Diensten zondag 18 oktober
9:30 uur: ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
18:30 uur: Prop. A.C. Borsje, Ede. De diensten zijn ook te volgen via deze link.
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 150: 3, n.m. Psalm 1: 1.
– Collectes: 1e collecte: Project 10-27, zie toelichting, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum.

Bij de diensten:
We kijken, met gemengde gevoelens, terug op een bijzondere doopdienst. Wat hadden we graag als gemeente aanwezig geweest om getuigen te zijn van Gods genadeverbond. Vreugde was er om daar te mogen staan als ouders. Om de drie-enige Naam uitgesproken te horen over je kind.
Komende zondag mogen we 2 gastpredikers verwelkomen in de dienst. We bidden om gezegende diensten.

Van de kindernevendienst:
Beste ouders en kinderen, Zondag 18 oktober staat Mattheüs 25:31-40 centraal: een verhaal waarin Jezus vertelt dat de Mensenzoon (Jezus zelf) als koning de mensen in twee groepen zal verdelen: een groep aan zijn rechterkant en een groep aan zijn linkerkant.
Leiding KND

Vanuit de kerkenraad
Vanuit de diaconie
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27: voedselprogramma voor kwetsbare mensen Namibië. Een groot deel van de bevolking van Namibië leeft in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Op verschillende plaatsen, zoals in scholen en op straat, worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen, bejaarden of daklozen. Naast een goede maaltijd is ook een stukje aandacht een belangrijk onderdeel van de programma’s. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Vanuit de Zendingscommissie:
Zaterdag 7 november van 10.00 uur tot 14.00 uur organiseren we de jaarlijkse kledinginzameling. Door de coronabeperkingen een half jaar later dan gebruikelijk maar hopelijk heeft u uw kleding kunnen bewaren. Alvast dank daarvoor! De inzameling gaat naar de hulpverleningsorganisatie GAiN. GAiN bestaat om de liefde van God te laten zien in woord en daad aan mensen wereldwijd die lijden en in nood zijn door (noodhulp) en ontwikkelingsprojecten. Kleding, schoenen, tassen, riemen, fleecedekens, beddengoed, dekbedden en kussens kunnen ingeleverd worden. Knuffels, gordijnen, vitrages en kleedjes kunnen niet worden ingeleverd. Het is belangrijk dat het textiel schoon en in goede staat is zodat het een tweede leven kan krijgen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Thijs Roubos 06-22035451 of Lia Visser 0416-272554. Houd u bij het inleveren rekening met de geldende corona maatregelen! Inleveradres op 7 november: Van der Duinstraat 61 in Sprang-Capelle (terrein familie Faro). We zien u graag op 7 november!

Vanuit het jeugdwerk
ZAAC:
Wij vonden het zaterdagavond weer super leuk jullie weer te zien! Aankomende zaterdag is het geen ZAAC, jullie zijn dan van harte uitgenodigd bij FRIENDS in Doeveren. Niet getreurd zaterdag 24 oktober zijn jullie weer welkom in ‘t Honk. Voor alle data van de ZAAC, check de agenda van Hervormd Sprang! Tot volgende week!
Catechese:
In verband met de herfstvakantie is er komende maandag geen catechisatie.

GZB dagboekjes:
Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft hoop en troost, zeker ook in deze onzekere tijd waarin we nu leven. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde Kerk. Interesse? Bel dan naar tel.nr. 280649 van Dia Spuijbroek. Diegenen die vorig jaar het boekje hebben gekocht, worden persoonlijk gevraagd, het dagboekje opnieuw te willen ontvangen en hoeven zelf geen actie te ondernemen. Het boekje kost € 12,50 waarvan € 8 ten goede komt aan het werk van de GZB. U kunt bestellen tot en met 24 oktober 2020. In december wordt uw dagboek thuis afgeleverd.

Verlof en vervanging:
D.V de herfstvakantie heeft Ds. Van Wijk verlof. Donderdag 15 oktober is zijn laatste werkdag. Maandag 26 oktober pakt hij het werk weer op. D.V. in de tussentijd is Arjan Noorland beschikbaar voor het pastoraat.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 22 oktober 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 19 oktober om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Mijn verlof komt niet op een al te gunstig moment. Wanneer is dat wel het geval? Gelukkig hebben we een gemeente die elkaar vasthoudt, en… is het bovenal de HEERE zelf die ons bewaart. D.V. op dankdag in de avonddienst hoop ik weer voor te gaan, om dan ook stil te staan bij Gods trouwe zorg voor ons. Juist nu we weer verder beperkt worden in ons doen en laten, en dus ook in de kerkdiensten, worden we stilgezet bij onze afhankelijkheid en bij hoeveel we van Hem krijgen. Daarom de HEERE blijven danken voor alles wat we van Hem ontvangen. Verder een hartelijke groet aan de gehele gemeente, in het bijzonder aan al onze zieken en degene die aan huis gebonden zijn. Namens de kerkenraad,
Ds. E. van Wijk