Diaconie

Het college van diakenen heeft als belangrijkste taak het bieden van diaconale ondersteuning in de vorm van bijstand, verzorging of bescherming aan mensen die hulp nodig hebben. Van groot belang is dus de dienende taak van de diakenen in de gemeente.

Hun taak reikt ook over de gemeentegrenzen heen, want zij verlenen medewerking aan het maatschappelijk welzijn. Concreet bestaan hun werkzaamheden uit:

  • Inzameling van gelden; collectes tijdens de erediensten, innen van pachtgelden, giften en legaten;
  • Giften aan goede doelen, projecten, instellingen, e.d.;
  • Het organiseren van acties, waaronder de bekende Dorcasactie;
  • Hulp aan mensen in (financiële) nood;
  • Attenties voor zieken, ouderen, gehandicapten en alleenstaanden;
  • Diensten aan de tafel bij de viering van het Heilig Avondmaal;
  • Bijwonen van diaconale bijeenkomsten. Participatie in het armoedebeleid van de gemeente Waalwijk:
  • Beheer van het diaconale vermogen, incl. jaarrekeningen, begrotingen, e.d.;
  • Kerkblad Voetius;
  • De kerktaxi.

​Leden van het college van diakenen zijn:
Arjan Bogers, penningmeester: a.bogers@hervormd-sprang.nl
Marcel Hoevenaar, voorzitter: a.c.hoevenaar@hervormd-sprang.nl
Simon Bogers, lid: s.bogers@hervormd-sprang.nl
Sjaak Molegraaf, secretaris: j.d.molegraaf@hervormd-sprang.nl
Mathias Schalkwijk, lid: m.c.schalkwijk@hervormd-sprang.nl

Voor algemene vragen aan het CvD kunt u zich richten tot: diaconie@hervormd-sprang.nl

Bankrekeningnummer CvD: NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie NH Gemeente Sprang