Diensten zondag 21 maart | 6e lijdenszondag
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. J.C. van Trigt, Ameide
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 89:1; n.m. Psalm 90:1
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming
De diensten zijn te volgen via deze link.

Bij de diensten:
Zondag is het alweer de 6e lijdenszondag. Laten we leergierig zijn om het werk van onze Verlosser te leren kennen. Bid voor onze voorgangers, dat zij het zo mogen brengen, dat wij het begrijpen. Een oud lied zegt: “Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten: o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.”

Van de kindernevendienst:
Jezus houdt van de leerlingen: Beste kinderen, deze zondag is de vijfde van een blok met zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie. Op deze zondag staat Johannes 15:9-17 centraal: Jezus houdt van de leerlingen, en zij mogen die liefde aan elkaar doorgeven. Veel plezier, Leiding KND

Doopdienst:
Zoals is afgekondigd heeft de kerkenraad besloten om hoe dan ook de doopdienst doorgang te laten vinden. Vieve werd al op 25 september geboren! Het wachten was lang. D.V. zondagmorgen 28 maart zullen Vieve (Vieve Leah Salomé), dochter van Arend en Anita Bogers, en Maarten (Maarten Gijsbert), zoon van Gijs en Marijke Maas het teken ontvangen dat de HEERE aan hen verbonden is. Inderdaad is dat op Palmpasen, de dag dat we bedenken dat Jezus Jeruzalem binnenging om daar het Nieuwe Verbond van genade te gaan bezegelen met Zijn bloed. Zo ver wilde onze God gaan om aan ons verbonden te zijn, verzoend met Hem. We wensen Arend en Anita, samen met Livia, Jarno en Reyno, en hun geliefden, evenals Gijs en Marijke, met Frank en hun geliefden, van harte Gods zegen toe in het toeleven naar de dienst. Er zullen maar een paar genodigden bij kunnen zijn. We hopen nochtans op een zegenrijke dienst.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de Diaconie
Opbrengst collecten en giften:
Ds. Van Wijk ontving €200 voor de bidstond collecte van het CvK, en €50 voor het CvK. Bij diaken Faro werd een envelop in de brievenbus gedaan met opschrift diaconie en orgelfonds voor beiden €10. De volgende giften werden in februari via bank en digitaal door de diaconie ontvangen. Via de bank €890 en digitaal €660. Giften voor project 10-27 Hulp voor de naaste in Libanon, €255. Giften Stichting de Strohalm, collecte avondmaal €45. Gemeente Bingo €550 en gift van €50 , de opbrengst is voor de GZB t.b.v. het zendingsechtpaar de Knijff. Gift via de bank voor de diaconie €600. Dit is als volgt verdeeld over de collecten van februari: 7 febr. Project 10-27 Hulp voor de naaste in Libanon €350 en giften €255 totaal €605. 14 febr. vervoerskosten kledingactie €350. 21 febr. Collecte Heilig Avondmaal voor Stichting de Strohalm €350 en giften €45, totaal €395. 21 en 28 febr. Diaconie collecten €500. Voor al deze gaven Hartelijk dank.
Vanuit het College van Kerkrentmeesters
Opbrengst collecten en giften februari 2021:
Via de bank is er in februari een totaalbedrag van €1.650 ontvangen aan giften en voor gemiste collectes. Via de ‘collectezak’ op de website is
€1.438 ontvangen. Hiervan is €633 bestemd voor de diaconie. Daarnaast is er uit een tweetal nalatenschappen €2.500 resp. €400 ontvangen. Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor uw gaven.

Follow-Me:
Maandag 22 maart is de laatste avond van de catechese. We denken dan met elkaar na over “Wat heb ik aan de kerk”.
Paasviering senioren: Ook dit jaar kan de Paasviering voor de Senioren van onze Gemeente, samen met de leden van de Mannen- en Vrouwenvereniging, vanwege de maatregelen die nog steeds gelden rond het Coronavirus, niet op de traditionele manier doorgaan. Maar u bent allen van harte uitgenodigd voor de online viering vanuit onze kerk, die te bekijken of te beluisteren is op D.V. woensdagvond 31 maart om 18.30 uur. Titel “Hij kwam voor mij!” De online Paasviering kunt u volgen op de gebruikelijke manier als de zondagdiensten of via deze link.

Centrale Bijbelkring:
Dinsdagavond 23 maart is alweer de laatste avond van de Bijbelkring. Op de avond ontvangen jullie enkele gedachten over psalm 146. We hopen elkaar in het volgende seizoen weer live te ontmoeten in het jeugdcentrum.

Speurtocht ‘Op zoek naar het Paasverhaal’
Hoi, heb je zin om mee te doen met een speurtocht? Rond Pasen wordt er voor de kinderen een speurtocht ‘Op zoek naar het Paasverhaal’ georganiseerd. Op 20 adressen in Sprang zijn platen opgehangen die gaan over het Paasverhaal. Van de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem tot en met de opstanding en de verschijning van Jezus aan Zijn discipelen. De adressen staan op een plattegrond aangegeven. Op elk adres vind je een vraag/opdracht. De antwoorden vormen de oplossing van de speurtocht. Onder de goede inzendingen wordt een prijs verloot!
De speurtocht kan op eigen gelegenheid gelopen worden op vrijdag 2 april, zaterdag 3 april en maandag 5 april. Er kan gestart worden tussen 9.00 uur en 16.00 uur. De speurtocht duurt ongeveer 1,5 uur en begint op Beukenlaan 1E.
Doe je ook mee?! Meer informatie over de speurtocht is te vinden op www.hervormdsprang.nl/pasen.

