Vrijdag 2 april | Goede Vrijdag: 19:00 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: OTH 102:1,2
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds
Zondag 4 april | 1e Paasdag: 09:30 uur: ds. E. van Wijk – 18:30 uur: ds. A. de Wit, Besoyen
– Zingen voor de dienst: vm. OTH88
– Collectes: 1e collecte: Stichting Kimon, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Beeld en geluid
Maandag 5 april | 2e Paasdag: 09:30 uur: Kinderpaasfeest.

Zondag 11 april: 09:30 uur: ds. M.J. Tekelenburg, Monster
18:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: vm. Psalm 97:1; nm. Psalm 98:1
– Collectes: 1e collecte: ZOA, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl .

Bij de diensten:
Afgelopen zondag waren we na lange tijd weer getuige van het sacrament van de heilige doop. Vieve en Maarten mochten het familieteken ontvangen. We zijn als gemeente broers en zussen van hen en van hun ouders. Samen hebben we één Vader. Daar mogen we van verzekerd zijn doordat Hij de wereld met Zichzelf verzoend heeft in Jezus Christus (2 Korinthe 5). In die verzoening staat het woord vergeving centraal. Zonder die vergeving zou het na de duisternis op Golgotha nooit meer licht geworden zijn. We hopen er bij stil te staan en door getroffen te worden in de diensten van Goede Vrijdag en Pasen en in alle uitzendingen op donderdag, zaterdag en 2e paasdag. We bidden om Gods Geest en om Zijn zegen over alles wat is voorbereid.

Van de kindernevendienst:
Zondag 4 april: Maria ontmoet Jezus: Beste kinderen, deze zondag is de laatste van een blok met zeven teksten over Jezus’ laatste week volgens het Johannes-evangelie. Op deze zondag staat Johannes 20:1-18 centraal: Maria uit Magdala en twee leerlingen ontdekken dat Jezus’ graf leeg is, en Maria ontmoet daarna de opgestane Jezus zelf.
Zondag 11 april: Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten uit het boek Jesaja, waarin verteld wordt wat de profeet Jesaja namens God aan zijn volk verkondigt. Op deze zondag staat Jesaja 6:1-8 centraal, over de roeping van Jesaja. Weer veel plezier. Groetjes, Leiding KND

Follow Me:
Het catechese seizoen is weer voorbij. Ondanks dat we elkaar niet in het jeugdcentrum konden ontmoeten hebben we wel contact gehad via Microsoft Teams. We danken jullie voor de aanwezigheid en soms ook voor de technische ondersteuning. We wensen jullie een fijne zomer toe en hopen jullie volgend seizoen weer live te ontmoeten. Groet mentoren Follow Me

Vanuit de kerkenraad:
Aanpassing Gebruiksplan Kerkgebouw: Er is een gebruiksplan voor het gebruik van het kerkgebouw. Dit gebruiksplan is woensdag 31 maart 2021 voor het laatst door de kerkenraad geactualiseerd. De reden voor deze aanpassing is het besluit van 22 maart 2021 van de kerkenraad om met maximaal 30 kerkgangers de eredienst te vieren. Het aangepaste gebruiksplan kunt u terugvinden op onze website onder “Gebruiksplan Hervormde gemeente Sprang”. De onderstreepte tekst is nieuw.

Uitnodiging kerkdienst:
Vanaf Goede Vrijdag zijn er weer gemeenteleden aanwezig tijdens de diensten. Dat vinden we fijn en we hopen dat veel gemeenteleden hiervan gebruik maken. Als u zich eerder heeft geregistreerd behoeft u niets te doen. U ontvangt een uitnodiging die u kunt aanvaarden of afslaan. We vragen u wel om snel te reageren, zodat we tijdig op de hoogte zijn van uw aanwezigheid. Wilt u hieraan meewerken? We hopen u snel te ontmoeten.

