Vanaf zondag 17 januari zal de landelijke week van gebed weer van start gaan met dit jaar als thema #blijfinmijnliefde; verwijzend naar Johannes 15 vers 9. Ook in onze gemeente willen we hier invulling aan geven. In verband met de geldende coronamaatregelen en de huidige lockdown zullen er dit jaar geen gebedsbijeenkomsten worden gehouden. Toch is er wel weer de mogelijkheid om tijdens deze gebedsweek thuis in woord en gebed gezamenlijk of tijdens stille tijd hieraan een invulling te geven. Ook hebben we dit jaar een drietal zgn. gebedswandelingen uit gezet om ook tijdens een wandeling meditatief bezig te kunnen zijn.

Missie Nederland die ieder jaar deze gebedsweek voorbereidt, heeft ook dit jaar gebedsfolders uitgebracht voor kinderen en volwassenen. Normaal worden deze in de kerkdienst voorafgaand aan deze week aan u uitgereikt. Dit jaar bieden we ze digitaal aan op deze website. Voor de jeugd worden er dagelijks via sociale media diverse video’s aangeboden. Meer informatie is te vinden op www.weekvangebed.nl. De bovengenoemde folders en wandeling vindt u onder aan deze pagina.

Doet u / doe jij mee!?

Gebedspunten:

We danken God in alles en bidden voor …

Zondag 17 januari:
Danken dat er weer een gebedsweek mag zijn.
Bidden voor het kringwerk dat we in onze gemeente mogen hebben.
Bidden voor de catechese en het jeugdwerk; leiding en deelnemers.
Mensen die Gods liefde nog niet kennen. Dat ze hem mogen leren kennen en zijn liefde steeds opnieuw zullen beantwoorden.
Mensen die hun vertrouwde omgeving verlaten om te getuigen van Gods liefde op een andere plek.
Bid God om kracht om te doen wat je je hebt voorgenomen.
Bid voor mensen die weg zijn gegaan uit hun land, dat ze het goed zullen hebben in hun nieuwe woonplaats. Dat ze hulp krijgen van de mensen daar.

Maandag 18 januari:
Bidden om Gods zegen voor gezinnen en Zijn wijsheid voor ouders in het voorleven van het geloof.
Bidden en danken voor het christelijk onderwijs in ons land en specifiek in onze gemeente.
Bidden voor zendingswerkers wereldwijd dat er zegen op hun werk mag rusten.
Jezelf. Dat je in Christus mag blijven en de vrucht van verbondenheid mag ervaren.
Mensen in je eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van je verbondenheid met Christus.
Bid voor kinderen die doof zijn. Dat ze toch kunnen leren luisteren met hun hart naar wat God hen zegt.
Bid voor kinderen die Jezus nog niet kennen. Dat ook hun geloof in hem mag groeien.

Dinsdag 19 januari:
Bidden voor de actie kerkbalans en de instandhouding van onze gemeente.
Bidden voor onze predikant en zijn gezin.
Bidden voor onze pastoraalwerker en zijn gezin.
Voor jouw geloofsgemeenschap, dat jullie elkaar en anderen mogen dienen, zoals ook Jezus dat deed.
Voor vergeving voor onze verdeeldheid en ons tekortschieten in liefde naar elkaar.
Vraag God om je te helpen ontdekken wat je voor de mensen om je heen kunt doen.
Is er iemand met wie je steeds maar weer ruzie krijgt? Vraag God of Hij je wil helpen om iets moois aan die persoon te ontdekken.

Woensdag 20 januari:
Bidden voor de rouwdragenden in onze gemeente.
Bidden voor zorgmedewerkers.
Bidden voor de gevolgen van de coronacrisis op onze maatschappij.
Bidden voor gezinnen, bijvoorbeeld waar spanningen zijn of zorgen over de (geloofs)opvoeding
Christenen die vervolgd worden om hun geloof, waardoor het moeilijker is om samen te komen. Bid voor bemoediging en bevrijding van onderdrukking.
Vaders, dat zij een goed beeld mogen laten zien van hoe God ook een Vader is.
Wat heb jij vandaag meegemaakt dat je aan God wilt vertellen? Probeer het eens tegen hem te zeggen door hardop te bidden.
Dank God dat Hij ons zelf helpt met bidden. Door wat Jezus ons geleerd heeft én door de heilige Geest.

Donderdag 21 januari:
Bid voor mensen in psychische nood.
Bidden voor (ernstig) zieken in de gemeente en zij die behandelingen ondergaan.
Bidden voor Israël voor vrede en veiligheid in de regio en voor Joden wereldwijd.
De voortgang van het Bijbelvertaalwerk over de hele wereld, zodat iedereen Gods Woord in zijn of haar eigen taal mag lezen.
Voor hen die de pijn ervaren van onrecht of ander lijden hebben te verduren. Bid dat zij God en de ander mogen ontmoeten en vreugde en troost mogen ontvangen.
Bid voor iemand die jij een echte pechvogel vindt. Bid bijvoorbeeld dat God woorden van troost en hoop voor hem of haar heeft.

Vrijdag 22 januari:
Bidden voor lokale initiatieven als de Rijglaars (voedselbank) en de Strohalm die ondersteuning bieden aan de minder bedeelde in onze gemeente.
Bidden voor ouderen en alleenstaanden of alleengaanden in de gemeente.
Bidden voor gemeenteleden in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Bidden voor eenzamen en de gevolgen van eenzaamheid.
Hen die leven in armoede. Bid dat zij hieruit kunnen opstaan en dat zij Gods zorg voor hen mogen ervaren.
Onszelf, dat we bereid zullen zijn om te delen wat we hebben en niet bang hoeven te zijn voor tekort.
Bid voor mensen en/of kinderen van wie je weet dat ze het moeilijk hebben of ziek zijn. Vraag aan God wat jij voor ze kunt doen.
Dank voor je vriendjes en vriendinnetjes, je ouders/verzorgers, je grootouders, familie, enzovoort.

Zaterdag 23 januari:
Bidden voor de ambtsdragers en hun gezinnen.
Bidden voor onze jongeren voor hun groei in hun geloof en een zegen over hun vriendschappen en studie / beroep of de keuze daarvoor.
Bidden voor een zegen over ons werk, en voor hen die momenteel geen werk hebben en alle lange tijd op zoek zijn naar een baan.
Je eigen dorp of stad, dat christenen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in liefde samenwerken om zegenend aanwezig te zijn.
Jezelf, dat je oog mag hebben voor de waarde van de traditie van de ander.
Wat is het bijzonder dat je niet alleen bent in deze wereld. Je bent verbonden met anderen en met God. God is altijd bij je, en je bent in deze wereld met zoveel andere gelovigen. Dank hem hiervoor!
Bid net als Jezus dat we één zullen zijn met elkaar en met hem. Bid dat er geen ruzies zijn in de kerken.

Zondag 24 januari:
Bidden voor onze overheid (plaatselijk en landelijk).
Bidden voor evangelisatiewerkers met name in de grote steden, dat ze een voorbeeld mogen zijn in het omzien naar de naaste.
Danken dat God deze gebedsweek weer mogelijk maakte en voor de zegen die God ons daaruit wil geven.
Vergeving voor onze uitputtende en oneerlijke omgang met Gods schepping.
Herstel van het klimaat. Dat het opnieuw mag worden zoals God het heeft bedoeld.
Gods toekomst komt, zeker weten. Bedankt God daarvoor. Je kunt bidden of dat snel mag gebeuren. Dan is er geen ziekte en pijn meer.
Bid samen voor zieken en mensen die het moeilijk hebben.
Vraag God ook of Hij je helpen wil om dingen te doen waar Hij blij mee is en waar andere mensen gelukkig door worden.

Kijk hier naar de gebedsfolder (voor volwassenen)

Kijk hier naar de gebedsfolder (voor de kinderen)

Via deze link kun je een gebedswandeling dowloaden (in de omgeveing)