Diensten zondag 18 april 2021:
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. P. van de Voorde, Giessendam/Neder-Hardinxveld
– Zingen voor de dienst: vm. Psalm 99:1 nm. Psalm 108:1
– Collectes: 1e collecte: IZB, zie toelichting, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Verwarming
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl .

Bij de diensten:
Zondagmorgen hopen we na een lange tijd weer eens naar Prediker te luisteren.
Van de kindernevendienst:
Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten uit het boek Jesaja, waarin wordt verteld wat de profeet Jesaja namens God aan zijn volk verkondigt. Op deze zondag staat Jesaja 2:1-5 centraal: over de tijd die eens zal komen waarin de mensen zullen leven zoals God het wil, en er vrede zal heersen op aarde. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de kerkenraad:
Verkiezing ambtsdragers:
De kerkenraad heeft op dinsdag 12 april j.l. een vergadering belegd teneinde te komen tot verkiezing van broeders in de diverse (komende) vacatures binnen de kerkenraad. Hierbij hebben de aanbevelingen – zoals recent ingediend door de belijdende leden – als leidraad gediend en is gebruik gemaakt van de noodverordening zoals beschikbaar gesteld binnen de Kerkorde.
Allereerst zijn er geen tegenkandidaten ingediend tegen de broeders die zich herkiesbaar gesteld hebben en daarmee zijn broeders Sander Kerstens, Jan Lam en Nico Visser herkozen.
Voor de (komende) vacatures voor ouderling-kerkrentmeester zijn br. Otto Roubos en br. Peter Treffers verkozen verklaard, voor de vacature diaken br. Arjan Bogers en voor de vacatures ouderling br. Rob van Aalsburg, Joost Schouten, Joost Papenveld (Patrijs), Mark Boogaarts, Ton Bogers.
De broeders die verkozen zijn hebben tót uiterlijk vrijdag 23 april a.s. de tijd om het besluit op de verkiezing – schriftelijk bij de scriba – kenbaar te maken. De kerkenraad vraagt de gemeente de genoemde broeders en hun geliefden in uw gebeden en medeleven te gedenken.

Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB (gekoppeld aan zendingsbussen): ‘Lege Kruiken’ Rotterdam Charlois. Wellicht bent u al bekend met de (inmiddels twee) Noorderlicht gemeenten in Rotterdam. Deze zijn voortgekomen uit het plan ‘Lege Kruiken’. In dit plan wordt gehoor gegeven aan het verlangen en voornemen om Rotterdamse kerken die leeg zijn komen te staan of waar sterk krimpende gemeenten het niet lang meer kunnen bolwerken, te vullen met nieuwe gemeenten. Omdat er steeds vaker mensen in de Noorderlicht-Prinsekerk komen die aan de Zuidkant van de Maas woonachtig zijn, is er het idee gegroeid om in Rotterdam-Zuid een kerkgebouw te zoeken waar een nieuwe Noorderlicht-pioniersplek zou kunnen starten. In deze zoektocht zijn ze uitgekomen bij de Oude Kerk in het oude centrum van de wijk Charlois. Ook op verzoek van de protestantse wijkgemeente in deze kerk, is dit de nieuwe thuisbasis voor een derde Noorderlicht-vestiging. Van daaruit willen ze werken aan een actieve, levendige geloofsgemeenschap. Deze gemeente richt zich dan vooral op twintigers en dertigers in Charlois en aanpalende wijken, maar ook op de diversiteit aan (kwetsbare) mensen die er verder in deze wijken wonen. Bij de opbouw van Noorderlicht-Charlois werken ze met een groot team van vrijwilligers. Voor de stevigheid van het project kunnen ze niet zonder een betaalde voortrekker. Daarom is er een predikant-pionier aangesteld als kartrekker. Er zal eerst gestart worden met diensten (het zogenaamde ‘Eredienst Eerst – model’). Het is de bedoeling dat er vanuit de diensten een geloofsgemeenschap ontstaat. In de buurtgerichte en/of diaconale activiteiten wordt er ook samenwerking gezocht met de Oude Kerkgemeente en andere (christelijke) partijen in de wijk. U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Opbrengst collecten en giften maart 2021:
Mevr. Nel Maijers ontving € 20 voor de GZB t.b.v. zendingsechtpaar V.d. Knijff, en € 5 voor het Jeugdcentrum. Koster Henk van Zelst ontving € 10 en € 5 voor het CvK. Diaken Wim Faro ontving een envelop met € 100 voor het CvK. Diaconie: De volgende giften werden in maart ontvangen via de bank en digitaal; Via de bank € 1.454 en Digitaal € 876,20. Gift via de bank collecte GZB Fam V.d. Knijff € 20. Gift digitaal Stichting de Strohalm € 20. Giften digitaal voor collecte Dorcas € 45. Giften via de bank voor het CvK bidstond collecte € 465. Gift voor het paasontbijt € 100. Dit is als volgt verdeeld over de collecten van Maart: 7 maart GZB Fam V.d. Knijff € 540 en giften € 40 totaal € 580. 10 maart Dorcas Duurzame ontw. noodhulp € 500 en giften € 45, totaal € 545. 14 en 21 maart Diaconie € 860. 28 maart Missionair team Alpha cursus € 430. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Vanuit het CvK:
Opbrengst collecten en giften maart 2021:
Via de bank is er in maart een totaalbedrag van
€ 2.122 ontvangen aan giften en voor gemiste collectes. Via de ‘collectezak’ op de website is
€ 2.641 ontvangen. Hiervan is € 906 bestemd voor de diaconie. De biddagcollecte heeft (incl. het bedrag dat via de diaconie is ontvangen) het mooie bedrag van € 3.162 opgebracht.
Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor uw gaven.
Jaarrekening 2020:
De jaarrekening 2020 ligt ter inzage bij de penningmeester van 12 tot en met 22 april 2021. Gezien de huidige fysieke contactbeperkingen kunt u een compleet exemplaar van de jaarrekening per e-mail opvragen. Indien u daarna nog vragen heeft of een nadere toelichting wenst, dan kunt u contact opnemen via e-mail penningmeestercvk@hervormdsprang.nl of een telefonische afspraak maken.

Speurtocht:
Drie dagen lang kon er meegedaan worden met de Paas-speurtocht. De oplossing van de puzzel was ‘Wees niet bang, Hij leeft!’ Uit de goede inzendingen zijn Alena en Feline van Wijnen als winnaar uit de bus gekomen. De prijs voor de origineelste foto is gewonnen door Siem Bogers en Sophie Bogers. Alle speurders en iedereen die een poster voor het raam heeft gehangen willen we hartelijk bedanken voor hun deelname!

Ophaalactie Koningsdag:
Net als vorig jaar kunnen we Koningsdag niet feestelijk omlijsten met een rommelmarkt, dus verzorgen we weer een Food Drive-In bij het Jeugdcentrum. Zo zijn we als gemeente toch een beetje verbonden met elkaar. Via de website van onze gemeente (of direct via https://sprang.store) kunt u een bestelling plaatsen in onze speciale webshop, zodat u uw bestelling kunt afhalen op Koningsdag. Helaas is het voor ons niet mogelijk om deze maaltijden thuis te bezorgen. Heeft u in uw omgeving iemand die ook van deze dienst gebruik zou willen maken, maar is deze persoon minder mobiel? Help dan elkaar, zodat zoveel mogelijk mensen op Koningsdag een lekkere maaltijd krijgen. Ook is er altijd de mogelijkheid om toch een fooi te betalen t.b.v. deze actie. De netto opbrengst komt geheel ten goede aan het CvK.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 22 april 2021 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 19 april om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .

Ten slotte:
We leven al weer ruim een week na Pasen. Wat doen we met de heerlijke boodschap die we mochten horen? Een kinderlied zegt het zo: “Vertel het aan de mensen Wie liefde heeft – Jezus!
Vertel het aan de mensen Wie vrede geeft – Jezus! Vertel het aan de mensen Dat Jezus leeft!
Vertel het aan de mensen”. We groeten u allen hartelijk, onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de zieken, eenzamen en rouwdragenden. Uw kerkenraad, uw pastoraal werker Arjan Noorland, en ds. E. van Wijk.