ANBI Gemeente

​De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag (onder voorwaarden) aftrekken van de inkomstenbelasting en de ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De PKN heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking gekregen. Deze is ook van toepassing op onze gemeente. Er is ANBI-regelgeving, die onze gemeente verplicht per 1 januari 2016 daaraan te voldoen. Onze gemeente is per 1 januari 2016 verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Hieronder treft u de publicatie van de “Hervormde gemeente te Sprang” aan.

 

A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI: Hervormde gemeente te Sprang
Telefoonnummer : 0416-282328
RSIN/Fiscaal nummer: 809557149
Nummer Kamer van Koophandel: 64807843
Website adres: www.hervormd-sprang.nl
E-mail: scriba@hervormd-sprang.nl
Adres: Kerkstraat 34
Postcode: 5161 ED
Plaats: Sprang Capelle
Postadres: Lijster 22
Postcode: 5161 ST
Plaats: Sprang Capelle

 

De Hervormde gemeente te Sprang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde | Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Sprang.

 

B.   Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, te weten de predikant, 8 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. Van hen worden er 12 gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en 3 (de jeugdouderling, de ouderling voor zending en evangelisatie en de scriba) gekozen door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente nadat kennisgenomen is van de voordracht van de leden van de kerkelijke gemeente. De verkiezing van de predikant vindt plaats door de kerkenraad uit de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland nadat kennisgenomen is van de voordracht van de gemeente. Deze verkiezing geschiedt op basis van een door de kerkenraad vastgestelde “Werkwijze beroepingscommissie” waarin het gehele beroepingstraject is beschreven.

Het college van kerkrentmeesters telt 6 leden (3 ouderlingen-kerkrentmeester en 3 kerkrentmeesters) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3- Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

 

D.   Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ => zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Via de link https://www.hervormdsprang.nl/beleidsplan/ vindt u het beleidsplan Het beleidsplan 2021 – 2024 van onze gemeente.

 

E.   Beloningsbeleid.-

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De beloning van de pastoraal werker in loondienst is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in van onze gemeente. Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

Onze vrijwilligers zijn niet in loondienst en ontvangen dus geen salaris. Een aantal vrijwilligers ontvangt een vrijwilligersvergoeding die is verwerkt onder de post salarissen en vergoedingen in de staat van baten en lasten kerkelijke gemeente onder H.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Predikanten en /of kerkelijk werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen.

 

F.   Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Op www.hervormd-sprang.nl vindt u onder de rubrieken Pastoraat, Gemeente en Jeugd een uitgebreid overzicht van de activiteiten die door de gemeente zijn en worden ontplooid.

 

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de gemeente. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

(verkorte) staat van Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting:

In 2020 is er een investeringsverplichting van € 159.773 aangegaan voor de renovatie van de binnenmuur van het kerkgebouw en de reparatie van het orgel en schilderwerkzaamheden.

Inmiddels is er gestart met de werkzaamheden. Per 31-12-2022 resteert er nog een verplichting voor de periode 2023-2027 van € 94.091, Hiervoor ontvangen we in de komende 5 jaar nog € 83.681 aan subsidies.