Diensten zondag 12 mei:
09:30 uur: ds. J.J. van Holten, IJsselstein
18:30 uur: ds. C.H. Buitink, Klaaswaal
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 92:1,2, n.m. Psalm 48:4,6
– Kinderoppas: Irma Boogaarts, Judith Schalkwijk, Meinke van Zelst, Willeke Smit
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: Dhr. Heijkoop (tel. 281372)
– Collectes: 1e collecte: St. Hulp oost Europa, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Bij de diensten:
Komende zondag mogen we twee gastvoorgangers verwelkomen. Twee diensten om de Heere en elkaar te ontmoeten, en vooral (het woord ‘dienst’ zegt het al) om de Heere te dienen; in het zingen voor Hem, in het geven van onze gaven, en in het feit dat we ons biddend tot Hem richten en ook biddend luisteren als Hij Zich tot ons richt.

Vanuit de kerkenraad:
Verkiezing ambtsdragers: Zoals u heeft kunnen lezen in de laatste Nieuwsbron van april j.l. bestaan er binnen de kerkenraad binnenkort enkele vacatures, te weten 1 voor ouderling missionair werk, 1 voor diaken en 3 voor ouderling-pastoraat. De kerkenraad heeft het voornemen om op DV 6 juni aanstaande hiervoor een verkiezingsvergadering te beleggen.
Ten bate van het opstellen van dubbeltallen voor deze vergadering wordt uw medewerking, als belijdend lid van onze gemeente, gevraagd. Afgelopen zondag zijn er formulieren klaargelegd waarop u uw aanbevelingen, met mannelijke belijdende gemeenteleden, voor de vacatures kunt doen alsmede eventueel tegenkandidaten kunt indienen tegen de herkiesbare ambtsdragers broeders Jacob Uijl, Wil Timmermans en Wim Faro. Het formulier is ook te downloaden vanaf de website, aldaar vindt u dan ook de volmachtformulieren waarmee een belijdend lid een ander belijdend kan machtigen een stem in te dienen. De ingevulde en ondertekende formulieren kunnen dan vervolgens ingediend worden in de doos achterin de kerk of bij de scriba. U heeft hiervoor de tijd tot en met uiterlijk zondagochtend 19 mei. Na de kerkenraadsvergadering van DV 28 mei zullen de dubbeltallen, benoeming en eventuele tegenkandidaten bekend gemaakt worden. Let op dat de formulieren ondertekend dienen te worden en dat per handtekening van een belijdend lid één aanbeveling wordt gerekend. De kerkenraad vraagt u als gemeente (de voorbereidingen op) de verkiezingen in uw gebeden te gedenken, in de hoop dat de vacatures ingevuld kunnen worden.

Vanuit de diaconie:
Giften:
Mevr. N. Maijers ontving via de HVD € 10,00 voor de werkgroep Zambia
Collecte-opbrengsten april: Diaconie collectes 7/4 en 22/4 plus busje bij het orgel € 661,85 ;
Collecte Ramp Oost Afrika orkaan Idai € 1345,82 plus giften via de bank € 365,00 ;
19/4 IZB Dabar Campingwerk € 251,80 ; IZB zendingsbussen in de kerk 1e kwartaal 2019 €183,65 bestemt voor Gebedsposten Ds. Ron v.d. Spoel in Amersfoort ; 21/4 1e Paasdag werkgroep Zambia € 470,85 plus giften via de bank € 80,00 ; 28/4 Zoa collecte € 356,10
28/4 Opbrengst collecte tentdienst € 588,25, hier moeten alle onkosten nog van worden betaald ; 16/4 Paaswijding Senioren € 169,75 ; Mannenavond op 12/4 € 196,85 dit bedrag heeft de diaconie bestemd voor de noodhulp ramp oost Afrika. De opbrengst van de collecte van de kindernevendienst van de maand april € 175,55 is overgemaakt aan de speelgoed bank.
Namens de diaconie hartelijk dank voor al deze gaven,

Incasso en betaling voetius:
In de komende maand willen wij het abonnementsgeld, voor de betaling van Voetius weer via de automatische incasso afschrijven, diegene die dit niet willen wordt verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met diaken Wim Faro Tel.nr. 280538.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Pastoraal werker Arend van Mourik ontving 5 x €10, 1 x €15, 4 x €20 en 1 x €40 voor de kerk.
Collecte-opbrengsten april:
Kerk en eredienst € 1.792; Jeugdcentrum € 365; Restauratiefonds € 429; Bijstand pastoraat € 669. Het college dankt u allen hartelijk voor uw gaven.

Doorstroomdienst kindernevendienst:
Op D.V. 19 mei nemen de kinderen die na de Zomervakantie naar groep 7 gaan afscheid van de kindernevendienst. Deze kinderen krijgen een preekboekje uitgereikt ter herinnering aan de tijd op de kindernevendienst en om te gebruiken tijdens de diensten die gaan komen. Vanaf deze doorstroomdienst mogen de kinderen die na de Zomervakantie naar groep 5 gaan mee gaan draaien met de oudste groep. Dit betekent dat ze de ene week bij de jongste groep mogen aanschuiven en de andere week bij de oudste groep. We hopen op een mooie dienst met z’n allen, er is 19 mei geen kindernevendienst. Hartelijke groeten van de kindernevendienstleiding

Sprang bouwt aan verandering:
De planten van de plantenactie kunnen zaterdag 11 mei a.s. opgehaald worden in het Jeugdcentrum tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 16 mei 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 13 mei om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Ondertussen is het werk in de pastorie weer opgepakt, en zijn ze in huize van Mourik in verwachting! Het is goed om hier nog een keer de aandacht te vestigen op de oproep om namen in te dienen voor de vacatures. Voor de (nieuwe) belijdende leden een goede gelegenheid om iets te doen met wat ze hebben beloofd toen ze belijdenis deden. Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk