De eredienst

De eredienst is het hart van ons gemeente-zijn. Daar waar het Woord van God verkondigd wordt, werkt de Heilige Geest in harten van mensen. Het is de eerste plek waar mensen geroepen worden tot gemeenschap: met Christus en met elkaar.

Als gemeente ontmoeten we elkaar en onze gasten iedere zondag om 9:30 uur en om 18:30 uur. Daarnaast zijn de diensten op de christelijke feestdagen, oudejaarsavond, nieuwjaarsmorgen en op de bid- en dankdagen voor gewas en arbeid. Wie niet in staat is om de dienst bij te wonen heeft de mogelijkheid deze te volgen via de kerktelefoon en internet.

Doopdiensten

De doopdienst is een bijzondere eredienst. In die eredienst ontvangt het kind, wat kind is van een lid van onze gemeente, het sacrament van de heilige doop. Als je graag je kind wilt laten dopen, moet je op tijd contact opnemen met de dominee (contactgegeven hierboven). Hij zal dan in gesprek gaan over de beweegredenen. De doop is namelijk geen gewoonte. De bediening van de doop moet van waarde blijven. De kerkenraad ziet daarop toe. Daarom willen we dat de kerkenraad de waarde van de doop van je kind bevestigt, door in te stemmen met de doop. Het contact met de dominee over de doop ontstaat overwegend kort na de geboorte (lees hier meer ). Soms wil men pas later (alsnog) hun kind laten dopen, of zichzelf laten dopen. In dat geval zal er worden gesproken over een passende aanloop naar de doop. Bij volwassenen ligt dan het doen van belijdenis van het geloof voor de hand. Dit alles kan duidelijk worden door in gesprek te gaan met de dominee.

Trouwdiensten

De trouwdienst is een bijzondere eredienst. Het bruidspaar ontvangt in die eredienst Gods zegen. Hoe weet je nu of God die zegen ook echt geeft? Die zegen wordt gegeven terwijl de gemeente samenkomt, een dienst heeft tot Zijn eer (eredienst) en de ambten daarbij aanwezig zijn. Dit alles geeft die zegen gewicht en wekt vertrouwen dat de HEERE ook echt zegent. Als je Gods zegen wilt ontvangen over je huwelijk, is het belangrijk om in een vroeg stadium contact te hebben met de dominee (nog voor je de datum definitief vastlegt!). De contactgegevens vind je hierboven. Tijdens een gesprek met de dominee krijg je informatie over richtlijnen voor trouwdiensten in onze kerk.

Rouwdiensten

Bij het overlijden van een geliefde is de kerk van harte bereid mee te leven, een rouwdienst te houden (een ambtelijke eredienst) of een bijdrage te leveren aan de rouwsamenkomst. We verzoeken u bij een overlijden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met:

– de predikant of pastoraal werker om nadere afspraken te maken (zie contactgegevens: “link”).
– de ouderlingen kerkrentmeesters voor de huur van het kerkgebouw of het Jeugdcentrum. Voor contactgegevens zie deze pagina , onder het kopje “Huur kerkgebouw”.