Diensten zondag 20 januari:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, bediening Heilige Doop
18:30 uur: ds. G.A. Termaat, Werkhoven
– Zingen voor de dienst: v.m. “laat de kind’ren tot Mij komen” (er is een boekje), n.m. Ps. 33:6,7
– Kinderoppas: Haske van Zelst, Lotte Raamstijn, Renske Nieuwkoop, Arinda Haverhals
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: A. de Jong (tel. 06-20030623)
– Collectes: 1e collecte: I.Z.B., 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Bij de diensten:
Zoals u vorige week heeft kunnen lezen in Voetius, en ook hebt kunnen horen bij de afkondigingen, zal D.V. aankomende zondagmorgen, de doop bediend worden aan Fenna Sophia Adriana (Fenna) Heurter, dochter van Jordy en Evelien (Zuidhollandsedijk 85, 5171 TL, Kaatsheuvel) en aan Antonia Gerritje (Fay) van Overdijk, dochter van Maikel en Edith (Van Leeuwenhoeklaan 33, 5252 CA, Vlijmen). We bidden voor hen als gezinnen, en voor de grootouders van Fay (in onze gemeente Gerda Sonneveld) en Fenna (in onze gemeente Ad en Marja Heurter, en Mar en Fia Hoefnagel), en allen om hen heen, voor een zegenrijke dienst. Bovenal zien we er met hen naar uit dat de Heere het teken wil geven van Zijn verbondenheid met hen. Dat schept verwachting en hoop voor de toekomst! Tegelijk roept het alle gedoopten, kinderen en volwassenen op, om te antwoorden op Zijn genade, met geloof, met liefde, en met handel en wandel.
Week van Gebed:
Vanaf zondag 20 januari zal de landelijke Week van Gebed weer van start gaan met als thema Recht voor ogen; verwijzend naar Deut. 16: 11-20. Ook in onze gemeente worden tijdens deze gebedsweek weer een drietal gebedsmomenten gehouden. U bent weer van harte uitgenodigd om maandag -, woensdag – en/of vrijdagavond van 19.00 – 19.45 uur in de linker torenkamer van de kerk aanwezig te zijn om in stilte of tijdens kringgebed onze dank en zorg bij God te brengen. Missie Nederland die ieder jaar deze gebedsweek voorbereid heeft ook dit jaar gebedsboekjes uitgebracht voor kinderen en volwassenen. Voor de jeugd zijn er via hun website Instastories beschikbaar. Komende zondagochtend ontvangt u en/of uw kind per gezin een exemplaar, zodat u deze week ook thuis in woord en gebed gezamenlijk of tijdens stille tijd hieraan een invulling kunt geven. Doet u mee!?

Vanuit de diaconie:
Collecte:
IZB collecte en zendingsbussen; De collecte van DV 20 januari a.s. en de opbrengst van de zendingsbussen in het eerste kwartaal zijn bestemd voor “Gebedsposten” in Amersfoort. Ds. Ron van der Spoel is als pionier “gebedsposten” aan het opzetten, locaties waar christenen samenkomen om regelmatig te bidden voor hun woonomgeving. De IZB ondersteunt de Pioniersplek. De “gebedsposten” zijn gericht op vernieuwing van het geestelijk leven en het versterken van de missie van de kerk. ‘Daardoorheen zoeken we het welzijn van de wijk en de stad’, zegt van de Spoel. De eerste gebedsgemeenschap is al begonnen in Amersfoort-Vathorst, waar hij als voorganger heeft gewerkt. Een tweede zal worden gecreëerd in de binnenstad van Amersfoort. De verwachting is dat op termijn ook in andere plaatsen in ons land dergelijke gebedsposten worden gecreëerd. ‘De beweging is niet gericht op de vorming van een nieuwe kerk, maar op de gebedstoerusting van gemeenteleden uit lokale kerken. Daardoor is het initiatief voor hen geen concurrentie,eerder een verrijking.’
De IZB ondersteunt het initiatief. ‘We zijn tot de overtuiging gekomen dat gebed structureel een grotere plaats moet krijgen in ons missionaire werk en in de kerken met wie we samenwerken’, zegt algemeen directeur Sjaak van den Berg. ‘Concentratie op Jezus Christus zetten we graag centraal in ons werk, maar in de praktijk blijkt dat kerkenraden en gemeenteleden het lastig vinden om de stem van Christus te verstaan in de huidige tijd. De neiging is groot om maar te beginnen met activiteiten, terwijl het zaak is eerst God te zoeken in gebed.’ Mocht u a.s. zondag niet in de kerk zijn en wilt u toch een bedrag geven dan kunt u dit overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL74RABO0334202523 o.v.v. Gebedsposten in Amersfoort.
De Zendingscommissie.
Giften:
Ouderling J. Lam en bezoekzuster M. Treffers ontvingen op huisbezoek €10,- voor de Zambia groep. Hartelijk dank hiervoor.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften: Voor de kerk werd via het verjaardagfonds een gift van €10,- ontvangen. Ds. van Wijk heeft op bezoek 2x €20,- en 1x €10,- ontvangen voor de kerk, 1x €50,- voor de oudejaarcollecte, 1x voor €11,25 aan collecte munten voor het orgelfonds. Ouderling W. Timmermans ontving op huisbezoek €20,- voor de kerk. Mevr. N. Maijers ontving via de HVD €10,- voor het onderhoud van de pastorie. Hartelijk dank!
Kerkbalans 2019 – Geef voor je kerk!
Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de veelzijdigheid van onze kerkelijke gemeenschap. “Geef voor je kerk”. Met dit motto start in de komende week (vanaf 21 januari) de actie Kerkbalans. De opbrengst van deze actie is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De envelop wordt de komende week aan u overhandigd door één van onze gemeenteleden. In de week van 28 januari wordt uw antwoord weer opgehaald. In de envelop vindt u een informatiefolder over onze gemeente. Op het toezeggingformulier kunt u aangeven hoeveel u dit jaar kunt bijdragen aan onze gemeente. U kunt dit formulier in de bijgesloten antwoordenvelop doen, liefst voordat wij weer bij u aanbellen. Bij voorbaat hartelijke dank! Alleen met elkaar kunnen wij de gemeente in stand houden!

Rond kring en vereniging:
Vrouwenvereniging Tabitha:
Op 23 januari komt de vrouwenvereniging voor de eerste keer in het nieuwe jaar weer bij elkaar. We gaan dan verder met Bijbelstudie nr. 6, “De rechtvaardige Telg en de valse profeten” uit het november nr. van de Hervormde Vrouw. De vragen die we bij de Bijbelstudie bespreken zijn 1, 2 en 5. We beginnen om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. Allen weer van harte welkom.

Vanuit het jeugdwerk:
Spoorzoekers/Fellows:
Beste jongens en meisjes, dinsdag 22 januari zijn jullie van harte welkom bij weer een nieuwe Spoorzoekers en Fellows-avond. Om 18.45 uur gaan we beginnen en om 20.00 uur is het afgelopen. De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Spoorzoekers en de kinderen van groep 7 en 8 naar de Fellows. Neem gerust je vriendjes/vriendinnetjes mee. Tot dinsdag! Namens de leiding: Renate Treffers en Ellen Nieuwkoop van de Spoorzoekers en Margriet Haverhals en Martin Lam van de Fellows.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 24 januari 2019 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 21 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk