Diensten zondag 11 oktober
9:30 uur: ds. E. van Wijk, Doopdienst.
18:30 uur: ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd.
De diensten zijn ook te volgen via deze link. Tevens vindt u hier ook de liturgie voor de ochtenddienst.
– Collectes: 1e collecte: I.Z.B. 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat.

Bij de diensten:
Afgelopen zondag mochten we ’s-avonds een themadienst hebben over de doop. We hoorden over de doop als Verbondsdoop: 1. voor hen die als volwassene zichzelf verbinden aan wat God in Christus Jezus gegeven heeft in het Nieuwe Verbond (Lukas 22:20, 2 Korinthe 3 en Hebreeën 8): vergeving, vernieuwing, de Geest, eeuwig leven; 2. voor allen die bij hen horen, het gaat immers om een verbond (het ging zelfs nog verder dan het gezin); 3. en dus ook voor de kinderen van hen die gedoopt zijn. D.V. zondagmorgen mogen we opnieuw zien hoe twee kinderen het teken ontvangen van Gods verbond van genade, het teken dat ze in Christus opgenomen zijn, en zo met de Vader verbonden. We zien er met de ouders van Eleanor (Sander en Marjon Kerstens, Koetshuislaan 8, 5146BB Waalwijk) en van Sofie (Jordy en Evelien Heurter, Zuidhollandsedijk 85, 5171TL Kaatsheuvel), en met hun grootouders en geliefden naar uit. We wensen hen Gods zegen toe. Het is jammer dat we zondag maar met weinig in de kerk zijn. We hopen van harte dat de gemeente wegen zoekt om wellicht nog meer dan anders (dat lijkt in deze tijd nodig) met hen mee te leven.

Van de kindernevendienst:
Beste ouders en kinderen, zondag 11 oktober staat Mattheüs 17:1-13 centraal: een verhaal dat laat zien van wie Jezus zijn macht heeft gekregen. Veel plezier bij de KND of thuis met de downloads! Leiding KND

Gebedsuur:
Maandagavond 12 oktober hopen wij weer een gebedsuurtje te houden. Op een doordeweekse dag, maar wel zoals gewoonlijk in de doorloopkamer van de kerk. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen m.b.t. Corona. Als het aantal deelnemers dat vereist zullen we gebruik maken van de kerk. We vinden het belangrijk om juist in deze tijd elkaar te blijven ontmoeten en samen te danken en bidden. Gebedspunten kunt u doorgeven via het mailadres; gebedsuur@hervormd-sprang.nl. De volgende datum die we gepland hebben voor een gebedsuur is 26 november.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de kerkenraad:
Het zal u niet ontgaan zijn dat door een toename in het aantal besmettingen met het coronavirus regelgeving vanuit de overheid is aangescherpt. Daarnaast zijn er, na gebeurtenissen afgelopen weekend, ook voor kerken aangescherpte adviezen opgesteld. De landelijke kerk heeft zich hierover uitgesproken en wij willen als plaatselijke kerkelijke gemeente van Sprang gevolg geven aan deze adviezen.
Dit betekent dat vanaf zondag, helaas, een afschaling van het aantal mensen wat de kerkdienst mag bezoeken zal plaatsvinden. Deze maatregel zal vooralsnog gelden voor de maand oktober en kan eventueel aangepast worden, mocht de landelijke regelgeving gewijzigd worden. Vanzelfsprekend blijven de diensten wel uitgezonden worden via de diverse media.
Vanaf D.V. zondag 11 oktober zullen er 2 diensten per zondag gehouden worden waarbij maximaal 30 personen (inclusief kinderen) in de kerk aanwezig kunnen zijn, exclusief ‘personeel’. In de ochtend is er, deze zondag, een besloten kerkdienst aangezien er 2 kinderen gedoopt gaan worden waarbij dan de doopouders en een beperkt aantal familie e/o vrienden in de kerk aanwezig kunnen zijn. Zondagavond is een reguliere dienst. Het zingen blijft ongewijzigd: er blijft voor ons gezongen worden door de zanggroep. Alhoewel u hier niet toe verplicht bent is het advies, mede vanuit de PKN, om tijdens het verplaatsen in de kerk een mondkapje te dragen. Maak voor uzelf hierin de juiste overwegingen.
Vanuit het aanmeldsysteem voor de kerkdiensten zijn er reeds al uitnodigingen verstuurd voor komende zondag. Voor de ochtenddienst kunt u zich niet meer opgeven en mocht u dat al wel gedaan hebben dan kunt u niet komen omdat het een besloten dienst is geworden. Voor de avonddienst worden het aantal aanmeldingen/plaatsen teruggebracht naar maximaal 30 personen.
Voor de kinderen van de kindernevendienst zal er een programma op de website geplaatst worden. De kindernevendienst is gevraagd mee te denken over hoe er wel live vervolg gegeven kan worden komende tijd. Hierover volgt meer informatie in de komende Voetius.
Alle jeugdwerkactiviteiten kunnen, aldus het advies, wel doorgang vinden. Dus clubs en catechese gaan, tot nader order, gewoon door met inachtneming van de geldende maatregelen.
U zult deze aanpassing mogelijk betreuren, dat doet de kerkenraad ook, maar wij zien ons genoodzaakt gehoor te geven aan de maatregelen die onze overheid neemt en de adviezen die de landelijke kerk daarin geeft. De kerkenraad vraagt om uw begrip en om te bidden met en voor elkaar, voor zegen over de gemeente, voor de diensten die toch kunnen plaatsvinden en voor de kerkenraad die soms lastige besluiten moet nemen. – Uw scriba, G.M. Lagerwerf
Vanuit de diaconie:
Collecte: Op DV zondag 11 oktober aanstaande, is de opbrengst van de collecte bestemd voor de IZB en met name de missionaire activiteiten in Limburg. De kerk in Limburg is klein en kwetsbaar, dat valt moeilijk te ontkennen. Maar gelukkig is dat niet het hele verhaal. Want ook in het zuiden van ons land wonen mensen die Jezus met vreugde volgen en daar in hun omgeving aanstekelijke getuigen van willen zijn. Ds. Ron van der Spoel is in 2019 naar Zuid-Limburg verhuisd om daar mede namens de IZB aan de slag te gaan. In relatief korte tijd heeft hij daar veel contacten gelegd. Binnen de protestantse gemeenten die hij bedient maar ook daar buiten. Bijvoorbeeld vanuit zijn betrokkenheid bij een inloophuis van het Leger des Heils. In de gesprekken die hij heeft met mensen die soms volledig aan de grond zitten, merkt hij dat God en geloof nooit ver weg zijn. ‘Als alle opsmuk eraf is, gebeurt dat vanzelf!’ Het is de bedoeling dat Ron van der Spoel de lokale protestantse kerken gaat begeleiden bij het maken van een missionaire (door)start. De voorbereidingen gaan uiteraard hand in hand met gebed. Wij vragen u gebed voor dit werk en bevelen de collecte van harte aan. U kunt u gift ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL74RABO0334202523 o.v.v. Ron van der Spoel, missionaire activiteiten Limburg. Mede namens Ron van der Spoel alvast hartelijk dank! De zendingscommissie
Collecten en giften:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10 voor het orgelfonds, evenals bezoekzuster Teanne Roubos die eveneens € 10 voor het orgelfonds ontving. Diaken Wim Faro ontving een zak met collectemunten bestemd voor de collecten van de diaconie van September, inhoud € 50,00. Hartelijk dank voor al deze gaven,

