Pastoraat

Bij blijde of droevige omstandigheden wil de gemeente graag met u en jou meeleven. Zulke gebeurtenissen hebben hun doorwerking op het geloof. U en jij worden hartelijk uitgenodigd dergelijke omstandigheden te melden aan de predikant of uw wijkouderling.

Wilt u ziekenhuisopname en thuiskomst in elk geval rechtstreeks melden bij onze predikant ds. E. van Wijk?
Als u via e-mail een bericht wilt doorgeven, kan dat op het mailadres pastoraat@hervormdsprang.nl.
Dan worden de wijkouderlingen, predikant en pastoraal werker (dhr. A. Noorland) tegelijk op de hoogte gebracht.

Predikant:
Ds. E. van Wijk
predikant@hervormd-sprang.nl
0416-272380

Pastoraal medewerker:
dhr. A. Noorland
pastoraalwerker@hervormd-sprang.nl
06-20584814

Pastoraal werker

De pastoraal werker richt zich binnen de gemeente op twee taken:
Ten eerste het pastoraat. Dat betekent dat hij regelmatig bij de ouderen van de gemeente op bezoek gaat. Ook als gemeenteleden ingrijpende dingen meemaken, zoals rouw, kan de hulp van de pastoraal werker worden ingeroepen.
De tweede belangrijke taak is de catechese. Bij de catechese worden allerlei geloofsthema’s besproken, waarbij er de hoop is dat de thema’s dichtbij mogen komen en mogen gaan leven in de harten.

Wijkindeling

De gemeente is verdeeld in 2 wijken: noord en zuid. In elke wijk is een team werkzaam van 1 of 2 ouderlingen, een diaken en enkele bezoekmedewerkers. Zij allen zijn door de kerkenraad benoemd en hebben de gelofte van geheimhouding afgelegd voor alles wat hen in contacten met gemeenteleden vertrouwelijk ter ore is gekomen. Hier treft u de samenstelling van de pastorale teams aan.

Doopdiensten

Onze jonge kinderen worden gedoopt op voorstel van hun ouders. Met grote regelmaat is er voor ouders gelegenheid om hun kind te laten dopen. Wanneer ouders hun kind willen laten dopen, kunnen ze contact opnemen met de predikant. Deze plant met de ouders dan een ‘doopzitting’. Dit is een gesprek van de doopouders met de predikant en een ouderling. Vaak vindt dit plaats in de week voorafgaand aan de doop. Tijdens dit gesprek wordt stilgestaan bij het geloofsleven van de ouders a.d.h.v. het doopformulier.

Ons beleid rond dopen vindt u hier.

Trouwdiensten

De kerkenraad is blij, wanneer a.s. echtparen kiezen voor het christelijk huwelijk en Gods zegen over hun huwelijk willen ontvangen. Het a.s. bruidspaar verzoeken we, wanneer een trouwdatum gekozen wordt, zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze predikant. De predikant zal met het bruidspaar minimaal één gesprek voeren over het christelijke huwelijk en de invulling van de huwelijksdienst. Het bruidspaar krijgt van hem informatie over richtlijnen voor trouwdiensten in onze kerk.

Rouwdiensten

Bij het overlijden van geliefde is de kerk van harte bereid mee te leven, een rouwdienst te houden of een bijdrage te leveren aan de rouwsamenkomst. We verzoeken u bij een overlijden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met:

– de predikant (of bij geen gehoor de pastoraal werker) om nadere afspraken te maken
– dhr. Jacob Uijl in geval van gebruik van de kerk of het Jeugdcentrum.

Bezoekcommissie

Ondanks alle moderne communicatiemiddelen zijn er nog heel veel mensen die weinig persoonlijk contact hebben met andere mensen en dat wel heel graag zouden willen. Ook in de kerkelijke gemeente zijn er veel mensen die behoefte hebben aan een bezoekje van iemand, zomaar….zonder speciale reden.

Dat is mogelijk voor iedereen; jong en oud, alleenstaand of wonend in een gezin.

Door opgave bij de coördinator ontvang je een bezoekje dat ongeveer een half uur of 3 kwartier duurt. Alles kan op maat worden ingevuld; steeds een andere bezoeker, de inhoud van het gesprek, de frequentie, enz. Het is dus vooral een gezelligheidsbezoek.

Mail naar bezoekcommissie@hervormdsprang.nl

Natuurlijk zoekt de commissie naar personen die ook willen meewerken in dit systeem. Ook dat is geheel vrijblijvend; de frequentie, de personen en de hoeveelheid bezoekjes die u aflegt. Mail gerust naar hetzelfde adres als u hier interesse in heeft.