Diensten zondag 10 mei:
09:30 uur: ds. E. van Wijk. Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de ochtenddienst: Psalm 118: 7
– Collecte: Diaconie: bestemming St. Hulp Oost Europa en CvK: Kerk en Eredienst en Bijstand pastoraat
18.30 uur: Meditatie door ds. E. van Wijk; uitzending via kerkomroep.nl/kerkdienstgemist.nl

 

Bij de diensten:
Mooi dat zondag opnieuw de lofzang door mocht gaan, en ook het Woord weer verkondigd werd! Het is fijn dat dit, te midden van wat niet mogelijk is, toch doorgang kan vinden. We hopen ook zondag weer een dienst uit te zenden. In de avond een meditatie, en in de morgendienst een preek naar aanleiding van Genesis 32. Dat is deel twee van het tweeluik met als thema ‘crisis’. Wat was het mooi geweest om op Moederdag een doopdienst te hebben. Dat was namelijk de bedoeling! Boaz van Raamsdonk (zoon van Gerrit en Marieke) zou dan gedoopt zijn geworden. Voor hen als gezin, met hun ouders en geliefden, maar ook voor ons als gemeente, een gemis dat dit nu geen doorgang kan vinden. We vertrouwen er op dat Gods zorg niet pas bij de doop begint en hopen op een later moment.
Van de kindernevendienst
Beste kinderen en ouders, Zondag 10 mei is de derde van een blok met vier verhalen over het leven van David. Op deze zondag staat 1 Samuel 18:6-16 en 19:1-18 centraal: Saul is jaloers op David en wil hem doden, maar Davids vriend Jonathan en Davids vrouw Michal helpen David. David bidt God om hem kracht te geven om Saul niet te doden, want God heeft Saul als koning uitgekozen. Zing lekker mee met de liedjes, luister naar het verhaal en knutsel mee! Deze week is de Extra uitdaging een harp maken. David speelde voor Saul op de harp om hem rustig te krijgen, hopelijk ontspan jij van lekker knutselen aan je harp! Bij de printbladen staat een voorbeeld om een echt werkende harp te maken! Stuur een foto van je eigen gemaakte harp naar KND@hervormd-sprang.nl, wij zingen graag een liedje mee! Hartelijke groeten, De KND-leiding

Vanuit de kerkenraad:
Afscheid van ons zendingsechtpaar Hans en Gerrie Kasbergen
Sinds 2014 steunen wij als deelgenootgemeente via de GZB Hans en Gerrie Kasbergen. Zij waren als zendingsechtpaar uitgezonden naar Noord Malawi. Na 6 jaar stopt het project in Noord Malawi. U heeft hier eerder al bericht over ontvangen. Sinds een aantal weken zijn ze weer in Nederland. Op D.V. zondag 17 mei zouden zij naar onze gemeente komen om te vertellen over het einde van hun project en om elkaar te ontmoeten. Dit kan, vanwege de overheidsmaatregelen i.v.m. COVID-19, helaas niet doorgaan. Op de website staat een videoboodschap van Hans en Gerrie waar ze hun dank uitspreken aan u/jou voor uw/jouw inzet en ondersteuning. Mede door de steun van onze gemeente hebben Hans en Gerrie hun werk in Malawi kunnen doen en zijn zij tot zegen geweest voor de mensen in Malawi. Hartelijk dank daarvoor! Wij willen Hans en Gerrie bedanken voor de fijne contacten, de open gesprekken, de presentaties en ontmoetingen in onze gemeente. Ook willen we ze bedanken voor de spontane uitnodiging en hartelijk ontvangst van onze jongeren in Malawi in 2016. Het verlangen van Hans en Gerrie is om terug te gaan naar Malawi. We willen ze daar Gods zegen bij toewensen. De Zendingscommissie.

Vanuit de diaconie:
Collecte: Komende zondag wordt er gecollecteerd voor Stichting HOE (Hulp Oost-Europa). Hongarije, Roemenië, Oekraïne, Slowakije, Tsjechië, Polen… namen op de kaart van Europa die tot de verbeelding spreken. Namen van landen die decennialang onder de dictatuur van het communisme hebben gezucht. Landen waar kerk en samenleving in de greep waren van een atheïstisch regime. Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) is sinds 1976 actief in deze landen waar christenen leefden onder de verdrukking. Ze kregen geestelijke en materiële hulp. Nu met hulp in velerlei vormen, omdat Oost-Europa die meer dan ooit nodig heeft. Omdat het mag… en moet! Om dit werk mogelijk te maken kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Opbrengst collecten en giften 8 maart – 30 april 2020: Kerk en eredienst €562; Orgelfonds €275; Biddag incl. per bank ontvangen giften €3.274. Daarnaast is er via de bank een totaal bedrag van €2.817 ontvangen voor gemiste collectes en via de ‘collectezak’ op de website € 1.548 (hiervan is 40% bestemd voor de diaconie). Het college dankt u allen heel hartelijk voor uw gaven.

De muzikale wensradio:
Dankbaar mogen we terugkijken op mooie uitzendingen van de muzikale wensradio. Het is een programma vol mooie, bemoedigende, lieve en troostrijke wensen, aangevuld met bijpassende liederen. We kijken alweer uit naar de volgende uitzending, telkens op woensdagavond van 19.00 uur tot ca. 20.00 uur. U kunt elke week een muzikale wens insturen tot uiterlijk dinsdagavond 18.00 uur voorafgaande aan de dag van uitzending. Dit kan zijn voor iemand anders, maar ook gewoon voor uzelf, omdat u het lied mooi vindt. Het mag natuurlijk ook geheel anoniem zijn. Stuur een mail naar lied@hervormd-sprang.nl. Luisteren u en jij aanstaande woensdag ook weer? Dit kan via kerkomroep of kerkdienst gemist. Namens Nienke, Anthe, Hendrik-Jan, Richard en Simon, graag tot dan.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 14 mei 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 11 mei om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
De afgelopen dagen hebben we stilgestaan bij de bevrijding van ons land. In vele kerken klonken de 2 coupletten van het Wilhelmus. Elke keer treft het mij als we zingen: Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer. Dan denk ik aan de eeuwenoude woorden uit Genesis 15: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Abram geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. God is nog steeds dezelfde. Hij wil ook uw schild zijn. Bij wie kunnen we beter schuilen dan bij de HEERE?
We wensen eenieder die met ziekte te maken heeft, de in eenzaamheid hun weg gaan, die een geliefde moeten missen, die om welke reden verdriet en pijn ervaart, de zegen en nabijheid van de Heere toe. Uw pastoraal werker Arjan Noorland