Vanuit het jeugdwerk:
Bijbel met Psalmen voor kinderen:
In het verleden kregen kinderen bij het afscheid van de zondagsschool een Bijbel met Psalmen cadeau van de kerk. Door de wijzigingen in dit stukje vormend Jeugdwerk en de start van de kindernevendienst is hier e.e.a. in veranderd. Drie jaar geleden heeft de laatste groep kinderen bij de overgang van de kindernevendienst naar de basiscatechese een dergelijk geschenk ontvangen. Na een evaluatie is besloten om, vanuit de gemeente, weer een Bijbel met Psalmen cadeau te doen aan alle kerkgaande en/of basiscatechese bezoekende kinderen. Het werd namelijk van belang geacht dat de kinderen die wekelijks de kerkdiensten kunnen bezoeken en/of die starten met de (basis)catechese (vanaf groep 7) hun eigen Bijbel met Psalmen hebben. Alle ouders zijn benaderd met de vraag of het wenselijk was dat hun kind een Bijbel zou ontvangen. Vervolgens zijn afgelopen week de Bijbels gegeven aan de betreffende kinderen. Hierbij is ook de inhaalslag gemaakt voor de kinderen die in de afgelopen twee jaar dit cadeau niet hadden gekregen. Op de “Follow Me” catechese zijn de Bijbels met de Psalmen gegeven aan de tieners die nu in de brugklas zitten. Bij de “Fellows” is dit cadeau gegeven aan de kinderen die nu in groep 7 en 8 zitten. De kinderen die hierbij niet aanwezig waren, hebben hun Bijbel thuis ontvangen. Het leek ons goed om u als gemeente te laten weten dat, en de wijze waarop, deze uitreiking heeft plaatsgevonden. Hartelijke groet van de Fellows-leiding.
ZAAC:
Wij kijken terug op een super leuke zaterdagavond. Met ongeveer 20 jongeren hebben wij het seizoen bij de ZAAC mogen aftrappen! Wij hopen dat jullie een leuke en gezellige avond hebben gehad! Komende zaterdag 10 oktober zijn jullie weer welkom! ‘t Honk is open vanaf 19:45 en om 20:00 gaan we beginnen! Tot zaterdag!
Spoorzoekers/Fellows:
Dinsdag 13 oktober verwachten we jullie weer om 18.45 uur in het jeugdcentrum. Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn van harte welkom!
GZB dagboekjes Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft hoop en troost, zeker ook in deze onzekere tijd waarin we nu leven. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde Kerk. Interesse? Bel dan naar tel.nr. 280649 van Dia Spuijbroek. Diegenen die vorig jaar het boekje hebben gekocht, worden persoonlijk gevraagd, het dagboekje opnieuw te willen ontvangen en hoeven zelf geen actie te ondernemen. Het boekje kost € 12,50 waarvan € 8 ten goede komt aan het werk van de GZB. U kunt bestellen tot en met 24 oktober 2020. In december wordt uw dagboek thuis afgeleverd.

Verlof en vervanging:
D.V de herfstvakantie heeft Ds. Van Wijk verlof. Donderdag 15 oktober is zijn laatste werkdag. Maandag 26 oktober pakt hij het werk weer op. D.V. in de tussentijd is Arjan Noorland beschikbaar voor het pastoraat.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 15 oktober 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 12 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Jezus zegt in Mattheüs 10 vers 16 “Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.” Helaas hebben we gemerkt in de achterliggende week hoezeer beiden nodig zijn. Alles wat niet op de hand van de Kerk is, en weinig lijkt te willen weten van God, was gretig op zoek naar stukjes Kerk die wel oprecht zijn maar onvoldoende bedachtzaam. Vervolgens ging de politiek daar direct in mee. Dat de landelijke kerk nu bedachtzaam (zie citaat) reageert kunnen we haar niet kwalijk nemen. Er komt hopelijk daarna weer ruimte om ook kritisch en oprecht te reageren. De nieuwe maatregelen van de overheid treffen zeker niet alleen de kerk. We hebben allereerst (1) de taak om er te zijn voor allen die door het virus en door de nodige maatregelen (laten we accepteren dat ze nodig zijn, en niet eigenwijs zijn) getroffen worden. Laten we oog hebben voor onze gemeenteleden en voor onze naasten. Vervolgens (2) mogen we ons als kerk nederig maken tegenover de Heere: is er één reden in hoe wij zijn en ons gedragen, waardoor we zouden mogen verwachten dat dit verandert? Tenslotte (3) mogen we ook, in de stijl van Klaagliederen, en van Daniël 9 (etc.), de nood en klacht bij de HEERE brengen, pleitend op Zijn Naam, Zijn beloften, en Zijn Nieuwe Verbond van genade. Als we er zo in gaan staan, kan Gods koninkrijk groeien in de diepte, kan ons vertrouwen zich verdiepen. Door het getuigenis wat dan van ons uitgaat kan God Zijn Koninkrijk wellicht zelfs in de breedte laten groeien. Hij is er! Vergeet dat niet. Hartelijke groet vanuit de pastorie. Namens de kerkenraad, Ds. E. van Wijk