Diensten zondag 15 januari: /kerkdienst digitaal -volgen/
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. C. Mijderwijk, Putten
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 5: 3, nm. Psalm 5: 8.
Kinderoppas: Janneke Verwoerd, Diede Treffers, Nienke Spuijbroek
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 6
Collectes: 1e collecte: Diaconie , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Ook op oudejaarsavond was het sfeervol in de kerk, lampen uit en kaarsen aan. Hoewel de beeldschermen niet bij het geheel pasten waren ze wel nuttig voor het meezingen van de liederen. Komende zondag mogen we weer zijn waar Jezus ook graag wilde zijn, in het huis van Zijn Vader. En als wij door het geloof in de Heere Jezus kinderen mogen zijn van onze hemelse Vader zouden wij dan niet hetzelfde willen als Hij? Gezegende diensten toegewenst.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Lucas 4:14-22 staat centraal: Jezus leest in de synagoge van Nazareth een tekst uit het Bijbelboek Jesaja voor. Hij zegt dat die tekst op dat moment werkelijkheid is geworden. Groetjes, Leiding KND

Beslissing op het beroep:
Hierbij een bewogen bericht. Afgelopen oudjaarsavond is de beslissing aangaande het beroep vanuit de hervormde gemeente Heukelum bekend gemaakt. Er was vertrouwen en duidelijkheid gekomen om dit beroep aan te nemen. Dit maakt me enerzijds dankbaar en verwonderd, maar tegelijk is het moeilijk. Dit betekent immers dat ik afscheid moet gaan nemen van de gemeente Sprang. Daar ben ik nu nog niet aan toe. Ik ben bijzonder verweven geraakt met veel en met velen. Het moment is voor mij lastig. We zijn als gemeente in een fase waarin continuïteit belangrijk is. Ook zijn er gemeenteleden die pastoraat ontvangen waarvoor diezelfde continuïteit belangrijk is. In beide gevallen wil je dan als betrokken pastor en voorganger beschikbaar blijven. In alle nuchterheid moet ik ondertussen onderkennen dat dit altijd zo zal zijn, ook op een later of ander moment. Dat heb je nu eenmaal als je met hart en ziel zulk wezenlijk werk doe. Ik zal dan ook, net als wij allen, het vertrouwen moeten hebben dat de HEERE ‘het huis bouwt’. Er is ook alle reden om daarop te vertrouwen. Ik merk in Sprang een opleving als het gaat om vertrouwen en energie. We hadden wat tijd nodig om dat terug te winnen na de corona-jaren (en wellicht ook de moeilijke besluiten die de kerkenraad moest nemen). Sprang leeft op als er iets gezamenlijk gedaan kan worden. Ik ben dankbaar voor de uitwerking van het Kerstevent, de reis naar Oeganda, de oliebollenactie, het rondbrengen van de kerstattenties (en straks de vrijwillige bijdrage), de actie voor de kinderen in het NH-hotel, en de catechese voor 12-15. Allemaal momenten van saamhorigheid en ontmoeting. Ook ben ik dankbaar voor het kerkbezoek. Waarom zouden we niet verwachten dat dit toeneemt? De HEERE is er immers ook nog! Meer zorgen maak ik me om “eigenaarschap”. Wie wil het op zich nemen om langdurige processen (die vragen om wekelijkse inzet, vaak alleen, op de achtergrond) doorgang te laten vinden? Juist in een vacature-periode, die er aankomt, wordt dat een nog grotere uitdaging. Maar ook daar moeten we vertrouwen hebben in Gods leiding en hulp. Het afscheid hier, en de intrede daar, staan beide nog niet helemaal vast. Gedacht wordt aan eind maart en half april. In de tussentijd hopen we nog veel goeds met elkaar te ontvangen. We bidden om Gods zegen voor deze overgangsperiode, maar ook voor daarna. Nogmaals dank voor al het medeleven van de achterliggende weken. Het was hartverwarmend. Het maakt me dankbaar. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de werkkamer, maar zeker ook van mijn gezin. Ds. E. van Wijk

Week van Gebed:
15 t/m 22 januari wordt de Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 gehouden. Een aanmoediging om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Meer informatie is te vinden op www.weekvangebed.nl. Op maandag 16, woensdag 18 en vrijdag 20 januari om 19.00u is iedereen van harte welkom bij de gebedsmomenten in de doorloopkamer van de kerk. Gebedspunten kunnen doorgegeven worden via gebedsuur@hervormd-sprang.nl of via de website. Bid u en bid jij mee? Vriendelijke groet, het Gebed Team

Vanuit de diaconie:
Giften:
Ds. Van Wijk ontving € 10,- voor de voedselbank. Corrie Spuijbroek ontving tijdens een HVD-bezoek € 40,- voor de kerk. Diverse bezorgers ontvingen € 180,- voor de kerstattenties. Via vrouwenvereniging Tabitha werd € 150,- ontvangen voor het kerstevent. Heel hartelijk dank voor al uw gaven!

Vanuit het CvK:
Gift:
Van Braat Auto’s BV is een gift ontvangen van € 850 voor de restauratie van het stucwerk van de kerkmuur. Hartelijk dank hiervoor!
Actie Kerkbalans 2023:
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Op 16 januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, nu nog meer dan anders. Doe daarom mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.
De Actie zal dit jaar weer verlopen zoals in eerdere jaren, voor corona. U krijgt de envelop zoveel mogelijk weer overhandigd. In de week van 23 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen, tenzij anders vermeld. Uiteraard is het ook mogelijk om dit zelf bij de betreffende vrijwilliger in de brievenbus weer in te leveren. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Vrouwenvereniging “Tabitha”:
Woensdag 18 januari komt de vrouwenvereniging voor de eerste keer in het nieuwe jaar weer bij elkaar. We gaan dan Bijbelstudie 5 behandelen, Psalm 99 “Vergevende genade “ uit het Bijbelstudieboek “Vrouw tot Vrouw”. We beginnen om 19.30 uur tot 21.30 uur, in Jeugdcentrum. Allen weer van harte welkom.

ZAAC:
Hi! Wat was het zaterdag weer gezellig druk! Komende zaterdag is het geen ZAAC, maar zijn jullie welkom bij de FRIENDS. Maar ook vrijdag staat er een leuk programma voor jullie klaar bij de VBK + wintereditie! Voor beide activiteiten geldt meer info volgt in de groepsapps. Wij zien jullie graag 21 januari weer in het Honk. Tot dan! Groetjes, de leiding.
VBK+ Wintereditie
Het nieuwe jaar is weer begonnen dus tijd voor een VBK+ wintereditie! Ben jij tussen de 12-18 oud dan nodigen we je vrijdag 13 januari uit in het Jeugdcentrum. We starten de avond om 19:45 in het Jeugdcentrum. Houd de groepsapp ik de gaten. Mocht je nog niet in de groepsapp zitten en wil je er wel in? Stuur dan even een appje naar Sanne Tanghe 06-37320018. Of geef het vrijdagavond aan bij de leiding dan voegen zij je toe. Tot vrijdag!

Alpha-cursus Waalwijk:
Volg dit bericht via deze link.

Ontmoetingsavond:
Iedereen is van harte uitgenodigd voor de ontmoetingsavond op woensdag 1 februari in het Jeugdcentrum. Spreekster; Els van Dijk, jarenlang hoofd van de Evangelische Hogeschool en bekend van Groot Nieuws Radio en Opwekking. In tijden van crisis vinden veel mensen, waaronder ook veel jongeren, het moeilijk om hoop te houden. Els van Dijk stelt daar een krachtige visie over Hoopvol leven tegenover. Inloop 19.30u, aanvang 20.00u, toegang gratis; er is een collecte voor Oeganda. www.hervormsprang.nl

Nieuwsbron:
De eerste Nieuwsbron van 2023 komt uit op vrijdag 20 januari. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 16 januari via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 19 januari 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 16 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Danken we jullie voor de goede wensen die ontvangen werden voor het nieuw begonnen jaar. We kijken terug op de Kerstdagen. Voor velen heerlijke dagen van samenzijn met familie maar voor sommige een moeilijke tijd vol herinneringen en verdriet. Nu kijken we weer vooruit, in verwondering dat de Heere dezelfde blijft. Onder Zijn zegenende handen kunnen we verder. Vol vertrouwen, steunend op Zijn genade. Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk en wensen iedereen veel heil en zegen toe. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.