Vanuit de Diaconie:
Bestemming collecten: Zondag 4 april – St Kimon; Hans en Gerrie Kasbergen: Hans en Gerrie zijn voor ons geen onbekenden. Na hun werkzaamheden voor de GZB zijn ze door Stichting Kimon uitgezonden naar Malawi en Mozambique. Stichting Kimon is een missionaire stichting. Het uitzenden van veldwerkers t.b.v. kinderzending is prioriteit. Gelet op de doelgroep (het noodlijdende kind) zal dit werk vrijwel altijd een diaconale component in zich hebben. Hulpverlening en evangelieverkondiging gaan hand aan hand; het dagelijks brood èn het Levende Brood. Stichting Kimon is volledig afhankelijk van giften van bedrijven, kerken, particulieren en scholen. Om een dekkend algemeen budget te verwerven worden middelen ingezet als advertenties, magazine de ‘Discipel’, gerichte mailingen, nieuwsbrieven, presentaties en de website. Kijk voor meer informatie over Hans en Gerrie Kasbergen op www.liefdevoormalawi.blogspot.nl .
Zondag 11 april – ZOA: ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de mensen nodig hebben. Eerst richten ze zich op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten ze zich op zowel noodhulp als wederopbouw.
De wederopbouw doen ze samen met de lokale bevolking. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag als programmamedewerker, beveiliger of docent. Ook overheden, kerken en banken betrekken ze bij het werk. Zo ontstaat de oplossing van binnenuit. En realiseren ze een stabiele basis voor de toekomst. In totaal telt de organisatie ruim achthonderd medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het hoofdkantoor en de landenkantoren beschikken ze over vaste teams. Daarnaast worden ze ondersteund door duizenden vrijwilligers. Samen zetten ze zich in voor hulp, hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden. Zodat alles weer zo wordt als het ooit was. En misschien zelfs wel beter.
U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Giften: Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 2x €10 en 1x €20 voor het CvK en €10 voor het pastoraat. Hartelijk dank.

Activiteiten rond Pasen:
De volgende activiteiten worden rond Pasen georganiseerd:
Kinderpaasfeest:
Vanuit de kindernevendienst is er samengewerkt met de Spoorzoekers om een kinderpaasfeest te maken. Het is een dienst geworden waaraan veel kinderen hebben meegewerkt. De dienst zal online gezet worden na de ochtenddienst van eerste paasdag, en zal daarnaast op 2e paasdag om 9.30 uur uitgezonden worden via “kerkdienstgemist”. Kijken jullie mee?
Speurtocht ‘Op zoek naar het Paasverhaal’:
Hoi, heb je zin om mee te doen met een speurtocht? Je gaat (met je gezin) op zoek naar het Paasverhaal. We hopen dat het Paasfeest door deze speurtocht nóg bijzonderder wordt! De speurtocht kan op eigen gelegenheid gelopen worden op vrijdag 2 april, zaterdag 3 april en maandag 5 april. Er kan gestart worden tussen 9.00 uur en 16.00 uur. De speurtocht duurt ongeveer 1,5 uur en begint op Beukenlaan 1E. Daar ontvang je de materialen om met de speurtocht mee te doen. Doe je ook mee?! Kijk voor uitgebreide informatie op de website.
Koffiedrinken na de dienst:
Na afloop van de ochtenddienst op Eerste Paasdag hopen we elkaar online te ontmoeten en elkaar weer eens te zien. U kunt zich opgeven voor het koffiedrinken via het aanmeldformulier op de website.

Vragen over de paaskaart:
Uit de wandelgangen hebben we vernomen dat er vragen zijn over de verspreiding van de “Paaskaart”. Er is vanuit onze gemeente, net als in de aanloop naar Kerst, een kaart huis aan huis bezorgd in Sprang en Landgoed Driessen. Het doel van die kaart is tweeledig. Allereerst om alle inwoners binnen de grenzen van onze kerkelijke gemeente te bereiken met de boodschap van Pasen. Ten tweede om binnen de grenzen van onze kerkelijke gemeente iedereen op de hoogte te stellen van de diensten en activiteiten. Dit alles in de hoop dat de Heere dit gebruikt om harten te bereiken. Onze gemeenteleden, ook die in Sprang en Landgoed Driessen wonen, bereiken we al via Voetius, Nieuwsbron en de Website. Daarbij staan we meer uitgebreid stil bij Pasen. Ook geven we daarbij meer woorden aan wat deze situatie voor onze gemeente betekent. Het was een heel werk geweest om bij het rondbrengen van de kaarten de gemeenteleden in Sprang en Landgoed Driessen over te slaan. Daarom hebben ook zij net als hun buren een kaart gekregen. We hebben begrepen dat er ook gemeenteleden zijn, buiten het grondgebied van Sprang en Landgoed Driessen, die een kaart hadden willen ontvangen. We hebben overwogen om de kaart ook huis aan huis te verspreiden buiten Sprang en Landgoed Driessen. We vinden echter dat dit niet kan zonder samenwerking met de kerkelijke gemeenten aldaar. Eveneens vonden we het te ver gaan om in heel Kaatsheuvel een kaart te bezorgen. Hoewel deze kaart niet bedoeld was voor gemeenteleden (die hebben immers Voetius en/of Nieuwsbron), blijkt het dus wel erg gewaardeerd te worden. We vinden het mooi dat die waardering er is (het was weer veel werk)! Door de onduidelijkheid hebben sommigen zich wellicht buitengesloten gevoeld. Hopelijk is nu duidelijk waarom de kaart verspreid is en daarmee ook waarom de kaart op deze wijze verspreid is. Hartelijke groet, en zegenrijke paasdagen toegewenst. “werkgroep Pasen”

Vanuit de pastorie:
In de nieuwsbron staat een pastorale brief van mijn hand. Het is momenteel zoeken naar woorden. Wat je als predikant, als pastoraal werker, als kerkenraad, als pastoraal team, als missionair team (en noem het verder maar op) momenteel kunt doen, voelt structureel als ontoereikend. De omstandigheden vragen wellicht om meer. De persoonlijke omstandigheden van gemeenteleden wellicht ook. Het probleem zit in het woord “wellicht”. We weten nu onvoldoende van elkaar hoe het precies gaat. Het initiatief om dat kenbaar te maken ligt uiteraard bij onszelf. Het initiatief om er naar te vragen ligt uiteraard ook bij onszelf. Daar ligt het tweede probleem; bij het woord “onszelf”. Velen van ons lijken namelijk door de omstandigheden genoeg te hebben aan “onszelf”. Het gevaar ligt op de loer om dan ontevreden te zijn over onszelf, én over de ander. Als dit ook uitgesproken wordt, ligt verbittering op de loer. Dit alles kan verwijdering geven tussen mensen die beiden goede bedoelingen hebben en tegelijk elkaar nodig hebben. In de achterliggende weken ging het niet zonder reden over de “woestijn” en over “de hof”; over wat we daarin nodig hebben, en over de verzoekingen. Het is ook niet voor niets dat het zondagmorgen ging over “familie”. Wat hebben we het nodig om elkaar steeds weer als broers en zussen te ontvangen, daar waar we leren om “Onze Vader” te zeggen, namelijk aan de voet van het kruis. Deze stille week worden we in de verkondiging van Gods liefde in Jezus Christus, gevoed in de woestijn, verzoend met de Vader en verbonden aan elkaar. Op paasmorgen vieren we, dat alles wat ons verscheurt, van elkaar verwijdert, en ons beproeft, door God overwonnen is! Jezus heeft alles namens ons doorstaan! Jezus staat zelfs op uit de dood! We doen er goed aan, lezen we in Hebreeën 12, om onze ogen op Hem te richten.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 15 april 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 12 april om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .

Ten slotte:
We groeten u allen heel hartelijk, in het bijzonder al onze zieken, eenzamen en rouwdragenden. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.