ANBI Gemeente

​De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag (onder voorwaarden) aftrekken van de inkomstenbelasting en de ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De PKN heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking gekregen. Deze is ook van toepassing op onze gemeente. Er is ANBI-regelgeving, die onze gemeente verplicht per 1 januari 2016 daaraan te voldoen. Onze gemeente is per 1 januari 2016 verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Hieronder treft u de publicatie van de “Hervormde gemeente te Sprang” aan.

 

A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI: Hervormde gemeente te Sprang
Telefoonnummer : 0416-282328
RSIN/Fiscaal nummer: 809557149
Nummer Kamer van Koophandel: 64807843
Website adres: www.hervormd-sprang.nl
E-mail: scriba@hervormd-sprang.nl
Adres: Kerkstraat 34
Postcode: 5161 ED
Plaats: Sprang Capelle
Postadres: Lijster 22
Postcode: 5161 ST
Plaats: Sprang Capelle

 

De Hervormde gemeente te Sprang is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De Hervormde gemeente te Sprang is kerk in Noord-Brabant, ten zuiden van de Bergsche Maas, in de Langstraat, en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk weet zij zich verbonden met de hervormd-gereformeerde traditie. Als gemeente van de Heere Jezus Christus willen we gehoorzaam zijn aan de Heilige Schrift en de belijdenis (te weten de oudchristelijke belijdenissen en de gereformeerde belijdenisgeschriften). De bestaansgrond van de gemeente ligt in niets anders dan in de trouw van de Heere God voor zondaars. Het is de roeping van de gemeente om uit Gods genade te leven. Jezus Christus en die gekruisigd is de kern van de eredienst, de prediking in het bijzonder. De verkondiging van die boodschap beperkt zich echter niet alleen tot de gemeente die samenkomt in de kerk maar ook in de opdracht die de gemeente heeft om het Woord te delen met de wereld om haar heen, in de (Brabantse) context waarin we leven.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Sprang.

 

B.   Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, te weten de predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. Van hen worden er 13 gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en 3 (de jeugdouderling, de ouderling voor zending en evangelisatie en de scriba) gekozen door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente nadat kennisgenomen is van de voordracht van de leden van de kerkelijke gemeente. De verkiezing van de predikant vindt plaats door de kerkenraad uit de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland nadat kennisgenomen is van de voordracht van de gemeente. Deze verkiezing geschiedt op basis van een door de kerkenraad vastgestelde “Werkwijze beroepingscommissie” waarin het gehele beroepingstraject is beschreven.

Het college van kerkrentmeesters (welk college uit tenminste 3 leden dient te bestaan) telt 5 leden (3 ouderlingen-kerkrentmeester en 2 kerkrentmeesters) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De twee kerkrentmeesters in het college die geen ambtsdrager zijn worden benoemd door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3- Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

 

D.   Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ => zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Het beleidsplan 2021 – 2024 van onze gemeente vindt u via deze link: “Geroepen tot gemeenschap”.

 

E.   Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de pastoraal werker in loondienst is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Onze vrijwilligers zijn niet in loondienst en ontvangen dus geen salaris. Een aantal vrijwilligers ontvangt een vrijwilligersvergoeding die is verwerkt onder de post salarissen en vergoedingen in de staat van baten en lasten kerkelijke gemeente onder H.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.   Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens over 2020 treft u hieronder aan.

Tot de coronacrisis werden de erediensten gehouden op de al jarenlang bekende wijze. Al snel na de uitbraak van het coronavirus werd gestart met enkel online kerkdiensten. Midden het jaar werden de kerkdiensten gehouden met maximaal 100 kerkgangers. Dat aantal werd in de loop van het jaar verlaagd tot maximaal 30 en aan het eind van het jaar besloot de kerkenraad de diensten weer enkel online te houden vanwege een toenemend besmettingsgevaar.
Door de predikant, de pastoraal werker, de ouderlingen pastoraat en de bezoekbroeders- en zusters vond er bezoekwerk plaats bij gemeenteleden en meer frequent bij ouderen en (ernstig) zieken. Vanwege corona vond dit niet op de gebruikelijke wijze plaats. Vaak was er telefonisch contact en in bijzondere gevallen, zoals een overlijden, vond het bezoek thuis plaats.

