De gemeente Hervormd Sprang

De kerkenraad is geroepen om in de gebieden van eredienst en prediking, pastoraat, catechese, vorming en toerusting, diaconaat en beheer leiding te geven aan de gemeente die aan zijn zorg is toevertrouwd en daarbij de wereld om ons heen niet te vergeten op het gebied van zending, evangelisatie, diaconaat en bovenplaatselijk kerk-zijn.

Kerkenraad

De voltallige kerkenraad bestaat uit 1 predikant, 9 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen.
Hij vergadert minimaal 6x per jaar.

Lees verder

Pastoraat

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus.

Lees verder

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters beheert de gebouwen en financiën van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goed en betrouwbaar werkgever kan zijn. Het doel hiervan is ruimte scheppen voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente. Van groot belang is dus de zorg voor een passende plaats waar de eredienst ongestoord en ordelijk kan verlopen.

Lees verder

College van diakenen

Het college van diakenen heeft als belangrijkste taak het bieden van diaconale ondersteuning in de vorm van bijstand, verzorging of bescherming aan mensen die hulp nodig hebben. Van groot belang is dus de dienende taak van de diakenen in de gemeente.

Lees verder

Kosters

Onze gemeente beschikt over een enthousiast kostersteam, Herwald Spuijbroek, Marja de Bie, Wim van der Klooster en Niels Kerstens, die optreden als gastheer/gastvrouw van onze gemeente.

Lees verder

 

Beleidsplan

Informatie over ons beleid en over ons beleidsplan vindt u via deze link: https://www.hervormdsprang.nl/beleidsplan/

 

Regeling gebruik beeldschermen in de kerk

Informatie over de regeling van het gebruik van beeldschermen in de kerk vindt u hier