Diensten zondag 17 mei:
09:30 uur: ds. E. van Wijk. Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de ochtenddienst: Psalm 118: 14
– Collecte: Diaconie en CvK: Kerk en Eredienst en Orgelfonds
18.30 uur: Meditatie door ds. E. van Wijk; uitzending via kerkomroep.nl/kerkdienstgemist.nl

Wensradio woensdag 20 mei:
19.00 uur: U kunt hiervoor een verzoek indienen via lied@hervormd-sprang.nl

Hemelvaartsdag donderdag 21 mei:
09:30 uur: ds. E. van Wijk. Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de dienst: Psalm 126: 1
– Collecte: Diaconie en CvK: Kerk en Eredienst

Diensten zondag 24 mei:
09:30 uur: ds. M.J. Tekelenburg, Monster Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen voor de ochtenddienst: Psalm 131: 1 en 4
– Collecte: Diaconie: bestemming Open Doors en CvK: Kerk en Eredienst en Onderhoud pastorie
18.30 uur: Meditatie door A.J. Noorland; uitzending via kerkomroep.nl/kerkdienstgemist.nl

Bij de diensten:
We leven toe naar het moment dat we terugdenken aan de Hemelvaart van Christus. In Colossenzen 3: 1 en 2 staat: Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. De bovenstaande diensten helpen ons daarbij.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen en ouders; Zondag 17 mei is de laatste zondag van een blok met vier verhalen over het leven van David. Op deze zondag staat 1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35 centraal: David luistert naar Abigaïl, de vrouw van Nabal. David vraagt Nabal om eten voor hem en zijn soldaten. Als Nabal weigert, wordt David zo kwaad dat hij hem wil vermoorden. De vrouw van Nabal, Abigaïl, deelt wel eten en brengt het naar David. Zing lekker mee met de liedjes, luister naar het verhaal over hoe David luistert naar Abigaïl en knutsel mee! Deze week gaat de extra opdracht over ‘delen’. Je kunt snoepjes verdelen, een traktatie uitdelen en je gedachten mededelen. Wij horen en zien graag wat jij deze week gaat verdelen, uitdelen of mededelen. Stuur dit naar KND@hervormd-sprang.nl, wij zitten er weer klaar voor!
Zondag 24 mei staat Psalm 23 centraal: een lied waarin God wordt beschreven als een herder. We mogen deze week horen dat God als een herder voor ons zorgt en ook op moeilijke momenten bij ons is. En weet je wie dit lied geschreven heeft? Juist, David! Zing lekker mee met de liedjes, luister naar het verhaal over hoe David een lied schrijft voor God en knutsel mee! Deze week gaan we in de extra opdracht lekker zingen, net als David. Stuur de titel van je favoriete christelijke liedje op naar KND@hervormd-sprang.nl, dan maken wij een liedlijst waar de hele gemeente van kan genieten! Hopelijk komen er veel liedjes binnen!
Hartelijke groeten, De KND-leiding

Pastoralia:
We leven mee met onze ouderen die in deze weken geen bezoek kunnen en mogen ontvangen of zelfs niet op bezoek kunnen bij man of vrouw. Het gemis, de onmacht, de afstand, het doet zeer en geeft verdriet. We leven met u mee en weet u gedragen in het gebed in en van de gemeente.
We leven mee met onze zieken. In het bijzonder denken we aan hen die onderzoeken doen of een behandeling ondergaan. De uitwerking daarvan is vaak vermoeiend. De HEERE zij u nabij en geve u Zijn vrede.
We leven mee met de jongeren die bezig zijn met tentamens en examens. Sterkte en verwacht het van de Heere.
Pastoraat tussen Hemelvaart en Pinksteren: Dit jaar is er voor sommige kinderen een “He-Pi-vakantie”. Ds. van Wijk is daardoor vrij tussen Hemelvaart en Pinksteren. Voor het pastoraat betekent dit dat er voor zaken die dringende pastorale zorg behoeven contact kan worden opgenomen met onze Pastoraal werker Arjan Noorland (06-20584814).

Uit de Pastorie:
De persconferentie vorige week, biedt wat mogelijkheden. Tegelijk beseffen we dat “gewoon” naar de kerk gaan, en “gewoon” bezoeken brengen, nog niet mogelijk is. Dat laatste is moeilijk op te starten, juist omdat de bezoeken vaak worden gebracht aan hen die meer gevoelig zijn voor het virus. Rondom de diensten leven er nog veel vragen. Wat is bijvoorbeeld het effect van zingen? We hopen dat de Kerkenraad hierin wijsheid van God ontvangt. Voor mij als predikant is dit een lastige periode. De lege kerk tijdens de dienst, maar ook de telefoon als ontmoetingsplek. Het is een leeg gevoel. Fijn dat de pastorale teams, samen met de ouderlingen, de schouders er onder zetten, en er veel contact is met gemeenteleden. Op deze manier krijgt het pastoraat zoveel mogelijk vorm. Wat de nascholing betreft is het nu definitief duidelijk dat het blok van juni wordt verplaatst naar D.V. januari. Dat vind ik erg jammer. De opleiding duurt op deze wijze langer, en is nog niet afgerond als het winterseizoen start. Bovendien verstoort deze lange periode het leerproces. Ik heb er vertrouwen in dat de begeleiding mij goed zal ondersteunen om alsnog aan leerdoelen te werken. Hele goede Hemelvaart en Pinksteren toegewenst.

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Collecte: Op zondag 24 mei is de diaconiecollecte bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen wereldwijd die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Om dit werk mogelijk te maken kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!

Collecten en giften april: Via de bank voor de Diaconie € 1195,00; Digitaal voor de Diaconie € 397,20; Giften voor de voedselbank via de bank € 95.00; Gift voor de IZB € 50,00; Totaal € 1737,20. Dit is als volgt verdeeld over de Collectes van April ; Collecte 5 april, Alpha cursus missionair werk, € 275,00; Collecte 12 april IZB bestemd voor het werk van Ds. Ron v.d. Spoel in Limburg, € 275,00 + Gift van € 50,00 totaal € 325,00; Collecte 26 april Voedselbank, € 275,00 + giften € 95,00 totaal € 370,00 ; Diaconie collectes (3x), totaal € 767,20. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Coronavirus:
Enkele weken geleden plaatsten we de stukjes coronavirus; ‘ik zoek hulp’ en coronavirus; ‘hulpaanbieders gezocht’ in Voetius. Intussen zochten enkele gemeenteleden hulp en meldden een 30-tal hulpaanbieders zich aan. Het kan zo maar zijn dan u enkele weken geleden nog geen hulp nodig had, maar nu wel. Schroom daarom niet en meld u alsnog aan. De hulpaanbieders staan voor u klaar.
Hier nogmaals het stukje: Coronavirus; ‘ik zoek hulp’: Het Coronavirus raakt ons allemaal. Gelukkig kunnen velen van ons zich nog goed redden. Anderen maken gebruik van hun bestaande netwerken. Er zijn ook mensen die het zonder hulp niet redden, maar niet weten bij wie ze voor praktische hulp terecht kunnen. Behoort u tot de laatste groep dan is deze informatie speciaal voor u bedoeld. Landelijk is er door kerken en andere (christelijke) maatschappelijke organisaties een actie gestart om hulpvragers en hulpverleners bij elkaar te brengen. Hiervoor is een website geopend: www.nietalleen.nl bestemd voor degenen die niet beschikken over een eigen netwerk en wel praktische hulp nodig hebben. Meer dan 500 organisaties en kerken zetten zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? U bent niet alleen. Via www.nietalleen.nl worden hulpvragen gekoppeld aan lokale hulporganisaties die voor de uitvoering van de hulpvraag gaan zorgen. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want u bent niet alleen. Hebt u hulp nodig? Bel dan 0800-1322 (maandag t/m vrijdag 09.00-21.00 uur en zaterdag en zondag van 09.00-20.00 uur) of ga naar www.nietalleen.nl en vul het aanvraagformulier in. Lukt het u niet om dit zelf te regelen bel dan met: Nico Visser 06-30 333 307 contactpersoon namens de diaconie. Met nadruk merken we op dat deze hulp beschikbaar is voor iedereen en iedereen zich hiervoor dus kan aanmelden.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Ontvangen via de diaconie: € 120,00 Bidstond collecte, en € 80,00 voor de andere CVK collectes. Hartelijk dank.

VBK:
Helaas hebben we met de VBK-commissie moeten besluiten dat dit jaar de VBK in de tent op het Molenplein niet door kan gaan. We vinden dit erg jammer omdat in de tent ieder jaar veel activiteiten plaats vinden voor jong en oud! We zijn met elkaar aan het nadenken hoe verder en of we nog binnen de richtlijnen van de overheid een alternatief kunnen aanbieden of iets digitaals, of dat we dit jaar alles overslaan en hopen op volgend jaar. Zodra er activiteiten en of dingen georganiseerd worden willen we dit zo snel mogelijk laten weten aan iedereen via de site/facebook en de Voetius. Voor ideeën of suggesties: mail naar: vbk@hervormd-sprang.nl .

Kopij Voetius:
Voor de editie van 28 mei 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 25 mei om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We wensen eenieder die met ziekte te maken heeft, de in eenzaamheid hun weg gaan, die een geliefde moeten missen, die om welke reden verdriet en pijn ervaart, de zegen en nabijheid van de Heere toe. God is een God van relatie. Niet een God van 1,5 meter afstand.
Maar ’t is mij goed, mijn zaligst lot,
Nabij te wezen bij mijn God;
‘k Vertrouw op Hem geheel en al,
Den HEER, Wiens werk ik roemen zal. (Ps. 73: 14b)
Uw pastoraal werker Arjan Noorland