Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging “Tabitha” is bezig met Bijbelstudie en bezinning, om zo te groeien in het geloof. Ook wil zij in de voetsporen van Tabitha graag praktisch bezig zijn in de gemeente, bijvoorbeeld door het organiseren van maaltijden. Tabitha komt om de 14 dagen bij elkaar in het Jeugdcentrum op woensdagavond van 9.30 tot 21.30 uur. Het programma is meestal als volgt: gebed, zingen, Bijbellezen, lezen van de Bijbelstudie, gedicht, zingen, pauze, besprekingen van de vragen in kleine groepen, nabespreking in de grote groep, zingen, gebed.

De Bijbelstudies worden aangereikt door het bondsblad “De Hervormde Vrouw”, uitgegeven door de bond van Hervormde Vrouwenverenigingen.
Meer informatie is ook te vinden op de website van de Hervormde Vrouwenbond: https://www.hervormdevrouwenbond.nl/

Contactpersoon: Jenny Bogers- Spuijbroek jennybogers@gmail.com.

Mannenvereniging

De mannenvereniging “Troffel en Zwaard” bestaat al meer dan 75 jaar en komt om de 2 weken in het winterseizoen bij elkaar voor Bijbelstudie op de woensdagavond in het jeugdcentrum. De avonden starten om 20.00 uur. In het maandblad “De Hervormde Vaan” staan vragen bij een Bijbelgedeelte, die met elkaar besproken worden. Op dit moment is het ledenaantal erg laag, te laag eigenlijk om voor de toekomst nog een mannenvereniging te hebben. Het zou daarom fijn zijn als er mannen zijn die de gelederen komen versterken. Bijbelstudie bevordert immers de groei van het geloof en daarmee de groei van de gemeente.

Contactpersoon: Henk Spuijbroek: henk.spuijbroek@outlook.com

Missionair

In de bijbel is het Jezus zelf die oproept om het evangelie door te geven. Deze oproep is gericht aan individuele gelovigen en aan de christelijke gemeente als geheel. De Hervormde Gemeente van Sprang wil aan deze oproep gehoor geven en wil het wereldwijde zendingswerk steunen en tegelijkertijd in het eigen dorp doorgeven dat geloof in Jezus Christus waardevol en nodig is.

Lees hier verder over missionair werk.

Kringwerk Sprang

Het kringwerk in de gemeente is een actieve club waar veel mensen jong en oud aan mee doen. En waar nog veel meer mensen aan mee kunnen doen!
Er is een verscheidenheid aan nieuwe en al langer bestaande bijbelgesprekskringen. Hieronder vallen o.a. de kringen Samen Één, Sprang Midden, de centrale bijbelkring, de woensdag en de zondagavond-kring. Al deze kringen hebben een contactpersoon die als aanspreekpunt van de kring functioneert. Zij staan in verbinding met de kringwerkcoördinatoren:  Lijnie Bogers, Wim van de Klooster en Haske van Zelst.
Onderstaande vind u informatie over alle kringen, bijvoorbeeld waar en wanneer de kringen samenkomen. Vindt u het ook fijn om samen de Bijbel te bestuderen en hierover met elkaar in gesprek te gaan? Neem dan contact op met de kring coördinatoren, Lijnie Bogers, Wim van de Klooster en Haske van Zelst. Zij kunnen u of jou verder helpen bij het zoeken naar een kring. Bel met 0416-277661 of stuur een email naar: kringcommissie@hervormd-sprang.nl

Lees hier verder over de verschillende kringen.

Kerk-school-gezin

De plaatselijke kerken en de 3 protestants christelijke scholen werken samen om de relatie tussen kerk, school en gezin te verstevigen door het uitvoeren van projecten rondom bid- en dankdag en een thema in de laatste week van januari.
Hierbij is een werkgroep actief waarin de predikanten en vertegenwoordigers van de scholen participeren.
Voor bid- en dankdag wordt de map van de HGJB gevolgd en in januari wordt zelf een thema gekozen.
De predikanten bezoeken de scholen, klassen nemen een kijkje in de verschillende kerken en de thema’s worden afgesloten met een kerkdienst gericht op kinderen. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd.

Deelnemende kerken zijn: Hervormde gemeente Sprang, ’s Grevelduin Capelle, Besoyen, Hersteld hervormde gemeente Loon op Zand en ’s Grevelduin Capelle en Gereformeerde kerk De Brug. Deelnemende scholen zijn: de Bron, Koningsschool en de Rank.

 

Bezoekcommissie nieuw-ingekomenen

De ‘bezoekcommissie nieuw ingekomen’ leden is bedoeld om het eerste contact te leggen met nieuwe leden die in Sprang, Landgoed Driessen en Kaatsheuvel komen wonen. Door middel van een bezoekje wordt iemand op een ontspannen manier in de gemeente verwelkomd en wegwijs gemaakt.

Contactpersoon: Nel Maijers maije064@planet.nl

 

Contactmiddag senioren

Vijf à zes keer per seizoen wordt er in het Jeugdcentrum een contactmiddag voor senioren georganiseerd. Het doel van deze middagen is om elkaar te ontmoeten en onderlinge contacten te versterken.

Het programma bestaat uit ontmoeting, zingen van liederen, een gastspreker of activiteiten in een ontspannen sfeer.

Voor vervoer hoeft u het niet te laten, want daar wordt voor gezorgd.
Verdere informatie over deze middagen kunt u vinden in Voetius.
Contactpersoon: Petra van Baardwijk, petravanbaardwijk@hotmail.com

 

Gebedsuur

De gebedsuren, die elke 6-8 weken op zondagavond gehouden worden in de doorloopruimte van de kerk, hebben als doel de gemeente te stimuleren om te bidden. In januari worden er ook tijdens de Week van Gebed bijeenkomsten georganiseerd.

Contactpersoon: Haske van Zelst gebedsuur@hervormd-sprang.nl

 

 

Gebedsteam

Bekijk deze pagina voor meer informatie over het gebedsteam.

 

 

Hervormde vrouwendienst (HVD)

De HVD heeft als doel de ouderen vanaf 75 jaar in de gemeente om de 4 à 6 weken te bezoeken, zodat het contact vanuit de gemeente in stand wordt gehouden. Vooral als men niet vaak de deur uitkomt wordt een bezoekje op prijs gesteld. Bij dit bezoekje wordt het ouderenblad “Lichtspoor” meegenomen en indien men dit op prijs stelt wordt hier uit voorgelezen. De bezoeken worden afgelegd door diverse dames uit de gemeente. Een uitbreiding van het groepje is gewenst, zodat meer mensen bezocht kunnen worden. Alle leden van de gemeente die ouder zijn dan 75 jaar kunnen contact opnemen om bezocht te worden.

Voor contact en vragen kunt u terecht bij: Rieky van Zelst tel. 272082 of email bertvanzelst@hotmail.com of Marianne Brouwer tel. 274653 of bram.brouwer@home.nl

 

 

Ontvangstteam

Voorafgaande aan de kerkdiensten in de gemeente, is er een ontvangstteam aanwezig onder de toren van de kerk. Doel hiervan is dat mensen zich welkom weten in de dienst, met name gasten en nieuwe gemeenteleden. Daarnaast heeft het ook een sociale functie. Mensen worden gezien en begroet.
Contactpersoon: Bert van Zelst: bertvanzelst@hotmail.com

 

 

 

Zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff

In 2020 is er een einde gekomen aan onze samenwerking als deelgenotengemeente en Hans en Gerrie Kasbergen. Via de GZB zijn we in contact gekomen met Kees en Esther van der Knijff met hun 3 kinderen Hannah(6), Nathan(3) en Timon(1). Dit jonge gezin hoopt binnenkort te vertrekken naar Beiroet, Libanon. Kees zal gaan werken als docent theologie aan het Arab Baptist Theological Seminary. Aan dat seminarie worden studenten uit de hele Arabische wereld en Noord-Afrika opgeleid tot predikant, om de kwetsbare kerk te dienen. Esther hoopt te gaan werken als jeugdarts/kinderarts in een gezondheidskliniek in een arme wijk in Beiroet waar arme Libanese en Syrische kinderen en hun gezinnen de gezondheidszorg krijgen die voor hen anders niet bereikbaar is.

Met woorden en daden delen zij zo het Evangelie: geloven kan niet zonder omzien naar de ander, en naar de ander omzien vertelt iets van Gods liefde.

Lees hier meer over het werk van Kees en Esther.