De kerkenraad

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, te weten de predikant, 6 ouderlingen pastoraat en 3 ouderlingen met een bijzondere opdracht (scriba, jeugd en missionair werk), 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen.

Van hen worden er 11 gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente en 5 (de jeugdouderling, de ouderling voor zending en evangelisatie, de scriba en de voorzitters van respectievelijk het college van kerkrentmeesters en dat van diakenen) gekozen door de kerkenraad uit de leden van de kerkelijke gemeente nadat kennisgenomen is van de voordracht van de leden van de kerkelijke gemeente.

De verkiezing van de predikant vindt plaats door de kerkenraad uit de predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland nadat kennisgenomen is van de voordracht van de gemeente.