Diensten zondag 1 mei: (kerkdienst digitaal volgen)
09:30 uur: Ds. J. Belder, Harskamp
18:30 uur: Ds. G.A. Termaat, Leerdam
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 136: 1 en 2, nm. Psalm 136: 3 en 4.
Kinderoppas: Jolanda Mewis, Joran Nieuwkoop, Jelle Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Stichting Schuilplaats, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Afgelopen zondag waren we getuigen van de doop van Soof. Een mooi moment voor ons als gemeente. De HEERE gaat door met ons. Daarvoor is dan ook dankbaarheid en die dankbaarheid mogen we tonen door Hem te zoeken op de plaats waar Hij ons wil ontmoeten. Waar Hij ons wil terugbrengen bij Gods vaderhart. We heten beide gastpredikanten van harte welkom en zien uit naar een ontmoeting met God.
Van de kindernevendienst
Beste kinderen, deze zondag staat Genesis 16:1-16 centraal: Abraham en Sara hebben, ondanks Gods belofte, nog geen zoon. Abraham krijgt wel een zoon met Hagar: Ismaël.
We lezen over Hagar die door God gezien wordt nadat ze weggestuurd is door Sara. En voor de oudere kinderen richten we ons op Sara die niet wil wachten tot Gods belofte uitkomt, en zelf het heft in handen neemt. Groetjes! Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van stichting Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij.
Stichting Schuilplaats heeft in 2016 een hulpverleningslocatie geopend aan Kerkstraat 75 in Sprang-Capelle; Diaconaal Maatschappelijk Werk De Langstraat. De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW De Langstraat worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage. Mochten er omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is een eigen financiële bijdrage te betalen, dan wordt er samen naar een oplossing gezocht. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Hiermee maakt u het ook mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!
Verantwoording opbrengst zendingsbussen: De opbrengt van de zendingsbussen voor het 1e kwartaal is € 13,30. Deze opbrengt is bestemd voor pioniersplek Zuiderlicht in Lelystad. Hartelijk dank voor uw gaven!

Vanuit het CvK
Kerkbalans:
Een aantal gemeenteleden heeft opnieuw een acceptgiro ontvangen, terwijl zij hun bijdrage al overgemaakt hadden. De verwerking van de betaling en de signalering van een achterstand in betaling hebben elkaar gekruist. Door een andere (en goedkopere) werkwijze bij het landelijk dienstencentrum worden deze acceptgiro’s echter voortaan rechtstreeks verstuurd en hebben wij er geen invloed meer op. U kunt deze in zo’n geval dan ook als niet verzonden beschouwen. Onze oprechte excuses voor de overlast. Mocht u nog vragen hebben m.b.t. uw bijdrage aan de actie Kerkbalans, neem dan contact op met een van de leden van het CvK.
Collectemunten:
Maandag 2 mei is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur. Vergeet u niet om ze tijdig te bestellen door overmaking van het geld naar bankrekening NL79 RABO 0373729448, t.n.v. CvK, Sprang, onder vermelding van het aantal en de gewenste kleur collectemunten?

Verlof:
De “meivakantie”. Dominee Van Wijk heeft tot en met 11 mei verlof . Bij zijn afwezigheid kunt u met pastorale vragen terecht bij onze Pastoraal Werker Arjan Noorland.

Kledingactie:
De zendingscommissie wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet en bijdrage aan de kledingactie van afgelopen zaterdag. Dankzij uw bijdrage zijn er 1032 zakken opgehaald voor de hulporganisatie GAiN!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 5 mei 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 2 mei om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl .

Ten slotte:
Voorafgaand aan de viering van de bevrijding denken we in stilte terug aan hen die voor onze vrijheid hun leven gegeven hebben. Diep respect hebben we voor de moed in een vaak ongelijke strijd. In de spiegel kijkend vragen we ons af: wat heb ik met deze vrijheid gedaan? O land, land, land! hoor des HEEREN woord! (SV Jer. 22:29) We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder zij die te maken kregen met rouw en verdriet. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland