Diensten zondag 2 april| 7e lijdenszondag;  digitaal kerkdienst-volgen(link)
09:30 uur: Ds. C. Mijderwijk, Putten
18:30 uur: Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 12: 1, nm. Psalm 12: 6 en 7.
Kinderoppas: Marga Schouten, Anthe Treffers, Anka van Alphen
Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Collectes: 1e Kerk in actie, 2e Kerk en Eredienst, 3e Jeugdwerk

Dienst vrijdag 7 april | Goede Vrijdag
19:30 uur: prop M. van Genderen, Leerdam
Zingen voor de dienst: Psalm 13: 1.
Collectes: 1e Diaconie, 2e Kerk en Eredienst,

Diensten zondag 9 april | 1e Paasdag
09:30 uur: Ds. C. Hoogerwerf, Doorn
18:30 uur: Ds. J. Tadema, Nijkerk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 69:14, nm. Psalm 13: 5.
Kinderoppas: Marieke van Raamsdonk, Renske Nieuwkoop, Daan Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e Stichting Schuilplaats., 2e Kerk en Eredienst, 3e Restauratiefonds
Maandag 10 april | 2e Paasdag
09:30 uur: Zangdienst.

Bij de diensten:
In de lijdensweken en op Goede Vrijdag denken we vooral aan het lijden en sterven van de Heere Jezus. Johannes schrijft in zijn brieven de aansporing: Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Het is goed om met elkaar te leven bij de reiniging door het bloed. Om dan met elkaar in te stemmen ‘U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer’. Het vertrouwde gezicht van een eigen predikant zien we de komende tijd niet. Niettemin gaat de verkondiging van de blijde boodschap door. Kom doe als Maria Magdalena.
Tweede paasdag: Op 2e Paasdag is er om 9.30 uur een samenkomst waar veel gezongen gaat worden. Iedereen jong en oud is van harte uitgenodigd om mee te doen.

Van de kindernevendienst:
Zondag 2 april:
Beste kinderen. Op deze zondag staat Mattheüs 21:1-11 centraal: Jezus rijdt Jeruzalem binnen op een ezel, de mensen begroeten Hem als de lang verwachte koning, de Messias.
Zondag 9 april:
Op deze zondag staat Lucas 24:13-35 centraal: nadat Jezus is gestorven en begraven, zijn twee van zijn leerlingen onderweg naar Emmaüs. Ze praten met elkaar over alles wat er gebeurd is en de vragen die ze daarbij hebben. Groetjes leiding KND.

Vanuit de kerkenraad:
We kunnen als gemeente dankbaar terugkijken op de momenten van afscheid van ds. en familie van Wijk: de afscheidsavond op 22 maart, de afscheidsdienst op 26 maart en het afscheid van de kerkenraad in de vergadering van 29 maart. We wensen ds. van Wijk een goede vakantie toe en Gods zegen bij de overgang naar Heukelum en de voorbereiding van de intrededienst op DV zondag 16 april. We gaan ons nu concentreren op de voortang van het pastoraat, in samenwerking met onze pastoraal werker Arjan Noorland. We zijn benieuwd of en hopen en bidden dat we een ambulant predikant kunnen krijgen die ons door de vacaturetijd heen gaat helpen. In de vergadering van 29 maart gaan we het verder hebben over de instandhouding van de kerkenraad en het aantrekken van nieuwe ambtsdragers die mede geestelijk leiding willen gaan geven aan de gemeente. Daarnaast hopen we manen en vrouwen warm te krijgen om taken over te nemen van de kerkenraad waarvoor je niet per sé in de kerkenraad hoeft te zitten. Op 4 april hoopt het vernieuwde moderamen voor het eerst bij elkaar te komen. Verder bidden we met elkaar om een zegen over de paasdagen en -vieringen.

