Pastoraat

Pastoraat is het meeleven en bijstaan van mensen, maar dan vanuit de insteek dat het gaat om een ontmoeting tussen gelovigen. Het geleefde leven wordt beleefd en geleefd vanuit het geloof, maar ook het geloof wordt geleefd en beleefd vanuit het leven. In het pastoraat komt dan ook zowel het leven aan de orde als het geloof. Onze kerkelijke gemeente is een pastorale gemeente. Dat betekent dat het pastoraat een taak van ons allen is. We maken zelf kenbaar welke behoefte we hebben. We stellen onszelf beschikbaar voor een pastorale ontmoeting. Daarbij ontvangen we toerusting en professionele begeleiding vanuit de dominee en de pastoraal medewerker. Ook de ouderlingen rusten toe. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het pastoraat. Zij gaan de gemeente voor in het zijn van een pastorale gemeente, en organiseren het bezoekwerk, de toerusting en de pastorale ontmoetingen. Als dat nodig is, brengen zij ook pastorale bezoeken.

Naast het pastoraat wat we als gemeente vorm geven (dat blijft het belangrijkste) onderscheiden wij in onze gemeente

  1. Pastoraat bij blijde of droevige omstandigheden
  2. Bezoeken op afspraak: Bezoeken door de bezoekcommissie, pastorale teams, de ouderlingen, de pastoraal medewerker en de dominee
  3. Groepspastoraat: ontmoetingen waarbij het leven en het geloof gedeeld worden

Hier volgt een beschrijving daarvan.

Pastoraat bij blijde of droevige omstandigheden
Behoefte aan pastorale bijstand kan ontstaan door levensgebeurtenissen. Een ziekenhuisopname, een diagnose, een crisis, een overlijden, maar ook een geboorte, een huwelijk of een jubileum. Dit pastoraat wordt overwegend vormgegeven door de dominee en de pastoraal werker, eventueel bijgestaan door leden van het pastorale team. Ons uitgangspunt is dat zij niet kunnen weten van die pastorale behoefte, tenzij die kenbaar wordt gemaakt door de gemeenteleden zelf, of door geliefden of bekenden. Wanneer zij weten van die behoefte verlenen ze de pastorale bijstand met liefde. Onder “contact” kunt u de gegevens vinden voor het leggen van contact. U komt daar via deze link  Daar kunt u eveneens meer informatie vinden wanneer u te maken heeft met een overlijden, wilt trouwen, of wilt laten dopen.

Bezoeken op afspraak

Door de bezoekcommissie, de pastorale teams, de ouderlingen, de pastoraal medewerker en de dominee worden bezoeken gebracht op afspraak. Die afspraak komt tot stand doordat met hen contact gezocht wordt, of doordat ze zelf contact zoeken. Als u een bezoek wenst kunt u daarvoor contact zoeken via pastoraat@hervormd-sprang.nl . Daarbij is het belangrijk om aan te geven of u bezoek wenst van de bezoekcommissie, vanuit het wijkteam, van de wijkouderling, de pastoraal medewerker of de dominee.

Wat doen de wijkteams?

Er zijn twee wijkteams omdat de gemeente in twee wijken is verdeeld: noord en zuid. In elke wijk is een team werkzaam van 1 of 2 ouderlingen, een diaken en enkele bezoekmedewerkers. Zij allen zijn door de kerkenraad benoemd en hebben de gelofte van geheimhouding afgelegd voor alles wat hen in contacten met gemeenteleden vertrouwelijk ter ore is gekomen. Zij brengen pastorale bezoeken, waar de bezoekcommissie vooral gezelligheid brengt (de pastorale bezoeken mogen uiteraard ook gezellig zijn). Hier treft u de samenstelling van de pastorale teams aan.

Wat doet de bezoekcommissie?

Ondanks alle moderne communicatiemiddelen zijn er nog heel veel mensen die weinig persoonlijk contact hebben met andere mensen en dat wel heel graag zouden willen. Ook in de kerkelijke gemeente zijn er veel mensen die behoefte hebben aan een bezoekje van iemand, zomaar….zonder speciale reden. Dat is mogelijk voor iedereen; jong en oud, alleenstaand of wonend in een gezin.

Door opgave bij de coördinator ontvang je een bezoekje dat ongeveer een half uur of 3 kwartier duurt. Alles kan op maat worden ingevuld; steeds een andere bezoeker, de inhoud van het gesprek, de frequentie, enz. Het is dus vooral een gezelligheidsbezoek (uiteraard mag het soms ook op een pastoraal bezoek lijken).

Mail naar bezoekcommissie@hervormd-sprang.nl

Natuurlijk zoekt de commissie naar personen die ook willen meewerken in dit systeem. Ook dat is geheel vrijblijvend; de frequentie, de personen en de hoeveelheid bezoekjes die u aflegt. Mail gerust naar hetzelfde adres als u hier interesse in heeft.

Groepspastoraat
Bij groepspastoraat gaat het om ontmoetingen waarbij het leven en het geloof gedeeld worden. Later volgt hier meer informatie.