Het houden van kerkdiensten mocht enkel onder strikte voorwaarden plaatsvinden. In het “Gebruiksplan kerkgebouw”, door de kerkenraad vastgesteld op 16 juni 2020, werden alle maatregelen beschreven voor het gebruik van de kerk (met nevenruimtes) voor de diensten. Te denken valt aan het reinigen en ventileren, de capaciteit in een 1,5 meter situatie en de routing bij binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw.
Na een periode waarin wegens corona geen activiteiten in het Jeugdcentrum mochten worden gehouden, werden deze na de zomervakantie weer gestart. De kerkenraad heeft op 24 augustus 2020 een gebruiksplan vastgesteld, waarin werd beschreven onder welke voorwaarden welke activiteiten in het Jeugdcentrum mochten worden gehouden. Helaas werden vanwege een toename van het aantal besmettingen vanaf half december de activiteiten in het Jeugdcentrum gestopt.

Binnen de gemeente waren verschillende Bijbelkringen, een vrouwenvereniging en een mannenvereniging actief. Daarnaast was er een uitgebreid jongerenwerk (clubs voor alle leeftijden). Voor diverse leeftijdsgroepen was er catechese. Deze activiteiten vonden vanwege corona met inachtneming van de nodige maatregelen plaats. Ook was er een periode, dat er in het geheel geen fysieke activiteiten mochten worden gehouden en werd gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheden om elkaar via het computerscherm te ontmoeten.
Zoals elk jaar (laatste week zomervakantie) werd de Vakantie Bijbel Klub (VBK) gehouden. Vanwege corona niet in een tent, maar in het Jeugdcentrum en de kerk.
Op 26 en 27 september was het startweekend voor het winterwerk seizoen 2020/2021, waarna alle clubs e.d. weer startten. Ook hier onder aangepaste omstandigheden vanwege corona.
Het gebruikelijke gebedsuur op zondag na de avonddienst (één maal per maand) kon wegens corona slechts gedurende een korte periode worden gehouden. Tenslotte waren ook nog het Missionair Team en de Zending- en evangelisatiecommissie actief.

Naast inkomsten uit de reguliere collectes werden door het college van kerkrentmeesters inkomsten verworven uit de Actie Kerkbalans, giften, de Koningsdag rondom de kerk (zie ook hieronder), de oliebollenactie, het verzamelen van cartridges en wenskaarten en het verspreiden van het huis-aan-huisblad van de gemeente Waalwijk. Het succes van de oliebollenactie hangt mede af van de inzet van vrijwilligers. Door een gebrek aan voldoende vrijwilligers werd in 2017 de huis aan huisverkoop verlaten en werd de aandacht meer gericht op verkoop aan bijvoorbeeld een tankstation die de oliebollen weggaf aan de pomp. De verkoop in het Jeugdcentrum bleef gehandhaafd. Die andere opzet werd na evaluatie in 2018 en de daarop volgende jaren voortgezet, zij het dat vanwege corona in 2020 de verkoop van oliebollen niet in het Jeugdcentrum plaatsvond, maar door middel van een drivethrough naast het Jeugdcentrum.
De reguliere collectes vielen vanwege corona flink terug. In plaats daarvan maakten gemeenteleden het bedrag over aan de gemeente.

Vanwege corona heeft een voorlichtingsavond over het ontruimingsplan en het huishoudelijk reglement, beide betrekking hebbend op het Jeugdcentrum, niet kunnen plaatsvinden.
In 2019 werd gestart met de voorbereidende werkzaamheden om in het voorjaar 2020 beeldTV in de kerk te hebben. De gedachte daarbij was, dat beelduitzending de betrokkenheid van luisteraars en kijkers vergroot. De noodzaak van beeldTV werd nog meer vergroot door corona. Kerkdiensten mochten enkel online of met een beperkt aantal kerkgangers plaatsvinden. In maart 2020 werd gestart met beeldTV. Na wat kinderziektes kan worden gesteld, dat beeldTV niet meer is weg te denken in onze kerk.
De privacy van individuele personen dient beschermd te worden bij het maken en verspreiden van beeld- en geluidsopnamen van diensten in onze kerk. Het beleid daaromtrent dient inzichtelijk te zijn voor gemeenteleden en overige personen die zich in de kerkzaal bevinden tijdens een dienst of andere bijeenkomst. Dit werd vastgelegd in het op 12 juli 2020 door de kerkenraad vastgestelde “Protocol aangaande het gebruik van camera’s in de kerkzaal van de Hervormde Kerk te Sprang t.b.v. KerkTV”.

Het is inmiddels gebruik geworden om jaarlijks voor de vrijwilligers in het Jeugdcentrum een zogenaamde vrijwilligersavond (een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje) te organiseren. Vanwege corona heeft deze avond helaas niet plaatsgevonden.

Vanwege corona kon de jaarlijkse “Koningsdag rondom de kerk” (opvolger van de rommelmarkt) geen doorgang vinden. Wel werd die dag met inachtneming van de coronamaatregelen een drive-in BBQ buiten naast het Jeugdcentrum georganiseerd.

In het kader van de renovatie van het Jeugdcentrum zijn fase 1 (buitenwerk) en fase 2 (bovenverdieping) van het Jeugdcentrum klaar en wordt er nagedacht over de renovatie van de begane grond (fase 3). Doel van deze renovatie is dat het Jeugdcentrum nog tenminste 10 jaar op de huidige wijze kan worden gebruikt (visie kerkenraad).

In verband met bevestiging in het ambt van predikant  in een andere gemeente werd afscheid genomen van de pastoraal werker. Per 1 februari 2021 kon een nieuwe pastoraal werker worden verwelkomd.

Volgens de kerkorde dient de kerkenraad telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op te stellen. Aangezien het beleidsplan de periode 2017-2020 besloeg is met inbreng van de diverse geledingen binnen onze gemeente gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2024. Nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken, heeft de kerkenraad in zijn vergadering van 15 december 2020 het beleidsplan definitief vastgesteld.

 

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de gemeente. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

(verkorte) staat van Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting:

Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid zijn ingesteld om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Het financiële effect op onze gemeente is tot op heden echter zeer beperkt.
Wel heeft de Coronacrisis ertoe geleid dat er andere prioriteiten zijn gesteld en alternatieve keuzes zijn gemaakt in de investeringen die in 2020 hebben plaatsgevonden.
Ook zijn er verschuivingen opgetreden in de opbrengsten en in de kosten.

Het resultaat van 2020 is ten laste van de Algemene Reserves gebracht. Deze reserves komen uit op € 284.313. Dit is ca 150% van de jaarlijkse opbrengsten levend geld en vormt daarmee een solide buffer voor de komende jaren. Gezien het jaarlijkse exploitatietekort is er echter geen reden om het vermogen versneld af te bouwen.

De incidentele baten bestonden uit de herwaardering van het jeugdcentrum en de pastorie. Daarnaast is er een erfenis van € 27.000 ontvangen.
Bij de activering van de BRIM subsidie in 2015 is er een administratieve fout gemaakt en is de subsidievordering voor een te hoog bedrag opgenomen. Hierdoor is er in 2020 een bedrag van € 55.000 onder de post Incidentele lasten afgeboekt.

De begroting voor 2021 is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 15 december 2020. De begroting is grotendeels gebaseerd op de inkomsten en uitgaven van vorige jaren, gecorrigeerd voor inflatie. Voor 2021 staan er geen posten op de begroting die een nadere toelichting behoeven. De toezeggingen aan de actie Kerkbalans voor 2021 en het resultaat uit 2020 geven geen aanleiding tot het voorstellen van wijzigingen in de begroting of een herziening van het beleidsplan.

In verband met de mogelijkheid tot het aanvragen van een nieuwe SIM subsidie voor het kerkgebouw en het orgel heeft het college van kerkrentmeesters een inventarisatie gemaakt van de noodzakelijke opknapwerkzaamheden. De kosten hiervan worden voorlopig begroot op € 165.000. Hiervan zal ca 60% door de subsidie worden gedekt. De start van de renovatie staat gepland voor 2022.