Volgende gebedsmomenten:

Week van gebed 21 t/m 28 januari (deze momenten starten om 19.00u):
Ma 22 januari
Wo 24 januari
Vr   26 januari
 
Gebedsmomenten na de avonddienst:
Zo 17 maart
Zo 5 mei
Zo 23 juni
Zo 22 september
Zo 10 november

Gebedsteam Hervormd Sprang

“Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u” (1 Thessalonicenzen 5:16-18). Als gebedsteam van Hervormd Sprang willen we bijdragen aan een biddende gemeente, samen met en voor u en jou. Regelmatig zullen we gebedspunten delen via de site. We zijn blij dat we na een tijd van Corona weer samen kunnen komen. Een keer in de zes weken wordt er weer een gebedsuur houden, waarin we graag met je samenkomen in gebed. Je kunt meebidden of luisterend aanwezig zijn. “Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:20). Als je gebed nodig hebt, misschien voor moeilijkheden of omstandigheden die je niet met anderen wilt delen, dan kun je je gebedspunten anoniem met ons delen via de site. Wij zullen dan voor je bidden. Tevens zullen we regelmatig een tekst delen om over na te denken. Hieronder kunt u de teksten ook nog terugvinden.

Oktober 2021: Een nieuw begin
November 2021: Oogsten
December 2021 : Thuis – Ontheemd
Januari 2022: Gebedsweek
          – Gebedswandeling
Februari 2022: Strijd
Maart 2022: Meer Dan Overwinnaars
April 2022: Pasen
Juli 2022: Alles andersom
Gebedskaart 2022
September 2022: een nieuw begin
Januari 2023: doe goed zoek recht
Januari 2024:
Week van Gebed

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024, die gehouden zal worden van 21 t/m 28 januari, is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Op weekvangebed.nl is hierover meer informatie te vinden. Hieronder enkele gedachten bij de tekst ‘Heb God lief en je naaste als jezelf (Lucas 10 vers 27) uit de folder Reflecties en gebedspunten voor iedere dag, uitgegeven door MissieNederland, Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.
 
“Enkele gedachten bij de Bijbeltekst
De centrale plaats van liefde in het christelijke leven
Liefde is het DNA van het christelijk geloof. God is liefde en ‘de liefde van Christus heeft ons één gemaakt’. We vinden onze gemeenschappelijke identiteit in de ervaring van Gods liefde (Johannes 3 vers 16) en tonen die identiteit aan de wereld door hoe we elkaar liefhebben (Johannes 13 vers 35).
 
In de passage die gekozen is voor de Week van gebed (Lucas 10 vers 25-37), bevestigt Jezus de traditionele Joodse leer uit Deuteronomium 6 vers 5: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht’ en die van Leviticus 19 vers18b: ‘Heb je naaste lief als jezelf.’
De wetgeleerde in het evangelie vraagt Jezus onmiddellijk: ‘En wie is mijn naaste?’ De vraag hoe ver de Bijbelse verplichting om lief te hebben zou moeten reiken, was een omstreden vraag onder rechtsgeleerden. Vanouds nam men aan dat deze verplichting zich uitstrekte tot Israëlitische medeburgers en vreemdelingen.
Als gevolg van invasies van buitenlandse bezetters werd het gebod later zo opgevat dat het niet van toepassing was op deze vreemdelingen. Na verloop van tijd, toen het Jodendom zelf versplinterde, werd het soms zo begrepen dat het alleen van toepassing was op de eigen groep. De vraag die de wetgeleerde aan Jezus stelt, is daarom een provocerende vraag. Jezus beantwoordt de vraag met een gelijkenis die een liefde toont die veel verder gaat dan wat de rechtsgeleerde verwacht.
 
Christenen zijn geroepen om te handelen zoals Christus. Dat kunnen we doen door net als de barmhartige Samaritaan liefde, barmhartigheid en medeleven te tonen aan mensen in nood, ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond. Het is niet onze gedeelde identiteit die ons ertoe moet aanzetten de ander te hulp te komen, maar de liefde voor onze ‘naaste’.
Deze visie van naastenliefde die Jezus ons voorhoudt, staat voortdurend onder druk. Door te leren elkaar lief te hebben, ongeacht verschillen, kunnen christenen naasten worden, zoals de Samaritaan in het verhaal dat Jezus vertelt. Tijdens de Week van gebed voor eenheid vragen we daarom de Heer om ons bij te staan, onze wonden te verzorgen en ons zo in staat te stellen de weg van de eenheid met vertrouwen en hoop te bewandelen.
 
De weg van de oecumene
 
Jezus bad dat zijn volgelingen allen één zouden zijn (Johannes 17 vers 21), en dus willen we de hoop niet verliezen of ophouden met bidden en werken voor eenheid. We zijn verenigd door onze liefde voor God in Christus en door de ervaring van Gods liefde voor onszelf. We herkennen bij elkaar de ervaring van dit geloof wanneer we samen bidden, vieren en God dienen. In de interkerkelijke relaties, ook in Burkina Faso, blijft dit echter een uitdaging. Gebrek aan wederzijdse kennis en wantrouwen tegenover elkaar kunnen de betrokkenheid van kerken op de oecumenische weg verzwakken. Sommigen zijn bang dat oecumene kan leiden tot een verlies van de eigen, confessionele identiteit en kerkelijke ‘groei’ kan verhinderen. Dergelijke rivaliteit tussen kerken staat haaks op het gebed van Jezus. Net als de priester en de Leviet in het evangelie, missen christenen uit angst vaak de kans om zich met broeders en zusters te verbinden. Tijdens de Week van gebed voor eenheid vragen we daarom de Heer om ons bij te staan, onze wonden te verzorgen en ons zo in staat te stellen de weg van de oecumene met vertrouwen en hoop te bewandelen.” uit: Reflecties en gebedspunten voor iedere dag, 2024

We wensen je veel zegen van God,

Haske, Johan en Janske

GEBED OM ZEGEN

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

 

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

 

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Tekst: Hans Maat
Muziek: Gerrit A. Dekker
©
 2005 Unisong Music Publishers t/a HGJB Music