Website Pasen:
Rond Pasen worden verschillende diensten en activiteiten georganiseerd. Alle informatie hierover is te vinden op www.hervormdsprang.nl/pasen.

Vanuit de pastorie:
In de afgelopen diensten klonken er meerdere mededeling vanuit de kerkenraad. Er werd opgeroepen om aanbevelingen te doen vanwege de vacatures die er zijn en die ontstaan in de kerkenraad. We zijn enorm dankbaar dat de HEERE aan zoveel mensen in onze gemeente de passie en de mogelijkheden geeft om te dienen. Ook de kerkenraadsleden krijgen dat van Hem. We hoorden dat de broeders Jan Lam, Nico Visser en Sander Kerstens aftredend zijn en zich herkiesbaar stellen. Na een moeilijk jaar voor kerkenraadsleden zijn we daar erg dankbaar voor. We hoorden ook dat de broeders Bram Brouwer, Simon Bogers en Geert Lagerwerf eveneens aftredend zijn, maar hebben besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Ze hebben ontzettend veel mogen geven in hun dienst aan de gemeente en aan de HEERE. We danken Hem daarvoor. We hopen dat de HEERE hen zegent met hun geliefden en ook rust geeft op hun beslissing. Het klopt dat er veel vacatures zijn. Toch brengt ons dat niet in paniek. We zijn immers samen gemeente, dragen de gemeente samen, in gebed, en met harten, handen, voeten en alles wat we hebben. Bovenal weten we ons gedragen, en is Christus het hoofd. Het is Zijn kerk, wij zijn van Hem. Deze overtuiging helpt ons ook nu we in moeilijke tijden verkeren als gemeente. De pandemie, de maatregelen die de overheid moet nemen, evenals de verantwoordelijkheid die de kerkenraad daarin moet nemen, hebben allen invloed op ons gemeente-zijn. We weten dat gemeente-zijn ons helpt om dicht bij het Woord te blijven. We weten ook dat het horen van de verkondiging van het Woord ons samen gemeente maakt. Dit alles staat onder druk nu we elkaar al zo lang niet ontmoeten. Dat is feitelijk heel de pandemie al het geval. Ook toen we met 100 samen mochten komen zagen we veel gemeenteleden niet. Een kerk die weer “gewoon” gevuld zal zijn, is nog ver weg. Dit doet veel met ons. Hopelijk raken we hier niet onverschillig onder! Ons welzijn is afhankelijk van kerkgang en gemeenteleven! Onverschilligheid is voor de kerkenraad geen optie. Ze moeten moeilijk keuzes maken. De classispredikant beschrijft het treffend in zijn laatste nieuwsbrief: “De mogelijke versoepelingen betekenen wel dat we ons hebben af te vragen wat dan een verantwoord risico is. Kunnen we iets meer ruimte nemen, is het verantwoord of niet? En kunnen we het uitleggen? Ook in de maatschappij zie je deze ontwikkeling. Velen zijn er blij mee, maar er zijn ook mensen die zich zorgen maken of het wel de goede kant uitgaat. Deze gesprekken worden in elke gemeente gevoerd. En overal zijn er bevreesden en vrijmoedigen. Of rekkelijken en preciezen. Het is niet de bedoeling dat we gaan twisten over onze opvattingen in gemeenten. Want er zit achter elk standpunt een verhaal. Laten we als broeders en zusters met elkaar omgaan juist als onze meningen uiteenlopen want dat is toch wat ons als gemeente van Jezus Christus kenmerkt? – dat we elkaar proberen te horen en begrijpen.” We zijn dankbaar dat dit laatste zeker het geval is, ook binnen uw kerkenraad. De HEERE bewaart ons tot hiertoe voor twist en verdeeldheid. We hopen op Zijn leiding, ook in de vergadering van D.V. 22 maart. Wilt u, en willen jullie, onze gemeente en dus ook de kerkenraad, gedenken in het gebed.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 25 maart 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 22 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .

Ten slotte:
In Gethsémané bad Jezus: Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg. (Lukas 22:42). Maar waar was die beker dan mee gevuld? Wat het precies ook was, we zien wel wat het bij Hem uitwerkte; Hij kwam in zware zielenstrijd en Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. Laat ons dat verootmoedigen en nederig doen zijn. En vanuit die houding andere vertellen van Zijn liefde voor ons zodat andere jaloers worden. We groeten u allen heel hartelijk, in het bijzonder al onze zieken, eenzamen en rouwdragenden. Bij de Heere is raad, bij Hem alleen. Uw kerkenraad en uw pastoraal werker Arjan Noorland, Ds. E. van Wijk