Zondag 29 maart : 9.30 uur; Ds. E van Wijk (beeld en geluid),18.30 uur Ds. L  Wullschleger uit Wijk bij Duustede (via eerder opgenomen dienst).

Bij de dienst:
Zondagmorgen ontmoeten we elkaar weer rondom het Woord van God. Niet fysiek maar wel door gezamenlijk, liederen te zingen, voorbede te doen en gezamenlijk te luisteren naar woorden van God. Zelf ervaar ik het als een groot voorrecht om thuis mee te doen. Lijkt wel een beetje op een huisgodsdienst.
Van de kindernevendienst:
Beste ouders en kinderen; Omdat het niet mogelijk is om elkaar te ontmoeten bij de kerk, komt de kerk thuis! Via de website van de Hervormde Gemeente te Sprang bieden wij als kindernevendienst iedere zaterdag een nieuw programma aan n.a.v. de methode Bijbel Basics. Dit programma (in de vorm van een PowerPoint) kunnen jullie als gezin op zondag of iedere andere dag van de week bekijken, beluisteren en actief meedoen! De verwerkingsbladen en het Bijbelverhaal zijn te printen, zodat er thuis meegelezen kan worden. Ga naar www.hervormdsprang.nl en klik op de Kindernevendienst-knop. Je moet de presentatie eerst downloaden, zodat je alles goed kunt bekijken, de liedjes kunt luisteren en het verhaal kunt horen. Deze week volgen we het Paasproject en hebben we het met jullie over ‘Het huis op het zand’. We luisteren onder andere naar een Bijbelverhaal, zingen het themalied en ‘Bouw je leven op de Rots’. Naast de opdrachten voor de jongere en oudere kinderen is er weer een speciale opdracht: Bouw een huis op steen of op zand en laat zien waarom dat wel of niet een goed idee is. Maak een foto of een filmpje die we op de site en Facebook kunnen plaatsen. Stuur dit naar KND@hervormd-sprang.nl We wensen jullie veel plezier met elkaar.
Hartelijke groeten; De kindernevendienst

Vanuit de pastorie:
De tweede van nascholing zit er weer op. Het viel ongelukkig samen met de coronauitbraak. Mijn studie had aandacht nodig maar ook de gemeente. Jammer genoeg kon aan beide niet recht gedaan worden. De nascholing was opnieuw waardevol. Er is veel aandacht geweest aan de invloed die onze biografie heeft op ons als predikant.
Laten we in tijden dat we het zelf niet meer in de hand hebben, ons vertrouwen stellen op Gods handen. Hem loopt het niet uit de hand. We weten dat hiermee niet alles is gezegd maar in Zijn doorboorde handen mogen wij ons geliefd en geborgen weten.
Om dagelijks de geborgenheid te zoeken is er veel beschikbaar op internet en misschien wel in uw/jouw boekenkast. Op D.V. de werkdagen zal ikzelf en de pastoraalwerker een korte geluidsopname delen via internet en mogelijk ook via de kerktelefoon. Daarbij willen we naar aanleiding van het Bijbelleesrooster een stukje Bijbellezen en gedachten delen.
Pastoraat tijdens de corona epidemie.
Zoals u hebt kunnen lezen moet ook het bezoekwerk tot het minimum beperkt worden. Wat zullen we als pastoraal team wel doen? We hopen telefonisch contact te hebben met gemeenteleden. Uiteraard zullen we ook uit onszelf contact opnemen, maar het nadrukkelijke verzoek is vooral om ook zelf contact te zoeken. Bel of mail dus gerust als er pastorale aandacht nodig is. Mailen kunt u naar pastoraat@hervormd-sprang.nl. Als u liever direct telefonisch contact heeft, dan kunt u bellen naar: ds. E. van Wijk, tel. 272380; pastoraalwerker Arjan Noorland, tel. 06-20584814; wijkouderlingen: Jan Lam (voor wijk Zuid): tel. 282328, Wil Timmermans (voor wijk Noord): tel. 275576 of Peter Nieuwkoop (voor beide wijken): tel. 06 10205948. Alleen als daar duidelijke aanleiding voor is, zullen er bezoeken gebracht worden. We ervaren dit alles als een groot verlies. De onderlinge ontmoetingen, het Woord wat mag klinken, de ervaringen en gedachten die mogen worden gedeeld; het is zo waardevol! Daarbij komt dat juist deze situatie aanleiding is voor extra vragen en zorgen. We bidden voor elkaar en voor onze gemeente, in het vertrouwen dat de HEERE oneindig meer met ons bewogen is, dan wijzelf zijn. Hij heeft dat meer dan ruimschoots bewezen. Laten we niet vergeten dat het lijdenstijd is!

Pastoralia:
We denken aan alle ongeneeslijk zieken, en zij die behandelingen ondergaan. Voor allen die wat het virus betreft in een risicogroep vallen, maar ook hun geliefden. Daarbij denken we ook aan allen die voor hen belangrijke momenten zien wegvallen door het virus. Hierbij enken we ook aan de belijdeniscatechisanten voor wie belijdenis doen moet worden uitgesteld. Allen die zorgen hebben over inkomen door het virus.Voor de ouderen en voor hun geliefden, als ze elkaar nu zoveel moeten missen.

Vanuit de diaconie:
Coronavirus (1);
‘ik zoek hulp’:Het Coronavirus raakt ons allemaal. Gelukkig kunnen velen van ons zich nog goed redden. Anderen maken gebruik van hun bestaande netwerken. Er zijn ook mensen die het zonder hulp niet redden, maar niet weten bij wie ze voor praktische hulp terecht kunnen. Behoort u tot de laatste groep dan is deze informatie speciaal voor u bedoeld.
Landelijk is er door kerken en andere (christelijke) maatschappelijke organisaties een actie gestart om hulpvragers en hulpverleners bij elkaar te brengen. Hiervoor is een website geopend: www.nietalleen.nl bestemd voor degenen die niet beschikken over een eigen netwerk en wel praktische hulp nodig hebben. Meer dan 500 organisaties en kerken zetten zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? U bent niet alleen. Via www.nietalleen.nl worden hulpvragen gekoppeld aan lokale hulporganisaties die voor de uitvoering van de hulpvraag gaan zorgen. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want u bent niet alleen. Hebt u hulp nodig? Bel dan 0800-1322 (maandag t/m vrijdag 09.00-21.00 uur en zaterdag en zondag van 09.00-20.00 uur) of ga naar www.nietalleen.nl en vul het aanvraagformulier in. Lukt het u niet om dit zelf te regelen bel dan met: Nico Visser 06-30 333 307 contactpersoon namens de diaconie. Met nadruk merken we op dat deze hulp beschikbaar is voor iedereen en iedereen zich hiervoor dus kan aanmelden.
Coronavirus (2);
hulpaanbieders gezocht: Met verwijzing naar het bericht Coronavirus; ‘ik zoek hulp’ zijn wij in Sprang op zoek naar mensen die bereid zijn om praktische hulpvragen te beantwoorden en uit te voeren. Doe(t) u/jij mee? Meld u dan aan bij de diaconie via diaconie@hervormd-sprang.nl . Vermeld a.u.b. uw/jouw naam, adres, telefoonnummer. Graag ook uw/jouw leeftijd. Dit kan van belang zijn bij de afweging wie welke vraag op zich kan nemen. Met nadruk merken we op dat deze hulp beschikbaar is voor iedereen en iedereen zich hiervoor dus kan aanmelden.
Collectes:
Vanwege het Coronavirus kunnen de reguliere kerkdiensten helaas niet doorgaan. Hierdoor is ook het gebruikelijke collectemoment niet mogelijk. Zondag 15 maart stond op het rooster: diaconie. Zondag 22 maart stond op het rooster: Project 10 27: Stichting Gave; omzien naar vluchtelingen: In 2020 herdenkt Stichting Gave dat zij al 25 jaar kerken en christenen bewust maakt van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert en traint christenen om contacten op te bouwen met asielzoekers en Gods liefde te delen. Gave ondersteunt vluchtelingen bij het integreren in de Nederlandse samenleving met gezins- en jongerenactiviteiten. Zondag 29 maart staat op het rooster: diaconie. Vanaf deze week wordt er gebruik gemaakt van ‘digitaal collecteren’. Informatie over deze manier van ‘geven’ kunt u elders onder dit gemeentebericht lezen. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Zolang de maatregelen rondom de coronacrisis van kracht zijn, zullen er geen collectemunten verkocht worden. Zodra meer bekend is, zal dit weer in Voetius vermeld worden.
Collectes:
Bij een kerkdienst hoort een collecte, het is met elkaar verbonden. We laten onze betrokkenheid in de gemeente en onze dankbaarheid aan de Here God zien in onze gaven. Omdat er nu geen kerkdiensten worden gehouden bestaat toch de mogelijkheid om te geven. Veel mensen vinden dat fijn. Het kan op verschillende manieren: a: Via de link op de website van www.hervormdsprang.nl. De opbrengst van de collecte die op deze wijze worden ontvangen wordt verdeeld tussen het CvK en de Diaconie. b: Rechtstreeks overmaken op het rekeningnummer van het CvK: NL79 RABO 0373729448. c: De collectes opsparen en deze doneren wanneer de kerkdiensten weer hervat worden. We hopen op uw betrokkenheid, want de vaste kosten lopen gewoon door. Mede door het annuleren van de rommelmarkt slinken de inkomsten met duizenden euro’s. Daarom van harte aanbevolen.

Klokluiden:
Al 2 woensdagen achter elkaar luidden de klokken. Niet alleen in Sprang, maar in het gehele land hebben kerken dit opgepakt. Dit heeft alles te maken met de corona-crisis. Het is een oproep van de Raad van Kerken, om via klokgelui de boodschap van hoop en troost door te geven. De klokken luiden een kwartier en op 1 april is het de laatste keer.

Schoonmaak Jeugdcentrum:
Wie wil Joke Haverhals helpen met het schoonmaken van het Jeugdcentrum? We hebben dringend hulp nodig, want Joke staat er alleen voor. U ontvangt hiervoor een vergoeding en in overleg met Joke kan het wekelijkse moment van schoonmaak besproken worden. Wie helpt? U kunt contact opnemen met Joke (tel 27 53 29) of Marcel Wagemakers (28 08 82)

Annulering Koningsdag rondom de kerk van Sprang 2020:
Het ene na het andere evenement wordt geannuleerd en ook wij hebben moeten besluiten dat Koningsdag 2020 in Sprang niet op het kerkplein gevierd zal gaan worden. De onzekerheid van de aankomende periode is te groot, waardoor we onnodige voorbereidingsuren en kosten willen voorkomen. In de afgelopen maanden is er al veel tijd gestoken in de voorbereidingen, o.a. door het inzamelen en sorteren van spullen voor de rommelmarkt. Op zaterdag 14 maart was het zelfs zo druk dat mensen in de wachtrij stonden met uitzicht op de prachtige molen!
Het zou dan ook zonde zijn om die spullen niet op een later moment te gaan verkopen. Welke datum dit zal worden is nog niet bekend, maar dit zal in de periode na de zomervakantie zijn, waarbij we uiteraard rekening houden met andere geplande activiteiten in de gemeente.
We willen jullie bedanken voor het meehelpen, op welke manier dan ook, en we houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Hierbij ook de mededeling dat het laatst geplande inlevermoment van 18 april niet door zal gaan.

Voetius digitaal:
In deze Voetius staat een mededeling namens de kernredactie van Voetius m.b.t. het eventueel niet meer mogelijk zijn van bezorging van de papieren editie. Indien het zover mocht komen blijft alleen de mogelijkheid over om de Voetius digitaal te ontvangen. Om hierop voorbereid te zijn, kunnen (alleen) de abonnees van onze gemeente die dit willen, hun e-mail adres mailen naar voetius@hervormd-sprang.nl. Graag in het mailtje alleen vermelden : Voetius digitaal en uw e-mailadres. Aan de hand van het e-mail adres van de afzender kan dan een lijst worden aangemaakt die we, indien nodig, gebruiken kunnen om de Voetius digitaal door te sturen.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 2 april 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 30 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Afgelopen zondag is ons gewezen op de plicht, om te zien op Jezus. De evangelist Johannes zei over Hem: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Er is nog veel meer over Hem te zeggen. Genoeg om dagelijks mee bezig te zijn. Ontvang allen een hartelijke groet, in het bijzonder zij die een moeilijke weg gaan. Zegen en groet van,
Uw pastoraal werker Arjan Noorland