Diensten zondag 22 januari
09:30 uur: Ds. E. van Wijk, bevestiging ambtsdrager
18:30 uur: Ds. M. C. Stehouwer, Wijngaarden
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 87: 3, nm. Psalm 5: 11.
Kinderoppas: Marga Schouten, Anthe Treffers, Anka van Alphen
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: IZB , 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Beeld en geluid

Bij de diensten
Koffiedrinken en gelegenheid om met Marcel mee te leven : Zondagmorgen 22 januari is er na de kerkdienst gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie, thee of fris te ontmoeten in het Jeugdcentrum. U bent van harte welkom. In de dienst wordt Marcel Hoevenaar bevestigt in het ambt van Diaken. We leven met hem en Haggith toe naar de dienst. We laten ons medeleven na de dienst blijken door in het Jeugdcentrum hem de hand te drukken of te begroeten (en dus niet onder de toren in de kou). Het zou fijn zijn als we allemaal even langslopen, en nog fijner als we met velen een moment van ontmoeting mogen hebben. er valt immers veel te vieren: Een nieuwe broeder in de kerkenraad en eveneens dat we gemeente mogen zijn, allen verbonden in Hem!

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen. Lucas 5:27-39 staat centraal: Als de wetsleraren aan Jezus vragen waarom zijn leerlingen niet vasten, vertelt hij verschillende voorbeeldverhalen. Die maken duidelijk dat zijn boodschap niet altijd past bij oude gewoontes. Groetjes, Leiding KND

Vanuit de diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de IZB; pioniersplek ‘Oase’ in Tilburg (gekoppeld aan zendingsbussen). Een ‘heilige ontevredenheid’. Die ligt mede ten grondslag aan pioniersplek ‘Oase’ in de Tilburgse wijk Theresia. Een kleine-, kwetsbare groep mensen met een beperkt budget maar met een groot verlangen. En die ontevredenheid betreft het feit dat er nauwelijks verbinding was tussen het kerkgebouw Elim, de thuisbasis van de hervormd-gereformeerde gemeente, en de wijk eromheen. Inmiddels is dat aan het veranderen. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor Nico en Meta Leenman. Via hun plek op een naburige camping kwamen ze in Brabants vaarwater. Zo raakten ze betrokken bij Elim. “Luisteren – dienen – trouw zijn, daar draait het om. Als je de mensen echt ontmoet en met hen optrekt, zie je hoe waardevol deze geloofsgemeenschap is. God draait de rollen om”. De activiteiten in en vanuit Elim beperken zich niet langer tot de zondagse dienst. Ds. Wolter Stijf, ook als pionier actief in Rosmalen, leidt een jongerengroep. Ook zijn er plannen voor nadere kennismaking. Gedacht wordt aan inloopbijeenkomsten, muzikale ontmoetingen (Elim herbergt een aantal jonge beroepsmusici), maaltijden en Alpha-cursussen. Op allerlei manieren willen ze beschikbaar zijn voor de wijkbewoners, vanuit het geloof dat Jezus Christus rust geeft.
Om Elim voor deze functies geschikt te maken moet het interieur en het terrein eromheen aangepast worden. Voor dit stukje missionaire werk is uw gebed en financiële steun nodig. Hartelijk dank voor uw meeleven en meegeven!
Ontvangen:
Jenny Bogers ontving tijdens een HVD-bezoek € 5,- voor het CvK. Jan Lam ontving € 15,- voor de kerstattenties. Arjan Noorland ontving € 10,- en € 50,- voor het CvK. Nel Maijers ontving tijdens een HVD-bezoek € 10,- voor de kerk. Heel hartelijk dank voor uw gaven!

Verlaat bericht over beslissing op het beroep:
Vorige week is er iets niet goed gegaan in het opstellen van de kopij. Onderstaande bericht heb ik vervolgens via de app en via de nieuwsbron verspreid. Aangezien niet iedereen daar toegang toe heeft (geregeld), plaats ik het bewogen bericht alsnog in deze Voetius: Afgelopen oudjaarsavond is de beslissing over het beroep vanuit de hervormde gemeente Heukelum bekend gemaakt. Er was vertrouwen en duidelijkheid gekomen om dit beroep aan te nemen. Dit maakt me enerzijds dankbaar en verwonderd, maar tegelijk is het moeilijk. Dit betekent immers dat ik afscheid moet gaan nemen van de gemeente Sprang. Daar ben ik nu nog niet aan toe. Ik ben bijzonder verweven geraakt met veel en met velen. Het moment is voor mij lastig. We zijn als gemeente in een fase waarin continuïteit belangrijk is. Ook zijn er gemeenteleden die pastoraat ontvangen waarvoor diezelfde continuïteit belangrijk is. In beide gevallen wil je dan als betrokken pastor en voorganger beschikbaar blijven. In alle nuchterheid moet ik ondertussen onderkennen dat dit altijd zo zal zijn, ook op een later of ander moment. Dat heb je nu eenmaal als je met hart en ziel zulk wezenlijk werk doe. Ik zal dan ook, net als wij allen, het vertrouwen moeten hebben dat de HEERE ‘het huis bouwt’. Er is ook alle reden om daarop te vertrouwen. Ik merk in Sprang een opleving als het gaat om vertrouwen en energie. We hadden wat tijd nodig om dat terug te winnen na de corona-jaren (en wellicht ook de moeilijke besluiten die de kerkenraad moest nemen). Sprang leeft op als er iets gezamenlijk gedaan kan worden. Ik ben dankbaar voor de uitwerking van het Kerstevent, de reis naar Oeganda, de oliebollenactie, het rondbrengen van de kerstattenties (en straks de vrijwillige bijdrage), de actie voor de kinderen in het NH-hotel, en de catechese voor 12-15. Allemaal momenten van saamhorigheid en ontmoeting. Die zie ik ook terug wanneer iemand de gemeente heeft laten delen in persoonlijke zorgen of leed. Dan wordt er hartelijk meegeleefd. Ook ben ik dankbaar voor het kerkbezoek. Waarom zouden we niet verwachten dat dit toeneemt? De HEERE is er immers ook nog! Meer zorgen maak ik me om “eigenaarschap”. Wie wil het op zich nemen om langdurige processen (die vragen om wekelijkse inzet, vaak alleen, op de achtergrond) doorgang te laten vinden? Juist in een vacature-periode, die er aankomt, wordt dat een nog grotere uitdaging. Maar ook daar moeten we vertrouwen hebben in Gods leiding en hulp. Het afscheid hier, en de intrede daar, staan gepland op respectievelijk 26 maart en 16 april. In de tussentijd hopen we nog veel goeds met elkaar te ontvangen. We bidden om Gods zegen voor deze overgangsperiode, maar ook voor daarna. Nogmaals dank voor al het medeleven van de achterliggende weken. Het was hartverwarmend. Het maakt me dankbaar. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de werkkamer, maar zeker ook van mijn gezin. Ds. E. van Wijk

Nu ds. van Wijk gaat vertrekken:
In de vergadering van 25 januari komt de kerkenraad voor het eerst weer samen sinds 30-11-2022. Een belangrijk punt is dan: opvangen van de gevolgen van het vertrek van ds. van Wijk per 1 april. Wat staat ons te doen? A)Een afscheidsavond voor de gemeente en de familie van Wijk; de afscheidsdienst op 26 maart. B)Beroepingswerk. Hier gaan we begin, halverwege februari ons apart op bezinnen. C)Continueren van de werkzaamheden van de predikant na diens vertrek. We houden u als gemeente op de hoogte via de kanalen die u gewend bent. We bidden de Heere God om wijsheid voor de familie van Wijk, Arjan Noorland en de kerkenraad bij alles wat op ons afkomt.

Koningsdag 2023:
In voorbereiding op de Koningsdag zijn we op zoek naar een aantal mensen die mee willen denken en helpen over de invulling van de editie van dit jaar. Het gaat om een gevarieerd aanbod van taken, van PR tot inzamelen en van inkopen tot organiseren van de catering. Met name voor die laatste taak, de catering, zijn we nog op zoek naar iemand die het mooi vindt om daarin de leiding te nemen. Waarbij we uiteraard gebruik kunnen maken van alle kennis/ervaring van de afgelopen jaren, zowel qua concept als medewerkers. Je kunt je aanmelden via: joostschouten@gmail.com. Later zullen we een aanmeldformulier delen voor de mensen die op de dag zelf mee willen helpen.

Mannenvereniging:
We komen weer bij elkaar op woensdag 25 januari om 19.30 uur in het Jeugdcentrum. We behandelen de vragen uit het decembernummer van de Hervormde Vaan die gaan over Zacharia 5: 1-4. Allen weer hartelijk welkom, we kijken uit naar nieuwe gezichten.

Spoorzoekers/Fellows:
We verwachten jullie dinsdag 24 januari om 18.45 uur in het jeugdcentrum.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 26 januari 2023 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 23 januari om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
Deze week is de week van gebed. Wereldwijd wordt er samen gebeden en ervaren vele deze wereldwijde verbondenheid. Vanaf deze plaats groeten wij u allen hartelijk in het bijzonder de rouwdragenden in ons midden en zij die een weg gaan van afnemende krachten. Uw en jullie kerkenraad, pastoraal werker Arjan Noorland en ds. E. van Wijk.