Diensten zondag 27 maart | 5e lijdenszondag:
09:30 uur: Ds. M. van Campen, Ede
17:00 uur: Ds. E. van Wijk, Jeugddienst
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 134: 1, 2 en 3.
Kinderoppas: Willy Verduijn, Renske Nieuwkoop, Tijn Bogaarts
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds
Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Bij de diensten:
Op zondag 27 maart zal er om 17:00uur weer een jeugddienst plaatsvinden. Het Thema zal zijn; “Ik geloof dat ik geloof”. Misschien voel jij jezelf een twijfelaar. Misschien heb jij moeite om te geloven zoals anderen, of ben je voor je gevoel nog niet zo ver. Over dat soort dingen gaat het zondag. In deze dienst zal Ds. van Wijk voorgaan. De muzikale begeleiding zal verzorgd worden door enkele jongeren uit onze gemeente. Na de dienst is iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd om een broodje te eten. Na de maaltijd zullen we met de jongeren een preekbespreking houden.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen; Deze zondag is de vierde van een blok met zeven teksten over Pasen als feest van bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld, die God ons beloofd heeft.
Op deze zondag staat Deuteronomium 8:7-18 centraal: Het volk staat op het punt om het beloofde land binnen te gaan. Groetjes! Leiding KND
Vanuit de kerkenraad

Gemeenteavond:
Op DV 20 april hoopt de kerkenraad een gemeenteavond te houden. We vinden het fijn elkaar als gemeente weer te ontmoeten. We zijn van plan u kort bij te praten over een aantal onderwerpen, maar er zal ook voldoende tijd zijn voor bijpraten onder het genot van wat lekkers. U bent daarvoor allemaal van harte uitgenodigd. Vanaf 19:45 u staan de deuren van het Jeugdcentrum open. Welkom iedereen!
Vanuit de diaconie

Oekraïne:
Vorige week is er overleg geweest in het breed kerkelijk beraad over de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit de regionale diaconie is er contact geweest met de gemeente Waalwijk. Er is onder andere gesproken over huisvesting en vrijwilligerswerk. De gemeente Waalwijk wil zelf de regie voeren over huisvesting en is zelf opzoek naar opvang locaties. Voor de begeleiding van vluchtelingen heeft de gemeente Waalwijk aan Vluchtelingenwerk Waalwijk gevraagd de regie te nemen. Vanuit Vluchtelingenwerk Waalwijk hebben we een bericht met vacatures ontvangen. We kunnen ons voorstellen dat u zich wilt inzetten voor vluchtelingen en daarom verwijzen we u naar de website van onze gemeente waar u meer informatie kunt vinden over deze vacatures.

Verantwoording collecten en giften februari 2022:
De opbrengst van de collecten per bank is € 1.073,36. De opbrengst van de giften per bank is € 482,50. De opbrengst van de collectezakken in december, januari en februari is € 730,21. De totale opbrengst van € 2.286,07 is als volgt verdeeld: 5 dec. St Voedselbank Waalwijk € 100,00 + giften € 65,00 totaal € 165,00; 25 dec. Project 10 27 (Mozambique) € 100,00; 31 dec. SDOK € 100,00; 9 jan. St. Kimon (Hans en Gerrie Kasbergen) € 100,00; 16 jan. IZB (Pioniersplek Zuiderlicht Lelystad) € 100,00; 6 febr. Project 10 27 (Congo) € 325,00 + giften € 202,50 totaal € 527,50; 13 febr. HGJB (Podcast voor tieners) € 325,00 + giften € 30,00 totaal € 355,00; 20 febr. Diaconie € 325,00; 27 febr. St. de Strohalm Waalwijk € 328,57; Kerk in Actie Afrika gift € 25,00; Kerk in Actie Oekraïne gift € 100,00; Kerstattenties gift € 10,00; Orgelfonds CvK gift € 40,00; Stichting IJM gift € 10,00. Heel hartelijk dank voor al uw gaven!

Vanuit het CvK:
Verjaardagfonds:
Het verjaardagfonds heeft over de maanden januari en februari het mooie bedrag van € 712,65 opgebracht (via bank en envelop). Hartelijk dank hiervoor.