Vanuit de diaconie:
Collectes:
Zondag 2 april is de diaconiecollecte bestemd voor Kerk in Actie. Kerk in Actie wil namens/via de Protestantse kerken in Nederland mensen in Nederland en wereldwijd hoop bieden en tot hun recht laten komen. Ze steunen honderden projecten in meer dan vijftig landen die zich richten op: *Vluchtelingen en mensenhandel, denk aan menswaardige opvang en werken aan terugkeer; *Christenen die een minderheid vormen in hun land of in een conflictgebied leven; *Kinderen in de knel, zoals kinderen met een handicap of kinderen die uitgebuit worden; *Groepen die achtergesteld worden, zoals vrouwen in conflictgebieden, slachtoffers van oorlogsgeweld en inheemse volkeren; *Noodhulp na een ramp, wederopbouw en rampenpreventie; *Kerken en Christelijke organisaties die levendige gemeenschappen van hoop willen zijn. Kerk in Actie gelooft in de eigen kracht van mensen. Zij weten zelf het beste wat zij nodig hebben. Helpt u mee?
Zondag 9 april is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van stichting Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief voor mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. Stichting Schuilplaats heeft in 2016 een hulpverleningslocatie geopend aan Kerkstraat 75 in Sprang-Capelle; Diaconaal Maatschappelijk Werk De Langstraat. De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW De Langstraat worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage. Mochten er omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is een eigen financiële bijdrage te betalen, dan wordt er samen naar een oplossing gezocht. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Hiermee maakt u het tevens mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!
Ontvangen: Via een envelop in de brievenbus werd € 10,- ontvangen voor het afscheid van ds. van Wijk. Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 10, voor de kerk. Voor beide giften heel hartelijk dank!
Verantwoording februari 2023: Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 5.414,50 ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: Zondag 5 februari; HGJB; ontwikkeling materialen: € 365,-. Zondag 12 februari; Diaconie: € 319,50. Zondag 19 februari; Diaconie; Sprang bouwt aan verandering: € 500,-. Zondag 26 februari; GZB; voorjaarscollecte zendingsechtpaar: € 520,-. Christelijk noodhulpcluster (aardbeving): € 3.395,-. CvK: € 15,-.  Diaconie; voorziening energiecrisis: € 300,-. Heel hartelijk dank voor uw steun!

Terugblik van fam. Van Wijk:
We kijken bijzonder dankbaar terug op het hartelijke en onvergetelijke afscheid van afgelopen woensdag. Wat was het mooi om te ervaren hoeveel we samen ontvangen hebben. We willen nogmaals de organisatie, maar ook allen die hebben bijgedragen aan het afscheid, hartelijk danken. Afgelopen zondagmiddag was het een bijzondere dienst. Natuurlijk was het niet eenvoudig, omdat er een hechte band is ontstaan. Tegelijk was het mooi, omdat er zoveel reden is voor dankbaarheid. De HEERE ontving dan ook de lof, de eer en de dank, niet in het minst omdat we samen mochten zingen: “Hem zij de glorie Want Hij die overwon Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon”. We lezen de tekst van dat lied er nog eens op na, zodat we in vertrouwen kunnen zeggen: Ga met God en Hij zal met jullie zijn. Hartelijke groet, Anna, Sil, Erika en Ds. Elbert van Wijk

Paasviering senioren, mannen- en vrouwenvereniging:
Woensdagmiddag 5 april om 15:00 uur wordt de paasviering voor de senioren en mannen- en vrouwenvereniging gehouden. Aan de hand van schriftlezingen, gedichten, meditatie en zingen, willen we nadenken over het lijden en sterven van Jezus, maar ook vooral over Zijn opstanding!
Aansluitend is er een gezamenlijke broodmaaltijd. Wilt u dit met ons meevieren dan dient u zich op te geven bij Petra, zowel voor de middag als voor de maaltijd. Graag opgeven t/m 1 april , telefoon 0416-276493. Wij hopen u allen weer te ontmoeten. Tot dan! De voorbereidings commissie.

Paasontbijt:
Op eerste paasdag (9 april) wordt er door de jongeren van de ZAAC een paasontbijt georganiseerd in het Jeugdcentrum. U en jij bent van harte uitgenodigd om samen met elkaar, jong en oud, de dag goed te beginnen met een ontbijt. Om vervolgens samen de kerkdienst bij te wonen. De inloop van het ontbijt is om 08:00 en om 08:15 wordt de maaltijd geopend. We zouden het super leuk vinden als u en jij komt ontbijten, maar daarvoor moet u zich wel vóór 6 april bij ons hebben opgegeven. Dit kan op de verschillende manieren: 1. Via de link op de website 2. Via de uitgedeelde flyer. 3. Bellen naar 0416-280649. Voor de onkosten van het ontbijt staat er tijdens het ontbijt een collectebus klaar voor een vrijwillige bijdrage. Wij hopen u en jou graag te ontmoeten op zondag 9 april! Tot dan, groetjes de jongeren van de ZAAC.

ZAAC:
Hi! Komende zaterdag is het weer ZAAC, jullie zijn vanaf 19:45 welkom in ’t Honk en om 20:00 begint het programma! Ideeën genoeg voor het paasontbijt, heb jij je nog niet opgegeven om mee te helpen, doe dat dan even snel bij een van de leiding! Zet ook de volgende ZAAC-avonden in jullie agenda: 15 en 29 april. Er komt nog iets leuks aan, namelijk de ZAAC-zomeravonden, maar daarvoor later meer  Voor nu tot zaterdag! Groetjes, de leiding.

Kledinginzameling 15 april:
Reminder voor de kleding inzamelactie op zaterdag 15 april van 10.00 uur tot 14.00 uur op het kerkplein. De kleding gaat net als vorig jaar naar Stichting GAiN, www.gainhelpt.nu. Ook dekens, beddengoed, schoenen, luiers, incontinentiemateriaal, vochtige doekjes, hygiëne artikelen en houdbaar voedsel (zoals groente en vlees of vis in blik) zijn zeer welkom! Voor vragen kunt u contact opnemen met Lia Visser tel. 272554 en Letty Molegraaf, tel. 280457. Alvast hartelijk dank voor je betrokkenheid en je donatie! De zendingscommissie

Thema-avond kerkmuziek met Dr. Hanna Rijken:
Waarom, wat en hoe zingen we eigenlijk in de kerk? Op woensdag 19 april as. vindt er een bijzondere thema-avond plaats over kerkmuziek. Dr. Hanna Rijken, musicus en theoloog, zal ons meenemen op een muzikale reis. Hanna Rijken is universitair docent theologie en muziek aan de Protestantse Theologische Universiteit en docent aan het Rotterdams Conservatorium Codarts. Het belooft een inspirerende avond te worden waarin Hanna ons meeneemt door de geschiedenis van de kerkmuziek a.d.h.v. geluidsfragmenten én we gaan op verschillende manieren ook zelf zingen onder begeleiding van orgel en piano. U bent van harte welkom in de Ned. Hervormde kerk, Kerkstraat 34, 5161 ED Sprang-Capelle op woensdag 19 april a.s. De kerk is open om 19.30 u. Het programma start om 20.00 u. Meer informatie over Dr. Rijken kunt u vinden op haar eigen website: www.hannarijken.nl

Inzameling voor Koningsdag 2023:
Goed nieuws! De rommelmarkt op Koningsdag 2023 gaat door! Zaterdag 8 april is de laatste mogelijkheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt die we op Koningsdag houden. Dit kan van 10.00 tot 11.00 uur. Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle. Voorgaande jaren is er gelukkig al veel rekening gehouden met de kwaliteit van spullen die ingeleverd worden, ook dit jaar zien we hierop toe. Denk hierin met ons mee bij de keuze wat naar ons kan omdat het goed verkoopbaar is, maar ook wat naar de milieustraat kan. Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers/beeldschermen aan. Op deze manier kunnen we onze kramen gaan vullen met veel mooie spullen! Nieuw dit jaar: Kinderen tot en met 12 jaar mogen nu met hun eigen kleedje op het kerkplein hun spulletjes verkopen. Op www.hervormd-sprang.nl/koningsdag vindt u meer informatie. De Koningsdag-commissie

Tentdienst VBK-week:
De afgelopen jaren hebben we een mooie dienst gehad op de zondagmiddag voor de VBK-week. Dit is een mooie start van de VBK-week voor de hele gemeente. Hier voor zijn we dringend opzoek naar mensen die dit willen organiseren. Als niemand zich aanmeldt kan het helaas ook niet doorgaan. Ziet u of jij het zitten om deze dienst te organiseren mail dan even naar jeugdouderling@hervormd-sprang.nl.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 13 april 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen
(2e paasdag) 10 april om 9:00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, en wensen u gezegende dagen toe, rondom het lijden, sterven en opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.