Diensten zondag 30 april digitaal kerkdienst volgen
09:30 uur: Ds. N.M. van Ommeren, Drachten
18:30 uur: Ds. A. Molenaar, Bruinisse
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 121: 3, nm. Psalm 16: 1.
Kinderoppas: Annika Haverhals, Minke Treffers, Jasmijn van Zelst
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Missionair werk , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte

Bij de diensten:
Elke zondag mag er bediening zijn door verzoening. Het verzoenende bloed van onze Heere Jezus Christus werkt reinigend en heiligend. Beide hebben we nodig. We wensen de voorgangers een goede voorbereiding toe en kijken uit naar de ontmoeting op zondag.
Van de kindernevendienst
Beste kinderen. Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Ook lezen we in dit blok één psalm, Psalm 19, die bij deze verhalen past, Groetjes leiding KND.

Pastoraat:
Examens:
Voor een aantal jongeren zal de meivakantie gebruikt worden om te leren voor de komende examens. Vanaf deze plaats wensen we jullie een goede voorbereiding en geniet ook van jullie vrije dagen.

Van de kerkenraad:
Op 20 april heeft de kerkenraad vergaderd. Er is kennis gemaakt met ds, Bouter. Afspraken zijn gemaakt en taken verdeeld m.b.t. het beroepingswerk. Er is van gedachten gewisseld over het vervullen van de vacatures van ouderlingen en de samenstelling van het moderamen op de 1e vergadering van de kerkenraad na juli. Tot 6 mei kunnen de lidmaten namen indienen van lidmaten voor de vacatures ouderling-1, ouderling-2 en ouderling-3, per vacature 1 naam en adres. Vooral ging de aandacht uit naar de a.s. vacature van voorzitter van het CvK door het vertrek van J. Uijl per 1 juli. Tenslotte is gesproken over de te zingen psalmberijming en liederen in de erediensten, n.a.v. ideeën van de werkgroep liturgie. Al deze punten komen opnieuw op de agenda van de kerkenraad. Tenslotte herinneren we u & jullie aan de inloop op DV maandag 1 mei in het jeugdcentrum. Tussen 15.30 – 17.30 u. bent u, ben jij, zijn jullie van harte welkom om kennis te maken met ds. Bouter en hem te verwelkomen in onze gemeente. Mocht u ds. Bouter willen mailen (predikant@hervormd-sprang.nl) of bellen (078-6451414), kijkt u dan voortaan op https://www.hervormdsprang.nl/belangrijke-adressen/ . Alvast vanuit deze Voetius: ds. Bouter, hartelijk welkom! Gods zegen en een mooie tijd gewenst bij het dienen van onze gemeente. Dit alles in goede samenwerking met Arjan Noorland en de kerkenraad.

Vanuit de diaconie:
Collectes: Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Missionair werk. Het is Jezus zelf Die oproept om het evangelie door te geven. Deze oproep is gericht aan individuele gelovigen en aan de Christelijke gemeente als geheel. Als Hervormde Gemeente van Sprang willen we aan deze oproep gehoor geven. Wanneer hiervoor kosten gemaakt worden, staat de diaconie klaar om deze te betalen. Denk hierbij o.a. aan de kosten voor de Alpha-cursus, het Kerstevent, de VBK/VBK-plus. Wilt u het missionaire werk in onze gemeente ook op deze manier ondersteunen?
Ontvangen:
Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 15,- voor de kerk. Hartelijk dank!
Verantwoording maart 2023: Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 4.317,60 ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: Zondag 5 maart – Diaconie: € 361,60. Zondag 5 maart – St Strohalm Waalwijk; Avondmaalscollecte: € 577,-. Woensdag 8 maart – Dorcas; duurzaam ontwikkelingswerk en noodhulp: € 427,-. Zondag 12 maart – Diaconie: € 360,-. Zondag 19 maart – St. Kimon; Hans en Gerrie Kasbergen: € 382,-. Zondag 26 maart – Sprang bouwt aan verandering: € 1.900,-. Diaconie; voorziening energiecrisis: € 300,-. St Voedselbank Waalwijk: € 10,-. Heel hartelijk dank voor uw gaven!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 4 mei 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 1 mei om 12:00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Met koningsdag zal het een drukte van belang zijn rondom de kerk. We hopen op een mooie dag met veel ontmoetingen en gezelligheid. Van deze plaats feliciteren we onze koning van harte met zijn verjaardag en wensen hem, zijn vrouw en kinderen van harte Gods zegen toe. We groeten u allen hartelijk in het bijzonder zij die een moeilijke weg gaan van zorg en pijn. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.