Diensten zondag 19 mei | 1e Pinksterdag
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht
18:30 uur: Ds. A. Voets, Hoevelaken
Zingen voor de dienst: vm. Lied 194 (WK), nm. Psalm 34: 8 en 9.
Kinderoppas: Marjon Kerstens, Minke Treffers, Corina Lam
Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: GZB-Pinkstercollecte, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Maandag 20 mei | 2e Pinksterdag
Zie bericht(en) onder Besoyen.

Bij de diensten:
‘Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.’ Dat schreef Lukas 2 eeuwen geleden. Als wij met diezelfde gezindheid samenkomen mogen we alles van de Heere verwachten. Wat kunnen we als gemeente uitzien naar de uitstorting van de Heilige Geest. Laten we in deze gestalte zondag samenkomen. Gezegende diensten toegewenst met beide voorgangers.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen: Op deze zondag staat Galaten 5:22-26 centraal: een tekst die laat zien hoe een leven eruitziet waarin mensen zich laten leiden door de heilige Geest. Groetjes leiding KND

Examens:
We wensen onze jongeren die examens af zullen leggen alle wijsheid toe. Ongetwijfeld een spannende tijd met twijfels en onzekerheid. Als we in de afgelopen jaren ons best gedaan hebben mogen we erop vertrouwen dat het ook nu goed gaat komen. Sterkte ermee en verwacht het bovenal van God.

Van de kerkenraad:
Wat de benoemingen van ambtsdragers betreft, het volgende. Arriën voor de Poorte en Gerrit van Raamsdonk hebben voor hun benoeming tot ouderling resp. diaken bedankt. Henko Lam heeft zijn benoeming tot jeugdouderling aangenomen. Tenslotte heeft de kerkenraad nog Marijn van Zelst aan de Molenstraat 1 benoemd tot ouderling. Uiterlijk 14 mei hoopt Marijn zijn beslissing bekend te maken. Wij vinden het jammer dat Arriën en Gerrit hun benoeming niet konden aanvaarden, maar zijn dankbaar dat Henko dat wel kon doen. Wij vragen u genoemde broeders in uw voorbede te gedenken.
Gemeenteavond vervallen:
Op 23 mei stond een gemeenteavond gepland. De kerkenraad heeft deze laten vervallen. Over de onderwerpen waar we u over wilden bijpraten zullen we in de Nieuwsbron schrijven. De komende maanden bekijken we wanneer we in het najaar een nieuwe datum vastleggen voor een gemeenteavond.
2e Pinksterdag:
Op 2e Pinksterdag is er een samenkomst in de kerk van de Hervormde gemeente van Besoyen. Iedereen, maar vooral gemeenteleden van Hervormd Sprang zijn daar welkom. Besoyen regelt de bijeenkomst op 2e Pinksterdag, Sprang doet dat op 2e paasdag, zo is door de kerkenraden afgesproken. Naast alle andere diensten hopen we u en jou daarom ook in Besoyen te begroeten.

Van de Diaconie:
Collecte:
Voor eerste pinksterdag staat de GZB pinkstercollecte op het rooster. Zoals de meesten van u weten zijn we als gemeente via GZB-Deelgenoten verbonden aan het zendingsechtpaar Kees en Esther van der Knijff. Deelgenoten is een programma van de GZB dat gemeenten verbindt met zendingswerk. Met Deelgenoten steunen we zendingswerkers, ontdekken we wat zendingswerk is en leren we christenen uit Gods wereldwijde kerk kennen. Kees en Esther zijn sinds januari 2021 uitgezonden door de GZB. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. De GZB pinkstercollecte is in z’n geheel bestemd voor het werk dat Kees en Esther in Libanon doen. Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 20,- voor het orgelfonds. Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 20,- voor het CvK. Ds. Bouter ontving € 5,-, 3 x € 10,- en € 50,- voor het CvK. Ook ontving hij € 5,- en € 50,- voor de diaconie. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 15,- en € 50,- voor het CvK. Tevens ontving hij € 50,- voor het orgelfonds. Voor al uw gaven; hartelijk dank!
Verantwoording collecten en giften maart 2024:
Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 3.727,65 ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: 3 maart St Kimon – Hans en Gerrie Kasbergen: € 336,80; 10 maart Diaconie: € 322,80; 13 maart Dorcas – Duurzame ontwikkeling en noodhulp: € 1.419,-; 17 maart GZB voorjaarscollecte – Fam van der Knijff: € 548,75; 24 maart Diaconie: € 305,30; 29 maart SDOK: € 295,75; 31 maart St Schuilplaats: € 359,30; CvK: € 20,-; IZB – Missie Westerveld Dwingeloo zendingsbussen: € 82,45;
Hospice Francinus de Wind: € 15,-; Diaconie – kerstattenties: € 22,50. Ook voor deze gaven heel hartelijk dank!

Wensradio:
Dankbaar mogen we terugkijken op een seizoen met mooie uitzendingen van de muzikale wensradio. We hebben kunnen luisteren en kijken naar bemoedigende, lieve en troostrijke liederen. Op woensdag 22 mei van 18.30 uur tot 19.30 uur is de laatste uitzending van wensradio voor dit seizoen. U kunt hiervoor nog uw muzikale wens insturen door een mail te sturen naar lied@hervormd-sprang.nl. De uitzending volgen kan via kerkomroep of kerkdienst gemist. Namens het team van wensradio graag tot dan.

Nieuwsbron:
De Nieuwsbron verschijnt weer op vrijdag 24 mei. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 20 mei via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl.

Voetius:
Voor de editie van 23 mei 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 20 mei 09.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk. Uw en jullie kerkenraad, ds. Bouter en de pastoraal werker.