Diensten zondag 9 juni | 1e Pinksterdag:
09:30 uur: ds. E. van Wijk
18:30 uur: ds. A. de Wit, Besoijen
– Zingen voor de dienst: v.m. OTH 114, n.m. Psalm 100:3,4
– Kinderoppas: Arianne Bossers, Joran Nieuwkoop, Renske Nieuwkoop, Jelle de Jong
– Kindernevendienst: groep 1-4
– Kerkauto: C. Muijen (tel. 333601)
– Collectes: 1e collecte: G.Z.B pinksterzendingscollecte. 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds
Dienst maandag 10 juni | 2e Pinksterdag
10:00 uur: Pinksterviering in Besoyen

Bij de diensten:
1e pinksterdag:
In de morgendienst staan we stil bij Handelingen 2:1-14. We zien en horen daar van alles gebeuren, maar… wat betekent dat nu? Uiteraard veel meer dan in één preek naar voren gebracht kan worden. Toch willen we wat kernachtige dingen overdenken en vieren.
Zangdienst 2e pinksterdag: Op maandag 10 juni (2e pinksterdag) organiseert de hervormde gemeente Besoyen in samenwerking met de hervormde gemeente Sprang een zangdienst. Het thema is: ‘Het pinksterfeest: getuigen getuigen!’. We lezen verschillende gedeeltes uit de Bijbel en zingen veel mooie pinksterliederen met elkaar. Van harte welkom!

Vanuit de kerkenraad:
Verkiezing ambtsdragers en gemeenteavond:
Tijdens de kerkenraadsvergadering van dinsdag 28 mei j.l. zijn, ten bate van de verkiezing ambtsdragers, een aantal dubbeltallen opgesteld.voorgesteld. Deze zijn in de afgelopen kerkdienst voorgesteld. De verkiezingsvergadering, waarbij alleen belijdende leden hun stem mogen uitbrengen, zal gehouden worden op DV donderdag 6 juni a.s. om 19:30 uur in het Jeugdcentrum. Aansluitend aan verkiezingsvergadering zal, vanaf ongeveer 20:30 uur, er een nog een gemeenteavond zijn waarin u op de hoogte gesteld wordt van diverse zaken omtrent onze kerkelijke gemeente. Deze gemeenteavond is, in tegenstelling tot de verkiezingsvergadering, toegankelijk voor ieder gemeentelid. We vertrouwen dit alles in onze voorbede toe aan de Heere van de Kerk.

Vanuit de diaconie:
GZB pinksterzendingscollecte:
DV zondag 9 juni a.s. is er weer de GZB pinksterzendingscollecte. Deze collecte zal bestemd worden voor het werk van Hans en Gerrie Kasbergen, zij wonen en werken in Mzuzu, Malawi. Op de website van hervormd Sprang staat de laatste nieuwsbrief die Hans en Gerrie gestuurd hebben. Mooi om te lezen dat zij zich zo thuis voelen in Malawi, dat ze warm ontvangen zijn na hun verlof. Maar we lezen ook van armoede en honger, Hans en Gerrie vragen voorbede voor een goede oogst en voldoende voedsel voor het komende jaar. Boven alles ervaren ze dat God altijd met hen is en dat er mensen om hen heen staan die voor ze bidden en hen ondersteunen. Bent u ook zo’n bidder? Naast gebed vragen we ook om Hans en Gerrie ook financieel te ondersteunen. Bent u komende zondag niet in de kerk en wilt u toch een bedrag geven, dan kunt u dit overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL74RABO0334202523 t.a.v. Hans en Gerrie Kasbergen. Alvast bedankt. De zendingscommissie
Collecte-opbrengsten mei: 5 mei:
Project 10-27 Midden oosten Noodhulp € 440,86, 9 mei: Senioren middag Marianne Grandia € 52,45, 12 mei: Stichting Hulp Oost Europa € 325,70
19 mei en 26 mei: Diaconie € 730,05 , 30 mei: Open Doors € 223,50 . Voor al deze gaven Hartelijk dank,

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Ds. Van Wijk ontving € 20,- voor het CvK. Bezoekzusters Miriam Treffers en Haske van Zelst ontvingen € 20,00 voor het CvK.
Collecte-opbrengsten mei: Kerk en eredienst € 1.309; Jeugdcentrum € 254; Restauratiefonds € 299; Bijstand pastoraat € 313; Onderhoud pastorie € 273. Het college dankt u allen hartelijk voor uw gaven.

Vanuit de Zendingscommissie:
Tot 19 juni kunt u uw of jullie bijdrage inleveren voor het uitzwaaimoment van de groep gemeenteleden die naar Zambia gaan. Via Whatsapp: 06-24666176 of per mail: sprangzambia@outlook.com Uitleg hierover is afgelopen zondag 26 mei uitgedeeld in de kerk. Mocht u niets ontvangen hebben dan kunt u dit opvragen op bovenstaand telefoonnummer of mailadres. Hopelijk doet u/jullie mee zodat we de groep op een mooie manier kunnen uitzwaaien. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Groot-Dank-je-wel Vrijwilligersbuffet:
Vrijdagavond 14 juni is het zover: het vrijwilligersbuffet in het jeugdcentrum. Een gezellige avond om alle vrijwilligers eens goed in het zonnetje te zetten, waarbij ook de inwendige mens niet wordt vergeten. We beginnen om 19.30 uur, maar de deuren gaan al een kwartier eerder open. Wees welkom.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 13 juni 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 10 juni (2ePinksterdag) om 09:00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Cito’s en uitslagen van examens. Spannende weken! Alle goeds en Gods zegen daarin toegewenst. Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk