Diensten zondag 12 januari:
09:30 uur: ds. A.C. Kortleve, Veenendaal
18:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 100:1,2, n.m. Psalm 100:3,4
– Kinderoppas: Marjon Kerstens, Erna Zwijgers, Sifra Spuijbroek, Loïs Ros
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: Herwald Spuijbroek (tel. 280649)
– Collectes: 1e I.Z.B. , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
We kijken dankbaar terug op de vele diensten van achterliggende weken. Afgelopen zondag mochten meerderen van ons getuige zijn van Gods trouw, zowel in Kamperveen als ook in IJsselmuiden, waar respectievelijk Ds. A.H. van Mourik en Ds. M. van Dam hun bediening in die gemeenten mochten beginnen. We zijn dankbaar voor die gemeenten, en voor hen, dat de HEERE met hen doorgaat. We hopen voor Arend en Gerdine, en voor Martin en Paulina dat ze daar samen met hun gezinnen een zegenrijke tijd mogen hebben. Zondagavond hopen we in Sprang stil te staan bij de doop van Jezus in Mattheüs 3. Daar heeft Jezus het over “gerechtigheid vervullen”. Wat is dat? Wat bedoelt Hij er mee? Het is goed om iets te leren over dat kernwoord in de Bijbel.
Van de kindernevendienst:
Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël. We lezen hoe de rechters Debora, Gideon en Simson leiding geven aan het volk in een tijd waarin er nog geen koning in Israël is. Op deze zondag staat Rechters 4:1-10, 12-16, 5:1-3,12,31 centraal: het verhaal over de rechter Debora en generaal Barak die het opnemen tegen de Kanaänitische koning Jabin en zijn generaal Sisera. Voor de kinderen van groep 1-4 richten we ons op Debora die tegen Barak zegt dat hij niet in zijn eentje tegen het leger van Sisera hoeft te vechten, maar dat God hem zal helpen.

Van de zendingscommissie:
Hans en Gerrie in Malawi:
Zoals u weet zijn Hans en Gerrie in augustus voor overleg terug geweest in Nederland, omdat Gerrie haar werkzaamheden bij de kerk in Malawi niet mocht voortzetten. De afgelopen maanden is de GZB met de kerk in gesprek geweest om tot herstel van goede verhoudingen en nieuwe afspraken te komen voor het werk van Hans en Gerrie Kasbergen. Helaas is dit niet gelukt ook al was van hun kant aan de voorwaarden voldaan. Daarnaast heeft de GZB de indruk dat de partner zich onvoldoende verantwoordelijk voelt voor het welbevinden van de familie Kasbergen. Na overleg met de familie Kasbergen heeft de GZB besloten hen terug te trekken uit Noord-Malawi. Zij zullen per 1 februari Mzuzu verlaten en voor eind februari naar Nederland komen. Met hen wordt dan gekeken wat dit betekent voor hun toekomst. Hans en Gerrie hebben 5 jaar lang met hun inzet mensen in Malawi kunnen helpen en we zijn dan klaar voor wat God door hen heen heeft gedaan. Nu moeten ze afscheid nemen en in Nederland op hen toekomst bezinnen. Wilt u Hans en Gerrie in uw voorbede gedenken.

Vanuit de kerkenraad:
Thema-avond ‘Veiligheid in de gemeente’ of ‘Bouwen aan een veilige kerk’:
Jeugdwerkers hebben, logischerwijs, veel te maken met jeugd. Helaas is het zo dat soms binnen gezinnen onveilige situaties bestaan voor jongeren en weten we daar vaak niet(s) van. In opdracht van de kerkenraad, die zich hier ook van bewust is, is er daarom door een werkgroep, bestaande uit gemeenteleden, een handelswijze opgesteld om onveiligheid te kunnen signaleren en hoe hierop te handelen. Tijdens deze verdiepingsavond zal Maria Vermeulen van Salouz (www.salouz.nl) op interactieve wijze het thema onveiligheid met ons verdiepen en zal de hier boven genoemde handelswijze, zoals die dus geldt binnen onze kerk, worden gepresenteerd. Maria traint kerkelijk werkers m.b.t. signalering en bespreekbaar maken van onveilige situaties. Mocht u geen jeugdwerker en/of gemeentelid zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in dit thema dan bent ook u van harte welkom! Wij vragen u voor deze avond, indien mogelijk, een smartphone, tablet of laptop mee te nemen, zodat u actief aan het programma kunt deelnemen. De avond wordt gehouden op 13 januari 2020 in het Jeugdcentrum. De koffie staat klaar vanaf 19.30, we beginnen om 20.00 uur. Bouwt u/jij mee aan een veilige kerk waar je je gezien en gekend voelt!

Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte:
Collecte IZB, ‘Huis voor de ziel’. De collecte van DV 12 januari a.s. is bestemd voor het missionaire werk van de IZB in Amsterdam. Ruim 7 jaar was Paul Visser gemeentepredikant van de Amsterdamse Noorderkerk. Tegenwoordig is hij als missionair pionier verbonden aan de gemeente. “Mijn roeping houdt niet op bij de grenzen van de gemeente. Het is altijd mijn diepste verlangen geweest dat de Geest zijn werk kan doen in hartje Amsterdam. Daarbij is de gemeente, die de lofzang gaande houdt en week-in-week-uit leeft van het Woord van God, een onmisbare uitvalsbasis voor het missionaire pionierswerk”. In de afgelopen jaren organiseerden Paul en Tine Visser samen met kinderwerker Maria van ’t Hof allerlei activiteiten in de Amsterdamse binnenstad: bijbelklassen voor zinzoekers, cursussen voor studenten, brunches en high tea’s voor Jordanezen, een kerst-en paasreis en kidscelebration voor kinderen uit de buurt, debatavonden. Daardoor ontstonden veel persoonlijke missionaire contacten. Er kan nu gewerkt worden aan de uuitbreiding en verdieping van de reeds opgebouwde relaties. In het ‘Huis voor de ziel’ vinden mensen geborgenheid, zegt Paul. Hier kunnen ze hun hart luchten. Ik laat hen graag nader kennismaken met God, die de Gastheer is. Hij laat zich diep in zijn hart kijken. Ik zie er naar uit dat ‘ontheemden’ Hem ontmoeten. Mocht u as zondag niet in de kerk zijn en wilt u toch een bedrag geven dan kunt u dit overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL74RABO0334202523 ovv IZB project Huis voor de ziel. De zendingscommissie
Verantwoording collecten en giften dec. 2019: Collecte 1 dec. IZB € 447,86 ; Diaconie collecten op 8, 15, 22 en 29 dec. € 1338,11 ; Avondmaalscollecte voor kerstattentie ouderen
€ 453,15 . Ontvangen bij bezorging kerstattenties en via de bank totaal € 685,50 .
Collecte senioren kerstmiddag 18 dec. € 184,55 . 25 dec. Collecte Project 10-27 Centraal Azië, Hospice voor daklozen samen met opbrengst collecte KND, en gift via de bank € 663,13 . 26 dec. Collecte Project Mozambique Chiyembekezo en gift via de bank 269,85 .
31 dec. Collecte Stichting de Ondergrondse Kerk en gift via de bank € 377,35. De zendingsbussen achter in de kerk brachten in het 4e kwartaal op € 183,75 bestemd voor project IZB “Nieuwe hoop voor kleine kerken”.
Giften:
Arend van Mourik ontving in december 1 x €20 voor de Alphacursus. Ds. Van Wijk ontving € 10 voor de Diaconie. Ouderling Wil Timmermans ontving € 50 voor de Diaconie (met vermelding uit dankbaarheid). Daarnaast ontvangen via de bank m.b.t. de verkoop van wenskaarten voor Hans en Gerrie Kasbergen € 75. Voor al deze gaven Hartelijk dank.
Vakantieweek “Nieuwe Hydepark” te Doorn.: De interkerkelijke stichting vakantieweek lichamelijk gehandicapten in het land van Heusden en Altena en de Langstraat hoopt ook dit jaar weer een vakantieweek te organiseren voor mensen met een lichamelijke beperking. De stichting geeft met nadruk aan dat ook jongere mensen met een lichamelijke beperking van harte welkom zijn. De vakantieweek zal D.V. worden gehouden van 9 t/m 16 mei 2020 in het ‘Nieuwe Hydepark’ te Doorn. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sjaak Molegraaf via 0416-280457. Aanmelden kan via genoemd telefoonnummer of via j.d.molegraaf@hervormd-sprang.nl, tot en met zaterdag 15 februari 2020.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Opbrengst collecten en giften november en december 2019:
Kerk en eredienst € 3.546; Jeugdcentrum € 777; Orgelfonds € 323; Verwarming (€ 5 collecte) € 806; Kerktelefoon € 343; Bijstand pastoraat € 360; Restauratiefonds € 333; Onderhoud pastorie € 349; Geluidsinstallatie € 313 en de Oudjaarscollecte € 502. Het college dankt u allen heel hartelijk voor uw gaven.
Giften: Arend van Mourik ontving in december 1 x €10 voor het orgelfonds en 1 x €10 voor de kerk . Ds Van Wijk ontving 3x € 20 voor het CVK. Diaken Sjaak Molegraaf ontving € 20 voor het orgelfonds. Bezoekzuster Miriam Treffers ontving € 50 voor het CVK en € 5 voor de verwarming van de kerk. Mevr S. Dank-Paans ontving via de HVD € 5 voor het CVK . In de collectezak van de Diaconie 2x € 5 voor de verwarming van de kerk. Hartelijk dank voor al deze gaven.
Inzameling voor Koningsdag 2020:
Zaterdag 11 januari is er mogelijkheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt die we op Koningsdag houden. Dit kan van 10.00 tot 11.00 uur. Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle. Vorig jaar is er gelukkig al veel rekening gehouden met de kwaliteit van spullen die ingeleverd worden, ook dit jaar zien we hier op toe. Denk hierin met ons mee bij de keuze wat naar ons kan, maar ook wat naar de milieustraat kan. Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers/beeldschermen aan. Op deze manier kunnen we onze kramen gaan vullen met veel mooie spullen! Noteert u ook de volgende inleverdata: 8 februari, 14 maart en 18 april. De Koningsdag-commissie.

Kerkbalans 2020 – Geef voor je kerk!:
Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de veelzijdigheid van onze kerkelijke gemeenschap. “Geef voor je kerk”. Met dit motto start in week 4 (vanaf 20 januari) de actie Kerkbalans. De opbrengst van deze actie is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De envelop wordt de komende week aan u overhandigd door één van onze gemeenteleden. In de week van 27 januari wordt uw antwoord weer opgehaald. In de envelop vindt u een informatiefolder over onze gemeente. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u dit jaar kunt bijdragen aan onze gemeente. U kunt dit formulier in de bijgesloten antwoordenvelop doen, liefst voordat wij weer bij u aanbellen. Bij voorbaat hartelijke dank! Alleen met elkaar kunnen wij de gemeente in stand houden!

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 15 januari komt vrouwenvereniging Tabitha voor het eerst in 2020 bij elkaar. De ontmoeting staat in het teken van jong ontmoet oud. We gaan als vereniging in gesprek met jongeren over 1 Timotheus 6: 2-21, “ Tevreden de loopbaan lopen”. Bijbelstudie nummer 6, uit het november nr. van de Hervormde Vrouw. Wil je met ons meedenken en praten kom dan om 19.30 uur naar het Jeugdcentrum.
Centrale Bijbelkring:
Het is nog ver weg, maar vermeld het alvast in de agenda’s. Op woensdag (de dinsdagen is Ds. Van Wijk verhinderd) 12 februari hopen we als centrale Bijbelkring weer bij elkaar te komen. We behandelen het zesde hoofdstuk uit het boekje ‘Aan tafel’, we staan dus stil bij Lukas 22:14-20. Iedereen is van harte welkom om 20:00 u in het Jeugdcentrum. Ds. E. van Wijk

Pastoraat gedurende de nascholing:
Zaterdag 1 februari is D.V. de eerste (van 4) periode van nascholing achter de rug, en pakt Ds. Van Wijk het pastoraat in de gemeente weer op. In de drie tussenliggende weken kunt u met pastorale vragen terecht bij de wijkouderlingen: Jan Lam (voor wijk Zuid): 0416-282328 (j.c.lam@hervormd-sprang.nl), en Wil Timmermans (voor wijk Noord): 0416-275576 (w.a.timmermans@hervormd-sprang.nl) en bij Peter Nieuwkoop (voor beide wijken): 06 10205948 (p.h.nieuwkoop@hervormd-sprang.nl). Zij zullen, indien nodig en mogelijk, Rook Verkaik benaderen.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 16 januari 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 13 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
In het licht van de twee bevestiging- en intredediensten van afgelopen zondag is het des te meer zorgelijk dat er zo ontzettende weinig theologiestudenten zijn (zowel HBO als academisch) die in ons deel van de kerk hopen te gaan werken. Dat terwijl er veel predikanten zijn die met emeritaat gaan. Laten we bidden of de HEERE mensen wil roepen en toerusten. Vanuit de pastorie een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk