Diensten zondag 11 juni
09:30 uur: Ds. E.E. Bouter, Hendrik Ido Ambacht, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. M. van Campen, Ede, dankzegging Heilig Avondmaal
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 17: 8, nm. Psalm 18: voorzang.
Kinderoppas: Marieke van Raamsdonk, Renske Nieuwkoop, Daan Rozenbrand
Kindernevendienst: groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Avondmaalscollecte bestemd voor de NPV afd. Sprang-Capelle

Bij de diensten:
Afgelopen zondag klonken deze woorden vanaf de preekstoel: ‘Geliefden in de Heere Jezus Christus’. Wat heeft dat met ons gedaan? Jezus zei: ‘Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.’ Hij kijkt ernaar uit om u en jou te ontmoeten. Laten we dan met een tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. (Hebreeën 10:22). We wensen elkaar een goede zondag toe.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, Lucas 7:1-10 staat centraal: Jezus maakt de slaaf van een Romeinse officier beter. Groetjes leiding KND.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de Avondmaalscollecte bestemd voor de NPV afdeling Sprang-Capelle. Ieder mensenleven is kostbaar en verdient bescherming. Vanaf het prille begin tot aan het einde. Daarom komt de NPV op voor het leven. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. De NPV heeft ruim 70 lokale afdelingen in het land. Zij geven een stem aan de zorg voor het leven. Ieder op zijn eigen manier. Ze organiseren bijvoorbeeld ledenvergaderingen en thema-avonden en werven nieuwe leden en vrijwilligers. In ruim 50 plaatsen wordt ook vrijwillige thuishulp geboden. De vrijwillige thuishulp van de NPV is er voor iedereen. Voor christenen en niet-christenen, voor leden en niet-leden. Iedereen kan er een beroep op doen. Een aantal NPV-afdelingen biedt ook vrijwillige terminale thuishulp. Dit gaat om het ondersteunen van mensen in de terminale fase en hun familieleden. Met uw steun kan de NPV meer mensen helpen! Kijk voor nadere informatie over de NPV afdeling Sprang-Capelle op https://www.npvzorg.nl/afdelingen/sprang-capelle. Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 10,- voor de kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- en € 20,- voor het CvK. Heel hartelijk dank!
Verantwoording april 2023: Via Appostel, de link digitaal collecteren, de bankrekening en de collectezak is € 2.086,19 ontvangen. Deze opbrengst is als volgt verdeeld, waarbij rekening is gehouden met de aangegeven bestemmingen: Zondag 2 april – Kerk in Actie € 337; Vrijdag 7 april – Diaconie € 321,19; Zondag 9 april – Stichting Schuilplaats € 382; Zondag 16 april – Diaconie: WMO voorziening € 357; Zondag 23 april – IZB: Familiehuis Schollevaar
€ 347; Zondag 30 april – Diaconie: Missionair werk € 322; Sprang bouwt aan verandering € 20. Heel hartelijk dank voor uw gaven!

Verlof:
Komende 3 weken heeft ds. Bouter vakantie. Vanaf 3 juli zal hij weer beschikbaar zijn. We wensen hem en zijn geliefden een fijne vakantie toe.

Voetius:
Voor de editie van 15 juni 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 12 juni 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk in het bijzonder de zieken thuis of elders. Laten we hen voortdurend omringen met onze gebeden. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.