Diensten zondag 31 maart | 5e lijdenszondag:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, bediening Heilige Doop
18:30 uur: ds. J. Westland, Putten
– Zingen voor de dienst: v.m. “Laat de kind’ren tot Mij komen” (er is een boekje), n.m. Psalm 41:7
– Kinderoppas: Anita Bogers, Melanie Visser, Diede Treffers, André Faro
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: T. Zwijgers (tel. 276687)
– Collectes: 1e collecte: Missionairwerk; Alpha-cursus, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud geluidsinstallatie

Bij de diensten:
D.V. aankomende zondagmorgen, zal de doop bediend worden aan Teun Pieter (Teun) Boogaarts, zoon van Mark en Irma (Beatrixstraat 7, 5161 HR) en aan Floor Pietronella (Floor) Haverhals, dochter van Stefan en Anette (Raadhuisstraat 34, 5161 BH)

Paaswijding:
We nodigen iedereen van harte uit voor de jaarlijkse Paaswijding die D.V. zal plaatsvinden op woensdag 17 april. Het thema is ‘Jezus in het midden’ U bent om 17:30 welkom in het Jeugdcentrum. We hopen daar met elkaar een broodmaaltijd te hebben. Om 19:30 begint het avondprogramma, de wijding zelf. Wilt u aan de broodmaaltijd deelnemen dan dient u zich op te geven bij Petra van Baardwijk, tel. 276493, dit kan tot uiterlijk vrijdag 12 april. Aan Petra kunt u ook doorgeven of u gehaald en thuisgebracht wil worden. Ook als het niet mogelijk is om ’s avonds aanwezig te zijn bent u natuurlijk van harte welkom om deel te nemen aan de broodmaaltijd! En andersom geldt het ook: U bent van harte welkom tijdens het avondprogramma, ook als u niet aan de maaltijd deel kunt nemen.

Vanuit de diaconie:
Giften:
In de collecte van de Diaconie is een envelop aangetroffen, met een gift voor de Zambia groep van €40. Hartelijk dank

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 1 april is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften:
Ds. Van Wijk ontving €10 voor de kerk. Bezoekbroeder H. Spuijbroek ontving €50 voor de kerk en Mevr S. Dank-Paans ontving via de HVD 2x €5 Euro voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 3 april komt de vrouwenvereniging weer bij elkaar. We gaan dan verder met Bijbelstudie nr. 9, “Beschamend voorbeeld van de Rechabieten” uit het februari nr. van de Hervormde Vrouw. De vragen die we gaan behandelen zijn 1,2,3 en 4. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Allen weer van harte welkom.

Vanuit het jeugdwerk: 
Spoorzoekers/Fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 2 april zijn jullie van harte welkom bij weer een nieuwe Spoorzoekers en Fellows-avond. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. Tot dinsdag! Namens de leiding: Renate Treffers en Ellen Nieuwkoop van de Spoorzoekers en Margriet Haverhals en Martin Lam van de Fellows.

Kledingactie Dorcas:
Op zaterdag 6 april van 10.00 uur tot 14.00 uur houden we onze jaarlijkse kledinginzameling t.b.v. Stichting Dorcas. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede. Wilt u dit ondersteunen, dan is het nu tijd om uw linnenkast uit te zoeken en overtollige kleding in te leveren op het kerkplein. Goede en schone kleding kunt u in gesloten zakken inleveren van 10.00 uur tot 14.00 uur. Heeft u niet de mogelijkheid om deze kleding zelf te brengen, dan kan deze ook opgehaald worden. Hiervoor en voor andere vragen kunt u contact opnemen met Letty Molegraaf, tel. 0416-280457. Wilt u ons meehelpen! De Zendingscommissie

Nieuwsbron:
In week 15 zal de eerste Nieuwsbron van dit jaar verschijnen, kopij kunt u aanleveren bij nieuwsbron@hervormd-sprang.nl of bij koos.de.jong@home.nl
Aanleveren kan t/m uiterlijk dinsdag 2 april a.s.

Kopij Voetius: 
Voor de editie van 4 april 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 1 april om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Wanneer het lijdenstijd is, is het goed om daar ook echt bij stil te staan. Een gedicht kan daarbij helpen. We danken Gerda Lentink voor het delen van haar gedicht, met de titel Jezus’ lijden:

En bij het laatste avondmaal,
Jezus en Zijn discipelen waren er allemaal;
“Mijn lijdenstijd is nu dichtbij,
wie blijft er dán nog bij Mij?
Want Ik weet; één zal Mij verraden.”
De sfeer is nu geladen,
als Judas zegt “ben ik het Heer”.
U kijkt in droefheid op hem neer.

Jezus, U stierf voor alle mensen,
ook voor allen die U niet wensen.
Aan het kruis riep U “het is volbracht”!
Een gezegend begin, na die donkere nacht;
de opstanding na de dood, leven!
Heer, wilt U ons allen dit geven.
Vergeving van allen met schuld.
Hoe groot in liefde is Uw geduld.

Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk