ANBI Diaconie

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag (onder voorwaarden) aftrekken van de inkomstenbelasting en de ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De PKN heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking gekregen. Deze is ook van toepassing op onze diaconie. Er is ANBI-regelgeving, die onze diaconie verplicht per 1 januari 2016 daaraan te voldoen. Onze diaconie is per 1 januari 2016 verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Hieronder treft u de publicatie van de “Diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang” aan.

A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang
Telefoonnummer: 0416-280457
RSIN/Fiscaal nummer: 804504039
Nummer Kamer van Koophandel: 76357449
Website adres: http://www.hervormd-sprang.nl
E-mail: diaconie@hervormd-sprang.nl
Adres: Kerkstraat 34
Postcode: 5161 ED
Plaats: Sprang Capelle
Postadres: Postbus 52
Postcode: 5160 AB
Plaats: Sprang Capelle

 

De Hervormde gemeente te Sprang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De Hervormde gemeente te Sprang is kerk in Noord-Brabant, ten zuiden van de Bergsche Maas, in de Langstraat, en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk weet zij zich verbonden met de hervormd-gereformeerde traditie. Als gemeente van de Heere Jezus Christus willen we gehoorzaam zijn aan de Heilige Schrift en de belijdenis (te weten de oudchristelijke belijdenissen en de gereformeerde belijdenisgeschriften). De bestaansgrond van de gemeente ligt in niets anders dan in de trouw van de Heere God voor zondaars. Het is de roeping van de gemeente om uit Gods genade te leven. Jezus Christus en die gekruisigd is de kern van de eredienst, de prediking in het bijzonder. De verkondiging van die boodschap beperkt zich echter niet alleen tot de gemeente die samenkomt in de kerk maar ook in de opdracht die de gemeente heeft om het Woord te delen met de wereld om haar heen, in de (Brabantse) context waarin we leven.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang.

 

B.   Samenstelling bestuur. 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, te weten de predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. Van hen worden er 13 gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en 3 (de jeugdouderling, de ouderling voor zending en evangelisatie en de scriba) gekozen door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente nadat kennisgenomen is van de voordracht van de leden van de kerkelijke gemeente. De verkiezing van de predikant vindt plaats door de kerkenraad uit de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland nadat kennisgenomen is van de voordracht van de gemeente. Deze verkiezing geschiedt op basis van een door de kerkenraad vastgestelde “Werkwijze beroepingscommissie” waarin het gehele beroepingstraject is beschreven.

Het college van diakenen (welk college uit tenminste 3 leden dient te bestaan) telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C.   Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

 

D.   Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ => zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

“Het beleidsplan van de diaconie maakt onderdeel uit van het beleidsplan 2021-2024 (Geroepen tot gemeenschap) van onze gemeente, met name het onderdeel “Diaconaat” van hoofdstuk 2.3 op pagina 13. Dit beleidsplan vindt u via deze link: “Geroepen tot gemeenschap”.

 

E.   Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De diaconie van de Hervormde gemeente te Sprang heeft geen diaconale medewerkers in dienst; hier zijn dus geen personeelskosten mee gemoeid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.   Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een  levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens over 2020 treft u hieronder aan. .

Vanwege de coronacrisis werd 2020 een bijzonder jaar. Een jaar dat voor iedereen anders verliep dan verwacht en/of gehoopt.

Ook voor het college van diakenen verliep het jaar 2020 anders dan anders.

Waren er in januari en februari nog reguliere kerkdiensten, vanaf half maart werden deze na diverse maatregelen van de overheid in aangepaste vorm gehouden. Gelukkig konden de kerkdiensten al snel via beeld en geluid gevolgd worden.

Het wekelijkse collectemoment tijdens de kerkdiensten werd vervangen door een digitale collecte. Veel gemeenteleden bleven op die manier het werk van de diaconie steunen.

Overal in Nederland zette talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp konden gebruiken tijdens de coronacrisis. Ook de diaconie meldde zich aan op www.nietalleen.nl. Een 30-tal gemeenteleden waren beschikbaar voor een luisterend oor en/of praktisch hulp.

Tijdens de coronacrisis werd er extra aandacht besteed aan armoede. Het herkennen en bespreekbaar maken van armoedesignalen vereist(e) veel zorgvuldigheid.

Daarnaast konden er gemeenteleden geholpen worden vanuit de voorziening WMO.

Het diaconale project ‘deelgenoten’ van de GZB liep rond de zomer af. Het zendingsechtpaar kwam terug naar Nederland om zich te beraden op zijn toekomst.

Opnieuw gaf de diaconie een financiële bijdrage aan het steunpunt voor Diaconaal Maatschappelijk Werk De Langstraat. Stichting Schuilplaats opende deze hulpverleningslocatie in 2016 aan de Kerkstraat in onze gemeente.

Helaas kon de vakantieweek, gepromoot door de diaconie en georganiseerd door ‘de interkerkelijke stichting vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het land van Heusden en Altena en de Langstraat’, geen doorgang vinden.

De Dorcas-voedselactie werd dit jaar in aangepaste vorm gehouden en werd een groot succes.

Ook het bezorgen van kerstattenties bij ouderen, weduwen/weduwnaars en (chronisch) zieken in onze gemeente verliep op aangepast wijze. De attenties werden zeer gewaardeerd.

Naast 29 reguliere diaconiecollecten werd er ook gecollecteerd voor:

Regionaal/plaatselijk:
 Catechese en educatie
 Kerstattenties
 Missionair kinder- en tienerwerk lokaal
 Missionair werk: Alpha-cursus
 Missionair werk: welkomstpakketten Landgoed Driessen
 Plaatselijk winterwerk
 Stichting Schuilplaats: DMW De Langstraat
 Stichting Voedselbank Waalwijk de Rijglaars
 VBK
 Voorziening WMO

Landelijk:
 HGJB: Missionair kinder- en tienerwerk
 IZB
 PDC De Herberg
 Project 10 27*: Met open armen Nieuwegein
 Project 10 27*: Stichting Gave, omzien naar vluchtelingen
 Studiefonds Gereformeerde Bond

Wereldwijd:
 Dorcas
 GZB: zendingsechtpaar
 Open Doors
 Project 10 27*: Gezondheidszorg in arme regio Ethiopië
 Project 10 27*: Medische zorg in Noord-India
 Project 10 27*: Noodhulp en wederopbouw wereldwijd
 Project 10 27*: Opvangcentrum voor verslaafden Mexico
 Project 10 27*: Verbetering levensomstandigheden van arme mensen Egypte
 Project 10 27*: Voedselprogramma voor kwetsbare mensen Namibië
 Shaare Zedek ziekenhuis
 Stichting Hulp Oost Europa
 Stichting Kimon
 Stichting Ondergrondse kerk
 Stichting ZOA (regiocollecte)

* De naam van het diaconale programma van de GZB; Project 10 27 verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg. Project 10 27 ondersteunt hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland om de liefde van Christus praktisch zichtbaar te maken. Hiervoor zijn tientallen diaconale projecten wereldwijd en in Nederland beschikbaar.

Aan het einde van het jaar werden de giften verdeeld. De verdeling was als volgt:

Regionaal/plaatselijk:
 Hospice Francinus de Wind
 Stichting de Strohalm Waalwijk
 Stichting Voedselbank Waalwijk de Rijglaars

Landelijk:
 Bartiméus Fonds
 Gevangenenzorg Nederland
 HGJB
 IFES Nederland
 IZB-podcast ‘eerst dit’
 PDC de Herberg
 Stichting Chris en Voorkom
 Stichting Het Erfdeel
 Stichting Het Passion
 Stichting interkerkelijk Roosevelt
 Stichting Schuilplaats: DMW De Langstraat
 Vrienden van Eleos

Wereldwijd:
 Gain
 Open Doors
 SDOK
 Stichting Bootvluchteling
 Stichting Hatua
 Stichting Hoop voor Albanië
 Stichting Kimon
 Stichting Kom over en help
 Stichting Red een Kind
 Stichting Samen voor AIX
 Stichting Vrienden van het Cheider
 Stichting Woord en Daad
 Stichting ZOA
 World Servants
 Wycliff bijbelvertalers Nederland

Ondanks diverse maatregelen van de overheid mocht er in 2020 toch nog veel gebeuren. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Bovenal dank aan God, Die gezondheid en kracht gaf om dit te kunnen doen!

 

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen.

Verkorte staat van Baten en Lasten diaconie

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

Nadere toelichting:
 
Jaarrekening 2020
In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van baten en lasten van de diaconie over het boekjaar 2020. Enkele punten zullen afzonderlijk worden toegelicht.
 
Vermogen en voorzieningen

Het eigen vermogen is in 2020 toegenomen als gevolg van de herwaardering van de WOZ-waarde van het vastgoed (verpachte landerijen). Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 439.991. Het positief resultaat wordt met € 875 toegevoegd aan de algemene reserve en met € 439.116 aan de herwaarderingsreserve.
Voorziening WMO is lager omdat een gedeelte hiervan is aangewend om lokaal diaconale hulp te bieden.

Vastgoed (landerijen)
Het college van diakenen heeft in 2020 besloten om een ruilovereenkomst van gronden aan te gaan met de Provincie en de diaconie van een buurgemeente. Tevens is er gekozen voor uitbreiding van grond. Dit heeft geleid tot een investering van € 129.532 in uitbreiding vastgoed. Als gevolg hiervan zijn de opbrengsten uit pachtgelden hoger voor dit jaar.

Baten
Dankbaar zijn we als college van diakenen voor de inkomsten uit “levend geld”. Het laat een lichte stijging zien ten opzichte van de begroting 2020. Opbrengsten uit verpachte landerijen zijn hoger door de grondruil die heeft plaatsgevonden en omdat pachtgelden deels van zowel de nieuw aangekochte gronden als van de nog niet verkochte gronden zijn ontvangen.

Uitgaven
De uitgaven laten een vrij stabiel beeld zien.
De kosten voor jeugddiaconaat/jongerenwerk zijn lager dan in 2019 in verband met het niet doorgaan van de VBK week. In 2020 € 419 t.o.v. 2019 € 3.007.
De kosten voor kerkdiensten/kerkelijke activiteiten zijn hoger vanwege de aanschaf van een geluidsinstallatie van ruim € 3.000. In 2020 € 4.181 t.o.v. 2019 € 1.748.
De kosten voor kerkelijke gebouwen zijn lager dan in 2019. In deze kostenrubriek wordt de dotatie aan voorzieningen verantwoord. In 2019 was hier o.a. de dotatie aan bestemming project Zambia € 5.010 gerubriceerd in FRIS. In 2020 € 454 t.o.v. 2019 € 6.084.

Begroting 2021
De begroting over 2021 is samengesteld aan de hand van het gemiddelde van het Jaarrapport 2019 en de begroting van 2020.
Er staan voor dit jaar geen bijzonderheden of acties in de planning opgenomen.