Diensten zondag 14 april | 7e lijdenszondag:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, belijdenisdienst
18:30 uur: ds. T.C. de Leeuw, ’s-Grevelduijn-Capelle
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 150:1 (er is een boekje), n.m. Psalm 43:4,5
– Kinderoppas: Eline voor de Poorte, Willeke Smit, Rick Mewis, Mariska Lambooij
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: T. Bogers (tel. 277961)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie bestemd voor noodhulp zuid Afrika, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Vrijdag 19 april | Goede Vrijdag:
19:30 uur: ds. E. van Wijk
– Zingen voor de dienst: OTH 95:1,2,4
– Kerkauto: A. de Jong (tel. 06-20030623)
– Collectes: 1e collecte: I.Z.B., 2e collecte: Kerk en Eredienst

Bij de diensten:
Zondagmorgen is het een hoogtepunt voor de gemeente! We zien Gods trouw in de 11 broeders en zusters die belijdenis doen. Het is een bijzonder en hopelijk onvergetelijk moment voor hen. Uiteraard denken we ook aan de ouders, die ooit met hun kindje bij het doopvont stonden, met een verlangen. We zijn met hen allen dankbaar voor alles wat God heeft gedaan tot op deze dag. Dat onze Heere alle eer mag krijgen!
Koffiedrinken na de dienst:
Zondagmorgen 14 april is er na de belijdenisdienst gelegenheid elkaar te ontmoeten in het Jeugdcentrum. Een ontmoeting met koffie, een gesprek, gezelligheid en als bemoediging voor elkaar en voor de nieuwe belijdende leden, hun familie en vrienden. Voel je welkom! De Zendingscommissie
Gebedsuur:
Zondag 14 april na de avonddienst hopen we weer met elkaar te danken en bidden tijdens het gebedsuur. Een ieder van harte welkom in de torenkamer van de kerk.
Paasecho: Pasen geeft u de mogelijkheid om met anderen in gesprek te gaan over de betekenis van het lijden en de opstanding van Jezus Christus. Zondag 14 april zullen er achter in de kerk exemplaren van de Paasecho liggen. Een magazine om door te geven aan mensen die vragen hebben over het geloof en het Evangelie.
Tentdienst Sprang-Capelle:
Op zondag 28 april 2019 wordt er voor de vijfde keer in Sprang-Capelle een tentdienst gehouden op het evenemententerrein aan de Akkerwinde. Voorganger Nathan Noorland uit Nieuwerbrug zal spreken over het thema ‘Klein maar fijn’. Muziek wordt verzorgt door de band Concrete. De collecteopbrengst is, na aftrek van de onkosten, bestemd voor ‘Spang bouwt aan verandering’. De tent is om 14.00 uur open en de dienst begint om 14.30 uur. Na afloop is er tijd om met elkaar wat te drinken en na te praten. I.v.m. het beperkt aantal zitplaatsen is er de mogelijkheid om zelf een tuin- of klapstoel mee te nemen. De tentdienst wordt georganiseerd door Gereformeerde Kerk De Brug en de Hervormde Gemeente Sprang. U en jij wordt van harte uitgenodigd!

Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte:
De omvang van de natuurramp in zuidelijk Afrika wordt steeds duidelijker en groter. Meer dan 1.850.000 mensen zijn getroffen door orkaan Idai. Het dodental blijft oplopen. Het Christelijk Noodhulpcluster, waaronder Dorcas en Woord en Daad is aanwezig in het getroffen gebied. De eerste noodhulpwerkzaamheden zijn al gestart. De diaconie wil deze zondag de collecten bestemmen voor dit doel.
Giften:
De diaconie ontving een envelop met € 200 , te verdelen tussen diaconie en CVK elk €100.
Collecte-opbrengsten maart: 3/3 en 24/3 Diaconie € 725,86 ; 10/3 Voorjaars zendingscollecte GZB € 488,37 ; 13/3 Biddag Missionair Kinder en Tienerwerk HGJB € 339,65 ; 17/3 Project 10-27 Past Hulp Migranten en vluchtelingen € 465,90 ; 24/3 Avondmaal De Herberg € 630,59 ; 1/3 Missionair werk en Alpha cursus € 482,56 . Opbrengst kindernevendienst 1e kwartaal € 175,55 ; Opbrengst Collecte Senioren middag 14/3 € 31,00 ; Opbrengst GZB zendingsbussen in de kerk 1e kwartaal bestemd voor gebedsposten Amersfoort Ds Ron v d Spoel € 183,65 . Voor al deze gaven Hartelijk dank.
Jaarrekening 2018:
Binnenkort zijn de jaarcijfers van de diaconie over 2018 in te zien via de Nieuwsbron. De Jaarrekening ligt ter inzage van 15 t/m 19 maart bij diaken Wim Faro, Rembrandtlaan 10. Graag telefonisch een afspraak maken, Tel. Nr. 280538

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Voor de Zambia groep werd €10 ontvangen. Bezoekbroeder H Spuijbroek ontving op bezoek €10 voor de kerk.
Collecte-opbrengsten maart:
Kerk en eredienst € 2.104; Jeugdcentrum € 360; Verwarming € 357; Orgelfonds € 295; Geluidsinstallatie € 404 . De biddagcollecte heeft (inclusief de per bank ontvangen giften) het mooie bedrag opgebracht van € 3.565. Het college dankt u allen hartelijk voor uw gaven.
Jaarrekening 2018 CvK:
In de onlangs uitgekomen Nieuwsbron treft u de (verkorte) jaarrekening over 2018 aan met een toelichting, zoals vastgesteld in de kerkenraads vergadering van 2 april jl. De jaarrekening ligt ter inzage bij de penningmeester in de week van 22 tot en met 26 april 2019. Indien u vragen heeft of een nadere toelichting wenst, graag even een afspraak maken.

Koningsdag 2019:
Vorig jaar hebben we een fantastische Koningsdag gehad met veel enthousiaste medewerkers, een druk bezochte rommelmarkt en de catering was niet aan te slepen. Dat succes willen we dit jaar gaan herhalen en daarvoor willen we jouw hulp vragen. Een klein verschil met vorig jaar is dat de rommelmarkt tot 15:00 uur. duurt. Hierdoor krijgen we ’s middags iets meer ruimte om met elkaar op te ruimen. Dit zorgt er ook voor dat de tijdvakken iets korter worden. We zien graag jullie opgave verschijnen. Meer info op deze website en het opgave formulier koningsdag of bel Marcel Wagemakers: 0416-280882
We willen hierbij ook wijzen op het laatste moment om spullen in te leveren voor de rommelmarkt. Dit kan zaterdag 13 april van 10 tot 11 uur. Adres: Oudestraat 84, Sprang-Capelle.

Kledingactie:
De zendingscommissie wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet en bijdrage aan de kledingactie van afgelopen zaterdag. Dankzij uw bijdrage zijn er ruim 900 zakken opgehaald voor de Stichting Dorcas!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 18 april 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 15 april om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.
LET OP: deze Voetius verschijnt dan i.v.m. Pasen voor 2 weken!

Ten slotte:
We leven toe naar meerdere momenten van stille verwondering: een belijdenisdienst en eveneens Goede Vrijdag. Wat is onze hemelse Vader, de Schepper van hemel en aarde, toch ontzettend goed! Het niet te bevatten, en slechts te aanbidden in dankbaarheid. Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk