Diensten zondag 13 januari:
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. F. Maaijen, Zwijndrecht
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 32:1,6 ; n.m. Psalm 32:3,4
– Kinderoppas: Arianne Bossers, Willeke Smit, Diede Treffers, Melanie Visser
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: T. Bogers (tel. 277961)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming

Bij de diensten:
Zondagmorgen zullen we D.V. weer horen over Simeon. Wat mooi als ook wij echt hebben gezien, met Kerst, wat ons in Christus geschonken is.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte-opbrengsten: 2 Dec. Diaconie € 375,47 ; 9 Dec. Diaconie € 317,90 ; 9 Dec.
H.A. Wereld Diaconaat Albanie € 532,15 ; 16 Dec. Diaconie Kerstattenties € 452,95
23 Dec. Diaconie 356,99 ; 25 Dec. Werkgroep Zambia project € 529,35 ; 26 Dec. Diaconie € 178,42 ; 30 Dec. Diaconie € 355,82 ; 31 Dec. Ondergrondse kerk € 224,90. Opbrengst Kerstmiddag Senioren 20 Dec. € 137,80.
Giften:
Ontvangen bij bezorging Kerst attenties en via de bank € 686,-. Gift via de bank voor de Zambia groep € 25,-. Via de bank is voor de Zambia groep, in verband met de verkoop van wenskaarten een gift ontvangen van €140,00. Hartelijk dank namens de Zambia groep.
In de Diaconie collecte van 6 Jan. zat een envelop voor de Diaconie met inhoud van € 35,-.
Zendingsbussen:
Opbrengst vierde kwartaal , € 134,40 bestemd voor Pioniersplek ds. Visser in Amsterdam. Namens de Diaconie voor al deze gaven Hartelijk dank

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften: Teun Vos ontving €10,- voor de kerk, voor het geven van een rondleiding. Theanne Roubos en Nico Visser ontvingen ieder € 10,- voor de kerk. Hendrik Jan Schalkwijk ontving € 10,- voor het orgelfonds en Mevr. S. Dank-Paans ontving via de HVD 2 maal € 5,- voor de kerk.
Collecte-opbrengsten:
periode 25 november tot en met 31 december 2018; Kerk en eredienst € 3.145; Onderhoud Geluidsinstallatie € 350; Bijstand Pastoraat € 725; Jeugdcentrum € 368; Onderhoud pastorie € 326; Verwarming (€ 5 collecte) € 937; Oudejaarscollecte € 471.
Oliebollenactie:
De netto opbrengst van de oliebollenactie bedroeg €2.651.
Het College van Kerkrentmeesters dankt u allemaal hartelijk voor uw gaven.
Inzameling voor Koningsdag 2019:
Zaterdag 12 januari is er de mogelijkheid om spullen in te leveren. Dit kan van 10.00 tot 11.00 uur. Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle. De afgelopen jaren zijn er regelmatig kapotte of vieze spullen ingeleverd, deze spullen gaan we niet meer aannemen. Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers/beeldschermen aan. Noteert u ook alvast de volgende inleverdata 9 februari, 9 maart en 13 april.

Rond kring en vereniging:
Mannenvereniging Troffel en Zwaard:
We willen elkaar weer ontmoeten voor het eerst in dit nieuwe jaar op woensdag 16 januari om 20.00 uur in het jeugdcentrum. We behandelen Psalm 72 met als thema “God de Koning” en bespreken de vragen uit het oktobernummer van de Hervormde Vaan. Allen weer hartelijk welkom.
Gezamenlijke kringavond:
Op dinsdag 29 januari is er weer de gezamenlijke kringavond voor heel de gemeente. Deze keer zal het thema zijn : “Dienen”, hiervoor hebben we de Zambia groep uitgenodigd om samen met ons deze avond voor te bereiden. We gaan zingen met elkaar met muzikale begeleiding vanuit de Zambia groep. Ook willen we nadenken vanuit de Bijbel over het Thema. Daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Ook zullen er verschillende standjes zijn waar kleine hapjes gemaakt worden, die iedereen tegen een kleine vergoeding kan kopen. De variatie zal groot zijn, dus er is voor iedereen wat lekkers. De opbrengst van het eten is voor de Zambiagroep. Deze avond wordt georganiseerd door de kringcommissie maar we willen iedereen uitnodigen voor deze avond!! Jong en oud zal aanwezig zijn en met elkaar in gesprek gaan. Dus ook u/jij wordt van harte uitgenodigd!! De avond is in het jeugdcentrum om 20.00 uur. De koffie/thee/fris staat klaar om 19.45 uur.

Aapjes voor Zambia:
Alle dames die één of meerdere keren geholpen hebben: bedankt!
We hebben inmiddels het streefbedrag van € 500,- al bereikt, maar er staan nog diverse bestellingen open, dus we gaan gewoon door. Iedereen die het gezellig vindt om mee te helpen is hierbij van harte uitgenodigd. Datum: dinsdag 15 januari. Tijd: in- en uitlopen tussen 19.30 -21.30 uur. Kosten: gratis. Adres: van der Duinstraat 12 9 (achterom)

Sprang bouwt aan verandering Restaurant:
Op 9 februari wordt de aula van het Willem van Oranje College in Waalwijk omgebouwd tot restaurant. De avond zal bestaan uit een driegangendiner met tussendoor entertainment en zal geheel verzorgd worden door de groep ‘Sprang bouwt aan verandering’. De opbrengst van deze avond zal ook in zijn geheel ten goede komen aan deze groep. Opgave is hier mogelijk of via formulieren achterin de kerk of telefonisch na 18:00 uur via het nummer 06-50267546. Allen hartelijk welkom.

Alpha-cursus:
Op donderdagavond 17 januari om 19.30 uur begint er een nieuwe Alphacursus in de Rank naast de kerk in Besoijen. Op een laagdrempelige manier kunnen mensen kennismaken met het christelijke geloof. Iedereen is welkom, maar dit is een hele goede mogelijkheid om vrijblijvend mensen uit uw omgeving voor deze cursus uit te nodigen. U kunt ook samen komen. Het blijkt dat de persoonlijke uitnodiging het beste werkt. Daarom aan u de vraag om in deze aan uw naaste te denken. De eerste avond spreekt onze predikant ds. E. van Wijk over het thema “Is er meer?”. We bidden voor en hopen op een grote groep cursisten. Voor meer informatie, zie onder algemene berichten in deze Voetius of op Facebook onder Alpha Waalwijk.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 17 januari 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 14 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Nogmaals Gods zegen toegewenst, ook voor het nieuw begonnen jaar, onder welke omstandigheden ook. Uiteraard hopen we met en voor elkaar op voerspoed. Dank voor alle goede wensen die wij als gezin ontvingen. Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk