Zondag 22 maart : 9.30 uur: uitzending via de kerkomroep,
Bij de diensten
Zondagmorgen hopen we elkaar te ontmoeten via de kerkomroep.

Tentdienst Sprang-Capelle: Uiteraard onder voorbehoud wordt op D.V. zondag 26 april voor de zesde keer een tentdienst georganiseerd. Natuurlijk weer in de grote tent op het evenemententerrein aan de Akkerwinde. Het thema is “Eindelijk vrij…”. Dominee van Wijk uit Sprang zal ons op een verrassende manier meenemen naar de kern van dit thema. Het koor Chaverim uit Raamsdonksveer zal samen met hun band de muziek verzorgen. Zij zingen liederen met een gospelsound en, onder andere, meerstemmige opwekkingsliederen. De tentdienst begint om 14.30 uur. Na afloop is er tijd om met elkaar wat te drinken en na te praten. Er staan flink wat stoelen in de tent, maar om zeker te zijn van een zitplaats is het meenemen van een eigen stoel een optie. De organisatie is door de Gereformeerde Kerk De Brug en Hervormde Gemeente Sprang. Wees welkom!

Vanuit de kerkenraad:
Gemeente van Sprang; Vorige week mochten we als kerkenraad een ingelaste vergadering openen met de woorden uit Psalm 62:9; ‘Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.’ Aanleiding voor ons plotselinge samenkomen is de persconferentie die onze regering vanmiddag gaf, een regering die boven ons is gesteld door een God waar we op mogen vertrouwen. In deze persconferentie is o.a. geadviseerd om evenementen met meer dan 100 deelnemers af te gelasten en contact met ouderen tot een minimum te beperken. Niet veel later onderstreepte de Protestantse Kerk Nederland dat dit advies uiteraard ook voor kerkelijke gemeenten geldt. Dit heeft ons als kerkenraad het volgende doen besluiten; Alle reguliere kerkdiensten in het verdere van de maand maart komen te vervallen. We vragen gemeente -, kring – en verenigingswerk stil te leggen tot in ieder geval het einde van de maand maart. Huisbezoeken zullen slechts sporadisch doorgang vinden in de maand maart. Waar mogelijk worden deze naar een later tijdstip verplaatst. Als alternatief op de eredienst komende zondagochtend wordt gewerkt aan een opname met meditatie, orgelspel en voorbede, welke hopelijk vanaf zondagochtend te beluisteren zal zijn via onze website en kerkomroep. Over verdere mogelijkheden om de komende periode toch met elkaar gemeente te kunnen zijn wordt druk nagedacht. Suggesties hiervoor zijn van harte welkom, via website@hervormd-sprang.nl . Ook in deze bijzondere periode die voor ons ligt, geldt dat u met persoonlijke nood mag aankloppen bij de diaconie, via diaconie@hervormd-sprang.nl. Met broederlijke groet,
Uw kerkenraad

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Ds. Van Wijk ontving €200 voor de Bidstond collecte. Pastoraal medewerker Arjan Noorland ontving €10 voor het Orgelfonds, bezoekzuster Teanne Roubos ontving ook €20 voor het orgelfonds. Bezoekbroeder Henk Spuijbroek ontving €10 voor het CVK, evenals bezoekzuster Truus Verduijn. Mevr. Corrie Spuijbroek ontving via de HVD eveneens €10 voor het CVK.
Opbrengst collecten en giften februari 2020 – 1 maart 2020:
Kerk en eredienst € 1.637; Jeugdcentrum € 357; Restauratiefonds € 351; Onderhoud pastorie € 288; Bijstand pastoraat
€ 374. Daarnaast is er 2 x € 10 ontvangen voor een rondleiding door de kerk. Het college dankt u allen heel hartelijk voor uw gaven.

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha: Gelet op het bovenstaande bericht van de kerkenraad m.b.t. het stilleggen van al het reguliere verenigingswerk, gaat de geplande ledenvergadering van 25 maart niet door. We wensen u allen in deze moeilijke tijd, Gods zegen en Zijn nabijheid toe.

Nieuwsbron:
In week 14 zal de eerste Nieuwsbron van dit jaar verschijnen. T/m woensdag 25 maart a.s. kunt u copy aanleveren bij nieuwsbron@hervormd-sprang.nl of bij koos.de.jong@home.nl. Natuurlijk is schriftelijk copy inleveren ook mogelijk, graag afgeven bij Koos de Jong – Vermeerstraat 15.
Kopij Voetius:
Voor de editie van 26 maart 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 23 maart om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Wat kan er in twee weken veel gebeuren. Dit is zo’n moment dat we allemaal stil gezet worden. Het leven valt stil en vanaf nu wordt alles anders. De grote vraag is wat wij op zo’n moment gaan doen. Hoe reageren we? Misschien worden we boos, opstandig of lamgeslagen. Dat kan allemaal. Waarom ik? Waaraan heb ik dit verdiend? Maar eigenlijk zijn dit verkeerde vragen. We kunnen dit moment ook aangrijpen om na te denken over wat echt belangrijk is in ons leven. Durven wij te luisteren naar wat God in de stilte te zeggen heeft? Hij heeft beloofd er te zijn voor mensen die Hem nodig hebben. God laat mensen die stilgezet worden niet alleen. Ontvang allen een hartelijke groet. In het bijzonder diegenen die een moeilijke weg gaan.
Uw pastoraal werker Arjan Noorland (T) 06-20584814 (E) A.Noorland@hervormd-sprang.nl