Diensten zondag 7 juni:
09:30 uur: ds. E. van Wijk. Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen: Psalm 138: 1
– Collecte: Diaconie-GZB en CvK: Kerk en Eredienst en Jeugdcentrum
18:30 uur: ds. J. Boom van ’s Gravenmoer. Uitzending via kerkomroep.nl/ kerkdienstgemist.nl
– Zingen: Psalm 138: 3

Wensradio woensdag 10 juni:
19:00 uur: lied aanvragen via lied@hervormd-sprang.nl (tot uiterlijk dinsdagavond 18.00 uur)

Bij de diensten:
Aanstaande zondag, en de zondag daarop, staan in het teken van de Maaltijd van de Heere (1 Korinthe 11:20); noodzakelijke voeding voor het Lichaam van Christus. Het is nu niet mogelijk om in levende lijve elkaar te ontmoeten, en de tekenen te zien en te ontvangen. Het is ook de vraag wanneer dat wel weer mogelijk zal zijn. Om tot nader orde er niet bij stil te staan is geen keuze. We hebben die tekenen nodig! Om die reden is het D.V. zondagmorgen een leerdienst over 1 Korinthe 11:17-34. In het klassiek gereformeerde formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal, wordt vers 29 geciteerd. Is dat eigenlijk wel zo logisch? Waar gaat het over in de hoofdstukken 10-13 van 1 Korinthe? In deze dienst worden zulke vragen hopelijk beantwoord. Het is dus geen dienst van voorbereiding, maar een verdiepende dienst. D.V. de volgende zondag, 14 juni, gaat het als volgt. De tekenen van Brood en Wijn zullen in beeld gebracht worden. Dat gebeurt op zo’n wijze dat wij allen (Ds. Van Wijk dus ook) de gelegenheid hebben om die tekenen tot ons te nemen, met onze ogen en harten. Behalve de tekenen van Brood en Wijn zal er D.V. in die dienst ook stilgestaan worden bij 1 Korinthe 10:17. D.V. de avonddienst van 14 juni is een “reguliere” avonddienst (geen nabetrachting) met een gastvoorganger. We hopen op zegenrijke zondagen en op het werk van de Heilige Geest, juist ook nu, om onze grenzen te doorbreken.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen en ouders; Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld. Op deze zondag staat Matteüs 13:44-46 centraal: twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het eerste voorbeeld: de man die een schat in de grond vindt en alles overheeft voor die schat. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het tweede voorbeeld: de koopman die op zoek is naar mooie parels en alles overheeft voor een heel bijzondere parel. Voor beide groepen zijn werkbladen aanwezig deze week!
Zing lekker mee en luister naar het verhaal over de schat in de grond en de kostbare parel! Deze week gaat de extra opdracht over iets wat belangrijk is voor jou. Als je, net als de mannen in het bijbelverhaal, iets schitterend moois hebt gevonden of gekregen, heb je er alles voor over om dat te bewaren. Stuur ons een foto van jezelf met iets wat heel kostbaar is voor jou, waar je heel zuinig op bent. Stuur hem naar KND@hervormd-sprang.nl Wij zijn benieuwd naar jouw schat! Hartelijke groeten, De KND-leiding

Vanuit de pastorie:
Wat gaat de tijd snel. Het is alweer Juni. Afgelopen zondag vierden we Pinksteren. Als gezin wonen we hier al weer twee jaar. Waar anderen kerkelijk de touwtjes laten vieren, moet juist in deze maand veel in gereedheid worden gebracht voor komende winterseizoen. Onder de huidige omstandigheden is dat omkleed met veel onzekerheden. Bovendien: wat een droevig einde kende het achterliggende winterseizoen. Het uitstellen van de belijdenisdienst is daarin voor mij, en voor hen als groep, een anticlimax. Hoe gaan we nu verder? Het komt er op aan dat we elkaar nu vasthouden. Dat is iets wat we met z’n allen moeten doen. Dat ligt dus niet bij een predikant, ouderling, kerkenraad, of wie of wat dan ook, maar… bij de gemeente. Als we vol zijn van Gods liefde in Christus, oftewel; van de Heilige Geest, dan zien we elkaar beter. Het komt er altijd, en nu dus ook, op aan, om te laten merken aan elkaar waar we vol van zijn. Dat hoeft niet in een kramp: als het er op aan komt kan alleen Hij ons vasthouden, en… aan Zijn bereidheid en kracht hoeven we niet te twijfelen!

Vanuit de kerkenraad:
Beste gemeenteleden, vanaf komende zondag gaan we weer over op twee kerkdiensten. In eerste instantie in de maand juni nog zonder gemeenteleden en onder voorbehoud na 1 juli weer met een aantal gemeenteleden. Daar zijn we dan ook heel dankbaar voor. Verdere informatie hierover ontvangt u later nog via Voetius, de Website en Facebook. Graag willen wij nu alvast uw aandacht vragen voor het volgende.
Vanwege de richtlijnen van RIVM/PKN zullen we om de veiligheid te kunnen waarborgen tussen twee diensten op één dag een aantal contactoppervlakken moeten schoonmaken en desinfecteren. Dit is van cruciaal belang om een tweede (avonddienst) te kunnen houden. Hiervoor hebben we dan ook uw hulp nodig. Met een groep van 4 a 5 personen wekelijks is dit eenvoudig te realiseren. Wilt u of jij zich hiervoor opgaven kan dat via schoonmaak@hervormd-sprang.nl. Ook voor vragen is dit mail adres beschikbaar. Wij hopen dat we op uw en jou hulp mogen rekenen, zodat Gods woord op een goede wijze vanuit het voor ons zo vertrouwde kerkgebouw verkondigd kan blijven worden.

Solidariteitskas 2020:
Binnenkort kunt u de jaarlijkse enveloppe voor de bijdrage aan de Solidariteitskas weer verwachten. Deze bijdrage is tweeledig. De Protestantse Kerk in Nederland heeft een aantal gemeenten die niet geheel zelfvoorzienend kunnen zijn en hulp nodig hebben op geestelijk gebied en/of financieel gebied. Als deze gemeenten, nadat zij zelf al het mogelijke hebben gedaan, deze noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, is de Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging.
Anderzijds is een deel van uw bijdrage voor het college van kerkrentmeesters van onze eigen gemeente. Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,- , waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas en het resterende bedrag te goede komt aan de zorg voor onze eigen gemeente. Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen? Namens het CvK alvast heel hartelijk dank.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 11 juni 2020 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 8 juni om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Het beeld van de eerste gemeente hebben we nog duidelijk voor ogen. Vier kenmerken worden van deze gemeente gegeven. En bij al deze kenmerken gaat het woordje `volharden’ vooraf. Zij volharden in de leer van de apostelen. Een leer die zij één op één ontvangen hebben van hun meester, Jezus. Het volgende kenmerk is: zij volharden in de gemeenschap. Een gemeenschap met God die hen onderling verbindt. Als derde kenmerk wordt genoemd, het volharden in de breking van het brood. We hopen dat de omstandigheden het spoedig weer mogelijk maken om gezamenlijk het brood te breken. En daarmee te zien op Jezus. Als laatste het volharden in de gebeden. Het morgen- en avondgebed en alle gebeden daar tussenin. We wensen allen toe, zo gemeente te zijn anno 2020. We wensen alle die een moeilijke, eenzame weg gaan, Gods nabijheid toe. Uw pastoraal werker Arjan Noorland