Diensten zondag 18 juni: kerkdienst digitaal volgen
09:30 uur: Ds. M. Baan, Veenendaal
18.30 uur: Ds. E. van Wijk, Heukelum
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 18: 2, nm. Psalm 18: 3.
Kinderoppas: Marjon Kerstens, Loïs Ros, Daniel Mewis
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: HGJB, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Bij de diensten:
‘Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, Om ’s HEEREN voorhof in te treên! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, En aan mijn ziel het leven geeft.’ (Psalm 84: 1) Gezegende diensten toegewenst.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, Lucas 10:38-42 staat centraal: Jezus is op bezoek bij de zussen Marta en Maria. Groetjes leiding KND.

Van de kerkenraad:
1e:
In de vergadering van 25 mei heeft de kerkenraad de broeders Pieter Tanghe (Meidoornlaan 9), Arjan de Jong (Jan de Rooijstraat 18) en John de Gardeijn (Tooropstraat 18) verkozen verklaard voor het ambt van ouderling. Op 11 juni is dit in de kerk afgekondigd en is voorbede voor hen gedaan. Uiterlijk 23 juni zullen deze broeders hun beslissing hierover bekend maken. Wij wensen Pieter, Arjan en John van harte wijsheid en samen met hun gezinnen Gods zegen toe om de juiste beslissing te nemen. Ook bevelen we hen aan in uw voorbede.
2e:
Zondagavond zal voor het eerst sinds het vertrek naar Heukelum ds. van Wijk weer bij ons voorgaan. We bidden voor goede diensten deze dag, maar ook op een aangenaam weerzien in de avonddienst met onze oud-predikant.

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de HGJB: training en toerusting. ‘We willen onze jeugdwerkers een stevige basis meegeven’. Jeugdwerk, dat doe je vanuit je hart. Met liefde voor God en passie voor jongeren. Clubleiders en jeugdwerkers hebben kennis en vaardigheden nodig om er voor kinderen, tieners en jongeren te zijn. Zodat ze hen met meer impact houvast kunnen bieden in hun geloof. Om jeugdwerkers beslagen ten ijs te laten komen, geeft de HGJB door het hele land trainingen en toerustingsavonden. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Geef!
Ontvangen:
Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 10,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!

Collectemunten:
Met ingang van 1 juli 2023 kunt u uw collectemunten ophalen bij Het Gouden Lint, Van der Duinstraat 107b, 5161 BN Sprang-Capelle. De openingstijden kunt u op internet raadplegen. U moet uw munten vooraf bestellen. Dit kan eenvoudig via de Appostel App of anders via de website hervormd-sprang.nl. U gaat dan naar de tegel Digitaal collecteren en klikt op de collectezak. Bovenaan de site kiest u vervolgens voor het item collectemunten en dan komt u in de webwinkel om daar de gewenste munten te bestellen en te betalen. Na het afronden van de betaling krijgt Het Gouden Lint een bericht van uw bestelling. Komt u er niet uit? In de winkel willen ze u er graag bij helpen. De uitgifteavond van de munten op de eerste maandag van de maand komt hiermee te vervallen.

Voetius:
Voor de editie van 22 juni 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 19 juni 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Afgelopen woensdag kregen de examenkandidaten de uitslag te horen wel of niet geslaagd. We hopen voor jullie dat er een fase afgesloten kon worden en daardoor een start van een nieuwe weg. Voor hen die niet slaagde hopen we dat met nieuwe veerkracht verder gegaan mag worden. Voor nu een periode van rust. De wijze koning Salomo zei: ‘Gedenk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd’ (Prediker 12). We groeten u allen hartelijk in het bijzonder de zieken thuis en zij die een moeilijke weg gaan. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.