Privacyverklaring

In Nederland werd privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan nieuwe regels waarmee de privacy van personen nog meer wordt beschermd. Deze regels zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zorgt er voor dat burgers meer rechten krijgen als het gaat om hun privacy en persoonsgegevens. Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Op basis van een model van de Protestantse Kerk in Nederland is binnen onze gemeente een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze hier vinden. Het kan zijn dat er op basis van nieuwe ervaringen en afspraken nog wijzigingen op plaatsvinden. We informeren u daarover via de bekende kanalen.

In verband met corona wordt, voor zover de kerkdiensten fysiek mogen worden bezocht door kerkgangers, er gewerkt met een reserveringssysteem. Dit systeem verwerkt persoonsgegevens. Daarom is deze verwerking opgenomen in de privacyverklaring. Daarnaast is de privacyverklaring aangepast In verband met een wijziging van de grondslag voor de verwerking “het publiceren van opnames van kerkdiensten”. De onderstreepte tekst is nieuw.

De AVG geldt niet enkel voor de “gemeente” maar ook voor de “diaconie”. Dit betekent, dat voor zover van toepassing daar waar in stukken van onze gemeente “gemeente” als rechtspersoon wordt genoemd, ook dient te worden gelezen “diaconie” en daar waar “kerkenraad” wordt genoemd, ook dient te worden gelezen “college van diakenen”.

 

 

Toestemmingsverklaring

Binnen onze gemeente worden persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld op onze website. Kijk maar eens onder het kopje ‘Jeugd’ bij Spoorzoekers. Daar worden de contactpersoon en haar e-mailadres vermeld. Volgens de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is hiervoor toestemming nodig van degene van wie gegevens worden gebruikt. Een ander voorbeeld is de Nieuwsbron, als daar bijvoorbeeld een activiteit met persoonsgegevens wordt genoemd. Op de website worden ook foto’s gepubliceerd. Als iemand herkenbaar op de foto staat, is hiervoor zijn of haar toestemming nodig.

Daarom is er een toestemmingsverklaring opgesteld. Wij verzoeken u/jou deze verklaring in te vullen, te ondertekenen en af te geven aan een van de leden van het college van kerkrentmeesters (CvK). U ziet altijd wel iemand van het CvK door de weeks of in het weekend.

De toestemmingsverklaring kunt u hier downloaden, ook ligt de verklaring achterin de kerk.

Sprang-Capelle, december 2019
Het college van kerkrentmeesters

 

 

Belangrijkste zaken

In Nederland werd privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan nieuwe regels waarmee de privacy van personen nog meer wordt beschermd. Deze regels zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zorgt er voor dat burgers meer rechten krijgen als het gaat om hun privacy en persoonsgegevens. Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. U kunt een uiteenzetting van de belangrijkste zaken uit de door de kerkenraad vastgestelde beleidsnotities over de AVG hier vinden.  Het kan zijn dat er op basis van nieuwe ervaringen en afspraken nog wijzigingen op plaatsvinden. We informeren u daarover via de bekende kanalen.

 

 

Stappenplan datalekken

Het constateren van een datalek is erg vervelend. Welke risico’s u loopt en wat u hierbij kunt doen leest u in de bijlage.
Stappenplan datalekken Hervormde gemeente te Sprang

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet een datalek binnen 72 uur gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (’AP’). De kerkenraad heeft een “Stappenplan datalekken Hervormde gemeente te Sprang” opgesteld (zie boven). Dit stappenplan is bedoeld als hulpmiddel voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van een datalek en of dit lek gemeld moet worden. Het is gewenst een contactpersoon aan te wijzen aan wie eventuele datalekken gemeld moeten worden. Het is namelijk belangrijk, dat een incident direct wordt gemeld bij die contactpersoon, zodat deze kan beoordelen of er inderdaad sprake is van een datalek en dat tijdig kan melden bij de AP en eventueel aan degenen om wiens persoonsgegevens het gaat. De kerkenraad heeft broeder Bram Brouwer (ouderling-kerkrentmeester) benoemd tot contactpersoon aan wie eventuele datalekken gemeld moeten worden. Deze contactpersoon draagt zorg voor de invoering en naleving van het “Stappenplan datalekken Hervormde gemeente te Sprang”. Hij is bereikbaar onder 0416-274653 en 06-14614977 of per e-mail: a.brouwer@hervormd-sprang.nl. Hij is ook benoemd tot coördinator gegevensbescherming.