ZAAC:
Hey allemaal! Afgelopen ZAAC-avond hebben jullie je kookkunsten laten zien en de lekkerste pannenkoeken gebakken! Komende zaterdag staan de deuren van ‘t Honk weer voor jullie open! Jullie zijn welkom vanaf 19:30 en om 20:00 gaan we beginnen. Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee, dat vinden wij alleen maar gezellig! Zondag is het jeugddienst, graag willen we met z’n allen bij elkaar zitten, we verzamelen om 16:45 onder de toren. Na afloop van de dienst eten we gezellig een broodje met elkaar in het Jeugdcentrum. Tot dan, Groetjes!

Workshop bloemschikken:
Voor de workshop bloemschikken zijn voldoende aanmeldingen, dat betekent dat de workshop op donderdag 31 maart a.s. doorgaat. We zien uit naar een gezellige avond. Heb u zich nog niet aangemeld, dit kan nog tot uiterlijk 26 maart. Tot donderdag 31 maart. De zendingscommissie.

Nieuwsbron
De eerste Nieuwsbron van dit jaar zal rond 8 april verschijnen. De kopij kan worden aangeleverd t/m vrijdag 1 april via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Uit de studeerkamer:
Wat fijn dat we zondagmorgen met zovelen in de kerk waren! Daarnaast werd ook nog eens via 140 apparaten meegekeken of geluisterd en werd de dienst 35 keer op een computer opgeslagen. Ik deel dit even ter bemoediging, omdat ik steeds de vraag krijg “komen er weer wat mensen in de kerk?”. We komen samen in de dienst, zowel thuis als in het kerkgebouw! Natuurlijk verlang ik er naar dat we weer zoveel als mogelijk samen komen in de kerk. Waarom? Omdat het een eredienst is en we in eerste instantie samenkomen om onze HEERE te eren. Die samenzang, de gebeden, in dat gebouw wat daar staat tot eer van Hem: wat goed om daar ook in levenden lijve bij te zijn. Die preek luisteren, ja dat kan wellicht thuis ook, maar de eredienst is zoveel meer! Ik ga er vanuit dat zij die thuis meeluisteren daar echt wel van doordrongen zijn. Sommigen zijn echter nog niet zo ver. Anderen zien helaas, tot hun spijt, geen mogelijkheden. Nog weer anderen, laten we er vanuit gaan dat het er weinig zijn, missen niet zoveel. Waarom ga ik er vanuit dat dit er weinig zijn? Wie kan er zonder hemelse Vader? Wie kan er zonder gelovigen om zich heen? Ds. Tadema haalde Tim Keller aan (het boekje heet: “Hoop in bange tijden De betekenis van Jezus’ opstanding”). Deze tijden waarin we leven vragen om houvast en hoop. Het boekje van Keller gaat daarover: “’Hoop in bange tijden’ is een boek dat de betekenis van Jezus’ opstanding uitlegt, tegen de achtergrond van de bange tijden waarin we leven: als samenleving, maar ook persoonlijk.” Wat hebben we het nodig om zondag aan zondag te horen dat het leven niet hopeloos is, maar dat Jezus is opgestaan, tot een levende hoop! Iedereen dus van harte welkom in de eredienst. Dat geldt zonder meer ook voor jeugddiensten, zoals zondagmiddag. Overigens moet ik dan ook denken aan de diensten voor kinderen op bid- en dankdag. Wat mij betreft zijn dat net als jeugddiensten, en net als alle andere diensten, erediensten. Dan komt de gemeente dus samen. De liturgie in de “reguliere” morgen- en avonddiensten lijkt minder gericht op kinderen, jongeren en tieners. We zouden het niet fijn vinden als ze dan afwezig zijn. Andersom is het ook niet fijn voor kinderen, jongeren en tieners als volwassen afwezig zijn in een dienst die gericht is op hen. Ik hoop dus op een goed gevulde eredienst zondagmiddag.
Vrijdagavond hebben vier belijdeniscatechisanten aannemingsavond. We hopen in de komende Voetius dankbaar vermelding te maken van hun namen, nadat ze aangenomen zijn.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 31 maart 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 28 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl
Ten slotte
We merken dat we aan het einde komen van het winterseizoen. De winter is voorbij en nu laat de lente ons zien dat er nieuw leven is. Toen God de mens geschapen had, zegende Hij hen en zei: Wees vruchtbaar en talrijk. Mooi om te zien dat er generatie op generatie leven doorgegeven wordt. Wat mooi is het als wij, generatie op generatie, de vrucht van de Heilige Geest mogen dragen. We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze rouwdragenden en zieken. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.