Diensten zondag 31 mei | 1e Pinksterdag:
09:30 uur: ds. E. van Wijk. Uitzending via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/
– Zingen: Psalm 135:3
– Collecte: Diaconie-GZB en CvK: Kerk en Eredienst en Restauratiefonds

Dienst maandag 1 juni | 2e Pinksterdag:
10.00 uur: Zangdienst m.m.v. Ds. A. de Wit; uitzending via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/

Woensdag 3 juni I Muzikale wensradio: 
19.00 uur – verzoeken via lied@hervormd-sprang.nl (tot uiterlijk dinsdag 18.00 uur voor de uitzending van woensdag)

Bij de diensten:
Op maandag 1 juni (2e pinksterdag) is er een uitzending via de kerktelefoon. We luisteren naar mooie liederen en Ds. A. de Wit verzorgt een meditatie over het werk van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Paulus schrijft daarover in Romeinen 8,15: ‘Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!’ Deze uitzending is te beluisteren via de kerktelefoon van beide gemeenten.
Gemeentezang
Beste gemeenteleden; Om de gemeentezang meer volume te geven zoeken we met ingang van 7 juni per dienst ongeveer 15 zangers/zangeressen. Daarbij gaat het om de ochtend- en avonddiensten. Tot nu toe zijn er steeds vaste zangers geweest, en die willen we aanvullen met u/jullie. Opgeven, zo vaak als u/jij zelf wilt, kan via de link: https://forms.gle/543K2sES1Q8bSZNq8. Als er meer opgaven zijn, maken wij een indeling. Zo krijgt hopelijk iedereen een kans om te zingen in de kerk. Het opgaveformulier blijft online, zodat later in de maand opgeven ook nog mogelijk is. We hopen op goede zegenrijke zondagen. Psalm 122:1. Muzikale groet; Julianne Bogers, Martine van der Klooster, Bert van Zelst.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen en ouders;
Deze zondag is de eerste van een aantal teksten uit de brieven van het Nieuwe Testament die we door het jaar heen lezen. Vandaag lezen we een gedeelte uit de brief aan de Galaten. Op deze zondag staat Galaten 5:22-26 centraal: een tekst die laat zien hoe een leven eruitziet wanneer je vreugde en vrede ervaart als je leven geleid wordt door de Heilige Geest. De Heilige Geest die helpt om geduldig te zijn en goed voor elkaar. Zing lekker mee, luister naar het verhaal waarin Paulus zijn brief schrijft en knutsel mee! Deze week gaat de extra opdracht over ‘de vrucht van de Heilige Geest’. Er staat zaterdag een mobiel online van een duif met de vruchten van de Heilige Geest. Knutsel de mobiel in elkaar, maak een foto en stuur hem naar KND@hervormd-sprang.nl Fijne Pinksteren allemaal!
Hartelijke groeten, De KND-leiding
Vanuit de kerkenraad

Vanuit de diaconie:
Toelichting collecte:
GZB pinksterzendingscollecte: Juist nu! Ook tijdens de coronacrisis gaat de GZB door met het verspreiden van het Evangelie. In Albanië steunt de GZB gevangenispastoraat. Nu de gevangenissen zijn afgesloten, verspreiden gelovige gedetineerden zelf het Evangelie. In Noord-Rwanda werkt de familie Mager, ondanks de lockdown. Arme gemeenteleden verzamelen er voedsel en zeep. De kerk mag dit naar afgelegen dorpen brengen. “God opent ramen als deuren gesloten zijn”, vertelt Caroline Mager. De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu! U steunt het GZB werk met u gebed en met u gift d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. U kunt u gift ook overmaken op rekeningnummer NL 74RABO 0334202523 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang o.v.v. pinksterzendingscollecte GZB.
Giften: Pastoraal werker Arjan Noorland ontving op bezoek een bedrag van € 500. Dit moest als volgt verdeeld worden: € 200 voor de Bidstond-collecte van het CVK,
€ 100 voor het CVK, en € 200 voor de Diaconie. Hartelijk dank voor deze gave.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Opbrengst acties rondom Koningsdag:
De afhaal BBQ actie heeft het mooie netto bedrag opgebracht van € 3.031. De (aardbei)plantjesactie € 379 en via marktplaats is er voor € 85 aan rommelmarktspullen verkocht. Het college dankt alle initiatiefnemers en kopers heel hartelijk voor hun inzet en bijdragen.
Beeld en geluid in de kerk:
Sinds vorige week is de laatste stap gezet naar een optimalisatie van beeld en geluid in de kerk. Zo is er een tweede camera in bedrijf gesteld. De dataverbinding is verbeterd, waardoor de camera’s scherper konden worden afgesteld. Ook is er een nieuwe versterker voor de geluidsinstallatie aangebracht en zijn de microfoons hierbij opnieuw ingeregeld. Het camerawerk met de vele mogelijkheden is nieuw voor ons en zal daarom de eerste weken enige ervaring nodig hebben. Hiervoor vragen wij dan ook om uw begrip. Toch is belangrijk dat alles voor iedereen naar wens werkt. Wij vragen u daarom dan ook kritisch met ons mee te denken luisteren en kijken. Zeker nu we met onze leverancier we nog in de testfase verkeren, kunnen we alle kleine en grote irritaties nog kenbaar maken. Daarom… heeft u een vraag opmerking of suggestie voor de beeld en geluiduitzendingen van de kerkdiensten kunt u deze mailen naar beeldengeluid@hervormd-sprang.nl Namens het CvK wensen wij u vele gezegende diensten toe.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 4 juni 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 1 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Weten wij, op welke wijze Jezus onze voorspraak is, bij Zijn vader? Toen Hij nog op aarde was sprak Hij: Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. (Joh. 17:24). Als Jezus hier op aarde al zo bad, hoeveel te meer zal Hij in de hemel Zijn voorspraak doen: ”Vader! Ik wil.”
We wensen eenieder die met ziekte te maken heeft, de in eenzaamheid hun weg gaan, die een geliefde moeten missen, die om welke reden verdriet en pijn ervaart, de zegen en nabijheid van de Heere toe.

Uw pastoraal werker Arjan Noorland