Diensten zondag 9 juni
09:30 uur: Ds. W.F. Jochemsen, Goudriaan, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. W.F. Jochemsen, Goudriaan, dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 35: 13, nm. Psalm 36: 2.
Kinderoppas: Trudy Faro, Renske Nieuwkoop, Daan Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte voor de NPV afd. Sprang-Capelle

Bij de diensten:
Het is een roerige tijd waarin wij leven. En juist in deze tijd is het goed om gehoor te geven aan de liefdevolle uitnodiging van de Heere Jezus om met Hem aan tafel te gaan. Jezus zei: Ik heb er vurig (met begeerte) naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Als Hij er al zo, met verlangen naar uitziet ons te ontmoeten, gaat ons hart dan ook branden van verlangen om daar te zijn waar Hij ons voor heeft uitgenodigd? We wensen elkaar een goede en gezegende zondag samen met de gastvoorganger.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen: Op deze zondag staat Mattheüs 13:44-46 centraal: twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is. Groetjes leiding KND

Van de kerkenraad:
Benoemingen ambtsdragers:
In de vacature van ouderling heeft de kerkenraad Henri Bogers benoemd. Tot 8 juni heeft Henri de tijd zijn beslissing kenbaar te maken. Tony Jonkers is benoemd tot diaken. Helaas heeft Tony zijn benoeming niet kunnen aannemen. De broeders bevelen wij in uw voorbede aan.
Vakantie ds. Bouter:
Van 10 t/m 29 juni is onze ambulant predikant ds. Bouter met vakantie. Hij zal die met zijn vrouw gebruiken om te verhuizen naar Nieuw-Lekkerland. Beste familie, het allerbeste en Gods zegen gewenst in jullie tijdelijke nieuwe woonplaats.
Pastoraat:
Gemeente, kijkt u voor pastoraat in de rest van juni naar de namen, mailadressen en telnr. van Arjan Noorland en de ouderlingen naar de laatste pagina van Nieuwsbron.
Doopdienst vervallen:
Op 30 juni stond een doopdienst gepland. Deze vervalt. De eerstvolgende gelegenheid tot dopen is dan weer DV 13 oktober.
Voetius in de zomerperiode: Deze verschijnt 27 juni, 18 juli en 8 augustus. Berichtgeving over bijv. de afsluiting van de VBK moet dus al in de Voetius van 8 augustus komen. Vanaf 29 augustus verschijnt de Voetius weer wekelijks. Wij vragen iedereen die hiermee te maken heeft om daar met het aanleveren van berichten rekening mee te houden. Dan kan berichtgeving in de afkondigingen en informatie op de beeldschermen tot het hoogst noodzakelijke beperkt blijven, zo vlak voordat de dienst begint. Bevestiging nieuwe ambtsdragers. Dit staat gepland op 1 september.

Van de Diaconie:
Collecte:
De 1e collecte is bestemd voor de diaconie. De 3e collecte is bestemd voor de NPV – afdeling Sprang-Capelle, de zgn. Avondmaalscollecte. De NPV komt op voor het leven, vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is. Vanaf het prille begin tot en met het einde. De afdeling Sprang-Capelle geeft daar praktisch handen en voeten aan met thuishulp door vrijwilligers en het organiseren van thema-avonden. De thuishulp door vrijwilligers is er voor iedereen. Voor christenen en niet-christenen, voor leden en niet-leden. Iedereen kan er een beroep op doen. De afdeling telt zo’n 40 vrijwilligers. Stuk voor stuk mensen die onbetaalbaar zijn. Juist voor deze mensen is een blijk van waardering zeker op z’n plaats. Op verzoek van de afdeling willen wij de opbrengst van de Avondmaalscollecte hiervoor bestemmen. Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Ds. Bouter ontving € 10,- voor de diaconie. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20,- voor het pastoraat. Heel hartelijk dank!
Verantwoording collecten en giften april 2024:
Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 2.234,40 ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: 1 april Diaconie: € 290,25;
7 april IZB – pioniersplek ‘De Verbinding’ Sebaldeburen: € 467,05; 14 april Diaconie: € 405,15;
21 april St Gain – bijdrage transportkosten: € 447,60; 28 april Diaconie: € 356,90; CvK: € 115,- (€ 100,- Jeugdwerk en € 15,- tientjes collecte); IZB – pioniersplek ‘De Verbinding’ Sebaldeburen zendingsbussen: € 27,45; St Strohalm: € 15,-; Dorcas – Noodhulp (n.a.v. Bidstond): € 100,-; SDOK: € 10,-. Ook voor deze gaven heel hartelijk dank!

Uitstel werkreis ‘Sprang bouwt aan verandering:
Omdat de aanmeldingen achterblijven, is het helaas niet mogelijk om als groep vanuit Sprang te kunnen deelnemen aan de werkreis naar Ethiopië. Na inventarisatie van wat de aangemelde deelnemers hiervan vinden, is besloten in de zomer van 2025 niet aan te sluiten bij een project van World Servants, maar dit met een jaar uit te stellen. Marijn van Zelst zal voor een nieuwe reis het eerste initiatief nemen. Wil je in de zomer van 2026 mee, aarzel dan niet en laat hem weten dat je geïnteresseerd bent. Dan zorgt hij ervoor dat je hoort wanneer er een nieuw project van start gaat. Iedereen hartelijk dank voor de getoonde interesse. Ook willen we Otto Roubos hartelijk bedanken voor zijn bijzondere betrokkenheid en inzet voor dit project, maar ook voor het mogelijk maken van de eerdere reizen naar Zambia en Uganda.”

Actiedag Jeugdcentrum:
Volgende week is het zover: de actiedag. Zaterdag 15 juni hopen we in en rondom het Jeugdcentrum een mooie dag te hebben met diverse activiteiten. Deze dag staat in het teken van ontmoeting en gezelligheid. De opbrengst van deze dag is bestemd voor nieuw inventaris. Denk aan nieuwe kop en schotels, serveerschalen etc. Opgeven voor het spel en de barbecue kan nog tot maandag 10 juni, 10.00 uur via de website of door te bellen of appen naar 06-27618965. Iedereen is vanaf 14.00 uur van harte welkom om spelers aan te moedigen en voor een kop koffie, thee en wat lekkers. Zien we je dan?

Voetius:
Voor de editie van 13 juni 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 10 juni 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk. In het bijzonder voor hen die het gemis van een geliefde dagelijks ervaren. Uw en jullie kerkenraad, predikant en pastoraal werker.