Diensten zondag 14 mei: kerkdienst digitaal volgen
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht
18:30 uur: Ds. H.J.P. de Pater, Nieuwegein
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 16: 4, nm. Psalm 16: 5.
Kinderoppas: Willy Verduijn, Melanie Visser, Sanne Bogers
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat
Hemelvaartsdag donderdag 18 mei: kerkdienst digitaal volgen
09:30 uur: Ds. R.A. Grisnigt, ‘s-Gravenpolder
Zingen voor de dienst: Psalm 16: 6.
Kinderoppas: Irma Boogaarts, Meinke van Zelst, Jelle Rozenbrand
Collecte: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst,
Diensten zondag 21 mei: kerkdienst digitaal volgen
09:30 uur: Ds. W. Geerlof, Ede
18:30 uur: Ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 17: 1, nm. Psalm 17: 2.
Kinderoppas: Renate Treffers, Stefan Meewis, Iris Kamsteeg
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: PDC De Herberg, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Bij de diensten:
Zondag 14 mei is het koffiedrinken in het JC. Na de kerkdienst kunt u kennismaken met onze ambulant predikant Ds. Eric Bouter. Dit onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. U bent van harte welkom.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, Zondag 14 mei staat Exodus 32:1-14 centraal. De Israëlieten maken een gouden beeld van een stier en vereren dat. Daar wordt Mozes woedend om. Zondag 28 mei: Deze zondag hoort bij Pinksteren. Op deze zondag staat Joël 3:1-5 centraal: God belooft dat hij zijn Geest aan alle mensen zal geven. Groetjes leiding KND.

Van de kerkenraad:
Op 14 mei om 9.30 uur hoopt ds. Bouter bij ons voor te gaan. Aan het einde van de dienst zal br. J. Uijl namens de kerkenraad een tekst uitspreken – aangereikt door de Protestantse kerk in Nederland – om de verbintenis van ds. Bouter aan onze gemeente te symboliseren. Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd om koffie te komen drinken in het jeugdcentrum en kunnen we met ds. Bouter voor het eerst of wat nader kennismaken. We bidden om een gezegende dienst en wensen ds. Bouter een goede voorbereiding toe.
N.a.v. de vergadering van de kerkenraad van 20 april wordt gewerkt aan het updaten van de profielschetsen van een te zoeken predikant en van onze gemeente. Ook wordt de werkwijze van de vorige beroepingscommissie tegen het licht gehouden en wordt de aanvraag om een solvabiliteitsverklaring voorbereid i.v.m. de te vragen toestemming aan de classis om te mogen beroepen. Op de vergadering van 25 mei hopen we de volgende stappen voor het beroepingswerk te zetten. Ook bespreken we weer welke psalmberijming en liedbundel(s) we geschikt vinden om uit te gaan zingen. En tenslotte hebben we het over het vervullen van de vacatures van ouderling en wie na 31 juli het moderamen gaan vormen. Namens de kerkenraad, Jan Lam, scriba.

Vanuit de diaconie:
Collecte: Op zondag 21 mei is de diaconiecollecte bestemd voor PDC de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. Helpt u mee?
Ontvangen: Ds. Bouter ontving € 20,- voor het CvK en € 50,- voor het orgelfonds. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- voor de kerk en € 20,- voor de diaconie; stichting Voedselbank Waalwijk. Heel hartelijk dank!
Het verjaardagfonds heeft over de maanden maart en april het mooie bedrag van € 709,65 opgebracht (via bank en envelop)

Pinksterviering:
Op woensdagmiddag 24 mei, is er een pinksterviering voor de senioren van onze gemeente en voor de vrouwen – en mannenvereniging in het Jeugdcentrum. Marleen ’t Hart van de GZB komt ons iets vertellen en laten zien over hun uitzending en werk daar in Rwanda. Best een heftig land, en daarom vast ook een mooie pinksterboodschap wat zij te vertellen heeft. Arjan Noorland verzorgd de meditatie. We zingen met elkaar en ontmoeten ook elkaar. Aansluitend is er een broodmaaltijd. Waarvoor wel even op te geven, ook voor de middag trouwens, bij Petra tel.0416-276493. Dat kan t/m 20 mei. Wij hopen velen van uw weer te zien, en ook als u nog nooit eerder kwam of als u geïnteresseerd bent in het verhaal van Marleen, van harte welkom. Hartelijke groeten namens de voorbereidings commissie.

Nieuwsbron:
De volgende Nieuwsbron komt uit op vrijdag 26 mei. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 22 mei via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Voetius:
Voor de editie van 25 mei 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 22 mei om 12:00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Onze examenkandidaten zijn druk bezig om een goed resultaat neer te zetten. Sterkte met de laatste loodjes. We groeten u allen hartelijk in het bijzonder zij die een geliefde moeten missen, korter of al langer geleden. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.