Diensten zondag 16 januari:
09:30 uur: Ds. E. van Wijk
18:30 uur: Ds. B.J.W. Ouwehand, Andel
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 126: 2, nm. Psalm 126: 3.
Collectes: 1e collecte: I.Z.B.; pioniersplek Zuiderlicht Lelystad, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Beeld en geluid
Alle diensten zijn te volgen via https://www.hervormdsprang.nl/kerkdienst-volgen/

Bij de diensten:
Komende zondag mag de woordbediening weer doorgang vinden. Het evangelie, de blijde boodschap mag doorgegeven worden. Paulus schrijft waar het grote verlangen om dat te verkondigen uit voortkomt. Het is de liefde van Christus die ons dringt. Met diezelfde liefde kunnen we ook verlangend uitzien, als gemeente, naar de evangelieverkondiging. Zondagmorgen hopen we stil te staan bij verzen uit Mattheüs 6 over het vergaren van schatten. Gezegende diensten toegewenst.

Week van gebed:
Van 16-23 januari is de week van het gebed. In deze week willen we speciaal stilstaan bij het Licht in de duisternis. Het licht dat vanuit de Bijbel en in gebed naar ons toekomt. Licht dat gaat stralen als we ons geloof in gebed met medechristenen delen. Gebed is een vorm van betrokkenheid op elkaar, en op andere christenen wereldwijd. Juist ook bij christenen die niet in vrijheid leven en hun geloof niet in vrijheid kunnen belijden. We roepen jou op om met ons mee te bidden. In de gebedsweek zal van maandag 17 januari t/m vrijdag 21 januari dagelijks vanaf 20u online via MsTeams een gebedsbijeenkomst zijn. Deze zal door ons ingeleid worden met een meditatie. Er is ruimte om gebedspunten aan te dragen, mee te bidden of mee te luisteren en in stilte mee te bidden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar gebedsuur@hervormd-sprang.nl. Je krijgt dan van ons een MS-Teams link toegestuurd. Anoniem gebedspunten aan ons toesturen kan via de button op de website, dan zullen wij daarvoor bidden. Op de website is nog meer over de week van gebed te vinden, zoals gebedspunten en een link naar het gebedsboekje en informatie voor kinderen en jongeren. Hartelijke groet, het GebedsTeam.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen, deze zondag is de vierde van een blok met zes teksten over het begin van de wereld. Op deze zondag staat Genesis 4:1-16 centraal: het verhaal over Kaïn en Abel. Tot zondag, Leiding KND

Vanuit de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB: pioniersplek Zuiderlicht Lelystad. De inwoners van de Zuiderzeewijk hebben het over het algemeen niet breed. Dat geldt niet alleen voor het financiële vlak; ook in sociaal opzicht is er grote armoede. De pioniersplek Zuiderlicht wil hier hoop brengen. Door jong en oud op het spoor van Jezus Christus te zetten. We hebben het over de oudste wijk van Lelystad, die een kleine 6000 inwoners telt. Een groot deel is laag opgeleid en heeft weinig te besteden. Weliswaar is er in de loop der jaren veel verbeterd, maar de omschrijving ‘achterstandswijk’ is op de Zuiderzeewijk nog steeds van toepassing. Een kerk is er niet. Christenen, voornamelijk mensen met een Surinaamse en Afrikaanse achtergrond, gaan naar kerken in andere delen van de stad. Een jaar of tien geleden werd hier gestart met kinderwerk. Later volgde jongerenwerk. Binnenkort komt hier dus een volwaardige pioniersplek, gericht op de vorming van een geloofsgemeenschap. Zuiderlicht begint bij een doelgroep die al in beeld is: de kinderen. Met hen zijn er via kinderclubs en school al contacten. Op twee basisscholen zullen godsdienstlessen worden gegeven. Ook wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden. Via de kinderen is er meteen een ingang naar hun ouders, in de praktijk voornamelijk alleenstaande moeders. Daarnaast zijn er nogal wat ouderen in de wijk die te kampen hebben met eenzaamheid. Koffieochtenden en ontmoetingsmaaltijden zijn bij uitstek geschikt om met deze doelgroepen relaties te leggen. Kortom: er is veel mooi werk te doen bij Zuiderlicht! U kunt ‘geven’ d.m.v. de link ‘digitaal collecteren’ op de website van Hervormd Sprang. Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming. Van harte aanbevolen!
Verantwoording giften:
Tijdens het bezorgen van de kerstattenties zijn er diverse giften ontvangen. Hiervan is € 418,50 bestemd voor het CvD, € 45 bestemd voor het CvK en € 20 bestemd voor Project 10 27 Mozambique (zorg voor kwetsbare mensen). Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Start Actie Kerkbalans 2022:
Op 17 januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.
Door het coronavirus zal de Actie opnieuw iets anders verlopen dan eerdere jaren. U krijgt de envelop niet overhandigd, maar vindt hem in de brievenbus. In de week van 24 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Uiteraard is het ook mogelijk om deze bij de betreffende vrijwilliger via de brievenbus weer in te leveren. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Uit de studeerkamer:
Wanneer je veelvuldig op de kansel staat in een bijna lege kerk van de gemeente waar je predikant voor bent, dan doet een bemoediging je goed. Daarom dank aan hen die even kort iets laten weten via de mail. Eveneens dank aan allen die ons goede wensen deden toekomen via de mail of in de vorm van een kaartje. We hopen op een zegenrijk jaar voor de gemeente, voor Gods Koninkrijk, voor u en voor jou met allen die jullie lief zijn en ook voor ons gezin. Ik zie er naar uit om ook dit jaar de HEERE te dienen. In de wetenschap dat er gebeden wordt, bid ik ook zelf om de Heilige Geest in mijn bediening als predikant te Sprang.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 20 januari 2022 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 17 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk, in het bijzonder onze zieken en rouwdragenden. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.