Diensten zondag 22 mei: te volgen via: https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Prop. M. Slingerland, Gouda
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 136: 13 en 14, nm. Psalm 136: 16 en 21.
Kinderoppas:Irma Boogaarts, Meinke van Zelst, Lotte Raamstijn
Kindernevendienst:groep 1-4
Collectes: 1e collecte: Studiefonds Gereformeerde Bond, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei:
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
Zingen voor de dienst: Psalm 136: 23 en 24.
Kinderoppas: Janneke Verwoerd, Stefan Mewis, Diede Treffers
Collecte: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst,

Diensten zondag 29 mei:
09:30 uur: Ds. A.H. van Mourik, Kamperveen
18:30 uur: Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 136: 25 en 26, nm. Psalm 138: 1.
Kinderoppas: Sanne Bogers, Anthe Treffers, Minke treffers
Kindernevendienst: groep 1-6
Collectes: 1e collecte: PDC De Herberg, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Bij de diensten:
Met Hemelvaart werd de gevangenis gevangen genomen. In psalm 68 horen we de dichter zingen: Gij voert ten hemel op, vol eer; De kerker werd Uw buit, o HEER! Gij zaagt Uw strijd bekronen met gaven, tot der mensen troost, opdat zelfs ’t wederhorig kroost altijd bij U zou wonen. We kijken weer uit naar de komende diensten. Gezegende voorbereiding!
Koffiedrinken na de dienst:
Zondagmorgen 22 mei is er na de kerkdienst gelegenheid om elkaar, onder het genot van een kop koffie, thee of iets fris, te ontmoeten in het Jeugdcentrum. Iedereen is van harte welkom! De volgende data zijn 26 juni en 17 juli. De Zendingscommissie
Organisatie koffiedrinken:
Al jaren wordt het koffiedrinken georganiseerd door de Zendingscommissie. Na de zomervakantie willen we het koffiedrinken na de dienst anders gaan organiseren. Het is de bedoeling om minimaal 1 keer per maand na de dienst met elkaar koffie te drinken. Iedereen kan zich dan inschrijven om een keer te helpen met het koffie zetten/schenken. Dit wordt dan niet meer geregeld door de Zendingscommissie. Richard Visser wil dit na de zomervakantie gaan coördineren. Hij zorgt voor de communicatie en maakt de roosters. Binnenkort hoort u hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Gebedsuur:
Zondagavond 22 mei na de avonddienst hopen we weer een gebedsuurtje te houden in de doorloopruimte van de kerk. Eenieder van harte welkom. Gebedspunten kunt u doorgeven via het mailadres; gebedsuur@hervormd-sprang.nl. Hartelijke groet van het gebedsTeam.

Pinksterviering:
Woensdag 1 juni is er een pinksterviering voor de senioren, de vrouwen- en mannen vereniging. We beginnen om half 4 (15.30u.). We staan samen stil bij het pinksterfeest door te zingen, te bidden, te luisteren naar gedichten en een meditatie om zo het wonder van Pinksteren te ervaren, dat God naar ons toekomt door de Heilige Geest. Daarna willen we samen een broodmaaltijd gebruiken om zo verbonden te zijn met elkaar. Voor deze middag is opgave vooraf nodig. Dit is ook de laatste middag van dit seizoen. In de VBK week hopen we een middag in de tent te houden. En daarna beginnen we weer met een nieuw seizoen. D.V.
Opgeven kan bij Petra van Baardwijk, ook voor evt. vervoer. 0416-276493. Wij hopen u te ontmoeten en zo een mooie middag te hebben met elkaar.

Van de kindernevendienst:
Zondag 22 mei: We lezen vandaag Psalm 105:1-11, een psalm die gemaakt is om God te danken voor alles wat hij doet. De dichter schrijft over allerlei mensen uit de geschiedenis, onder wie Abraham en Isaak.
Hemelvaartsdag 26 mei: Deze Bijbel Basics-dag hoort bij Hemelvaart. Het verhaal van Hemelvaart is onder andere te vinden in Handelingen 1:1-11. Jezus gaat naar de hemel, veertig dagen nadat hij opgestaan is uit de dood.
Zondag 29 mei: We lezen Hebreeën 11:8-16, een beschrijving van gelovigen uit het verleden (zoals Abraham en Sara, Isaak en Jakob) die een voorbeeld kunnen zijn voor latere generaties.
Groetjes! Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collecten:
Zondag 22 mei is de diaconiecollecte bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Een van de eerste activiteiten van de Gereformeerde Bond na de oprichting was het instellen van een Leerstoel- en Studiefonds. Enkele jaren geleden zijn deze fondsen van elkaar gescheiden. Uit het Studiefonds worden jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Het gaat dan om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen, om boekentoelagen etc. De laatste jaren is ook sterke nadruk komen te liggen op de zogeheten late roepingen. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds de mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Voor het Studiefonds wordt elk jaar in veel gemeenten gecollecteerd.
Zondag 29 mei is de diaconiecollecte bestemd voor PDC de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. U kunt ‘geven’ via de collectezak in de kerk. Daarnaast kunt u ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Verantwoording collecten en giften april 2022: De opbrengst van de collecten per bank is
€ 1.438,60. De opbrengst van de giften per bank is € 770,00. De opbrengst van de collectezakken is € 940,02. De totale opbrengst van € 3.148,62 is als volgt verdeeld: 3 april: diaconie extra Ton t.b.v. Oekraïne € 400 + € 675 giften, totaal € 1.075; 10 april: missionair werk Alpha-cursus € 425; 15 april: diaconie € 425; 17 april: IZB ds. Ron van der Spoel Maastricht € 425 + € 55 giften, totaal € 480; 18 april: diaconie € 278,62.
-24 april: vervoerskosten kledingactie ZC € 425 + € 30 giften, totaal € 455; CvK: paasmiddag ouderen € 10 gift. Hartelijk dank voor uw bijdragen!
Ontvangen tijdens huisbezoek: Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving € 10 voor de Kerk. Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 20 voor de GZB (Malawi), € 20 voor de Kerk en € 10 voor het Orgelfonds. Bezoekzuster Truus Verduijn ontving € 10 voor de Kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Vanuit het CvK:
Parkeren bij de kerk:
Al vele jarenlang worden de auto’s keurig in rijen geparkeerd op het Kerkplein. Dat staat netjes en heeft nooit problemen gegeven. Toch is dat anders geworden.
Er zijn nieuwe bewoners gekomen en vooral veel meer auto’s. De auto’s van de bewoners worden geblokkeerd tijdens de zondagse kerkdiensten en dat mag niet zo zijn. Zij moeten hun auto kunnen gebruiken, ook als wij in de kerk zitten. Daarom een oproep: Wilt u uw auto zodanig parkeren dat de auto’s van de betreffende bewoners op zondag tijdens de kerkdienst toch gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat u zover mogelijk naar voren rijdt en vanaf de oprit tot halverwege het kerkplein niet dubbel parkeert. Verder naar voren kan dit uiteraard wel, zelfs in 3 rijen. Graag uw medewerking voor de buren van onze kerk.
Koster:
Edwin Haverhals heeft aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden in het kostersteam. Dat is jammer, want Edwin heeft zijn werk nauwgezet en met liefde gedaan. Wij waren het gewend dat hij daar stond om mensen te begroeten, vreemden de weg te wijzen en het kosterswerk uit te voeren. Daarom willen wij hem hartelijk danken voor zijn inzet al die jaren. Gelukkig hebben we een opvolger gevonden. Marja de Bie neemt in juni zijn taak over. Het is voor haar niet nieuw, want ze heeft dit werk al vaker gedaan. M.n. in de coronatijd fungeerde ze als invaller. Marja, van harte welkom. Wij wensen jou een mooie tijd toe als koster in onze gemeente.

Online GZB-event op D.V. 21 mei:
Vertel, over de grote daden van God
Wil je geïnspireerd raken door de grote daden van God? Kijk het online GZB-event mee met: ontmoetingen met de wereldkerk, sprekers uit Colombia, Nepal, Bulgarije en Libanon, verhalen over hoe God wereldwijd werkt, terugblik om gemeente-activiteiten en bezoek sprekers en met inspirerende muziek. D.V. zaterdagavond 21 mei van 20.00 – 21.30 uur (digitale inloop vanaf 19.45 uur). Voor de kinderen is er vanaf 19.15 uur ook een tof zendingsjeugdjournaal. Natuurlijk kunt u gewoon thuis meekijken, maar het is nog leuker om met een groep bij elkaar te komen rond een kampvuur of maaltijd om in verbondenheid met elkaar én de wereldkerk deze avond mee te maken. Een mooie manier om samen toe te leven naar het Pinksterfeest! Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/event. Maar de GZB organiseert nog veel meer activiteiten. Er is bijvoorbeeld een verhalentocht voor kinderen en een escaperoom voor tieners. En evenals vorig jaar is er een internationale gebedsbijeenkomst, dit jaar op woensdagavond 1 juni. Met al deze activiteiten wil de GZB samen met Gods wereldwijde kerk toeleven naar het Pinksterfeest. Kijk voor meer informatie op www.gzb.nl/vertel en doe mee!

Sprang bouwt aan verandering:
Misschien heeft u het al voorbij horen komen, maar wij gaan in 2023 opnieuw op reis met World Servants! Ditmaal niet naar Malawi, niet naar Zambia, maar naar Oeganda. We zijn met 29 deelnemers uit verschillende kerken van Sprang-Capelle en omgeving. We gaan met de lokale bevolking een kleuterschool bouwen. Daarnaast hopen wij met deze mensen een stukje van Gods koninkrijk neer te zetten en van elkaar te leren. Natuurlijk is het ook een mooie ervaring om op pad te gaan en dit zal ons zeker bijblijven. Onze eerste actie zal op zaterdag 18 juni plaatsvinden. Dit zal een autowasactie op het kerkplein in Sprang zijn. Hopelijk zien we u en uw auto(s) dan! Wij vinden het belangrijk om jullie betrokken te houden bij onze vorderingen. Vandaar dat wij van plan zijn om zeker maandelijks een update te geven hier in de Voetius. U kunt natuurlijk ook onze site, worldservants.nl/sprang_2023, bezoeken voor meer informatie. Of op onze Instagram kijken: actiegroep Sprang. Wij hebben er enorm veel zin in en kijken ernaar uit om samen met u niet alleen in Oeganda een mooie kleuterschool neer te zetten, maar ook in de gemeentes er een mooi project van te maken!

Verlof:
Onze pastoraalwerker Arjan Noorland heeft in de week van Hemelvaart enkele dagen vrij.

Uit de studeerkamer:
Zondagmorgen hoop ik weer op de kansel te staan. Zoals zondag bleek is dat niet bepaald vanzelfsprekend. Zondag hopen we te kijken naar Johannes 21. Hoe pakken de discipelen na de opstanding van Jezus de draad weer op? Of moeten we zeggen “het net”? Maakt Pasen echt het verschil in hun leven? Uiteraard stel ik mezelf ook die vraag. Ben ik wel doordrongen van het alles doorbrekende van Pasen? Of leef ik alsof die doorbraak er niet is? Wat wil de HEERE mij zeggen vanuit Johannes 21? In de afgelopen weken had ik ruimte voor rust en bezinning. Mij is opnieuw duidelijk geworden hoe nuttig en nodig dat is. Bovendien had ik in achterliggende week veel contact met collega’s. Vaak is dat een ondergeschoven kindje… Ook dat contact deed me goed. Dat heb je dus gewoon nodig. Zo werd het ook mij duidelijk: wat ga je snel weer mee in de vaart der volkeren! En… wat sneuvelt daardoor steeds weer aan
voornemens en aan zaken die minder om aandacht schreeuwen, maar… zeker niet minder belangrijk zijn. Gelukkig is het bijna weer zondag! Wat heerlijk dat de HEERE ons dan steeds
weer wil afstemmen op Hem, mij steeds weer bij de les wil brengen. De liturgie brengt me op de juiste toonhoogte. De gebeden brengen me in de juiste afhankelijkheid. Het Woord spiegelt
en schuurt. De Geest werkt! Tot zondag alleemaal!

Kopij Voetius:
Voor de editie van 2 juni 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 30 mei om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Gerda Lentink geeft ons, hieronder, een gedicht mee getiteld: Hemelvaart

Jezus ging op een wolk omhoog.
Discipelen zagen het met hun oog.
Wij denken aan de Hemelvaart.
U ging weg van deez’ aard.

God in de hemel, wachtte al op U.
Bijzondere gebeurtenis gedenken wij nu.
Met zegenende handen ging U omhoog,
tot de hoogste wolkenboog.

We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze rouwdragenden en zieken. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk