Diensten zondag 4 juni
09:30 uur: proponent M. van Genderen, Leerdam, voorbereiding viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. G.R.G. van der Neut, Werkendam
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 8: 1, nm. Psalm 17: 4.
Kinderoppas: Marga Schouten, Anthe Treffers, Anka van Alphen
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: Studiefonds Gereformeerde Bond, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Een gebed dat blijft resoneren na de diensten van afgelopen zondag is: Laat mijn hart steeds vurig zijn, laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Een goede manier om de Geest niet uit te blussen is om naar de kerk te komen en ons te laten vullen met Christus. Zodat wij steeds meer op Hem gaan lijken. Gezegende dienste toegewenst samen met de gastpredikers.
Koffiedrinken: Zondag 4 juni is het koffiedrinken in het JC. U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, Lucas 6:1-11 staat centraal: Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over de sabbat. Groetjes leiding KND.

Van de kerkenraad:
In de vergadering van 25 mei heeft de kerkenraad besluiten genomen over het vervullen van vacatures van ouderling. Het is te kort dag geweest om daar al voor het Pinksterweekend uitwerking aan te geven. We hopen u over een paar weken hiervan te berichten. Wel laten we u al weten dat de stemmingsvergadering die gepland stond op 12 juni niet doorgaat. In de Nieuwsbron van 25 mei staat in ‘Activiteitenoverzicht 2023’ op blz. 7 deze vergadering nog wel vermeld. In de agenda op de site wordt deze aankondiging verwijderd.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Eén van de eerste activiteiten van de Gereformeerde Bond na de oprichting was het instellen van een Leerstoel- en Studiefonds. Later zijn deze fondsen van elkaar gescheiden. Uit het Studiefonds worden jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Het gaat dan om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen, om boekentoelagen etc. De laatste jaren is ook sterke nadruk komen te liggen op de zogeheten late roepingen. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds de mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Elk jaar verzorgd de Gereformeerde Bond een studiedag en een vierdaagse studieweek, waar tal van theologische vragen besproken worden. Juist in deze tijd waarin er veel op aanstaande predikanten afkomt, is begeleiding en toerusting heel belangrijk. Voor het Studiefonds wordt in veel gemeenten gecollecteerd. Mogen we óók op uw bijdrage rekenen? Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 10,- voor het CvK. Ds. Bouter ontving € 10,- voor de diaconie. Hartelijk dank voor beide giften!

Voetius:
Voor de editie van 8 juni 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 5 juni 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk in het bijzonder de zieken thuis. We denken ook aan onze vervolgde broeders en zusters. Zo vaak staan ze alleen in het geloof en hebben ze niemand om te delen. Laten we hen voortdurend omringen met onze gebeden. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker