College van Diakenen ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Nadat de pandemie ten einde is geraakt, zijn de kerkelijke activiteiten gelukkig weer opgang gekomen.

We hebben in 2022 als gemeente weer een missionaire VBK voor de jongeren kunnen organiseren en kerstattenties konden weer normaal worden bezorgd.

 
Toelichting op de jaarrekening:
 
Onroerend goed:
Dit betreft landerijen welke zijn verpacht. De ontvangen pachtgelden zijn verantwoord onder opbrengst onroerende zaken. De landerijen zijn opnieuw gewaardeerd, volgens de norm in FRIS, wat resulteert in incidentele baten.
 
Financiële vaste activa:
Hieronder is de lening aan Roosevelthuis verantwoord. Deze neemt jaarlijks met € 5000 af.
 
Geldmiddelen:

Er zijn geen grote wijzigingen t.o.v. 2021. De gelden zijn verdeeld over de rekeningen bij de Rabobank en de ABN-AMRO bank.

Operationeel resultaat:

Het operationeel resultaat bedraagt – € 2.372,– . Dit is ten laste van de algemene reserve geboekt.

 
Kosten beheer / administratie: 

Hier zijn de kosten voor het kerkblad in de jaarrekening opgenomen. Dit is in eerdere jaarrekeningen niet op deze post gespecificeerd.

Baten:

                                     Dankbaar zijn we als College voor de ontvangen collecten en giften. Het laat een stijging zien ten opzichte van
                                     het voorgaande jaar en de begroting 2022.
            
                                    Uitgaven:                       

                                    De uitgaven voor plaatselijk diaconaal werk ligt hoger dan begroot. Dit is onder andere het gevolg van het organiseren van de VBK week. Een deel van de                                                    inkomsten bij de VBK is namelijk beschikbaar gesteld voor de Groep: “Sprang bouwt aan verandering”. Dit is een groep van circa 35 jongeren uit Sprang-Capelle.                                        Ze reizen in 2023 naar Oeganda voor de bouw van een schoollokaal. We willen deze actie van de jongeren uit Sprang-Capelle als diaconie graag steunen. Door de                                      hogere kosten voor het plaatselijk diaconaal werk zijn de uitgave voor het landelijk diaconaal werk lager dan begroot.

                                    De door te zenden collecten zijn verantwoord onder uitgaven bij afdracht door te zenden collecten.

                                

                                    Tot slot:

                                    We zijn als diaconie dankbaar, dat we ook in 2022 de middelen en kracht ontvangen hebben om de gemeente te mogen dienen.